Sausio 13-osios aukos pagerbtos Antakalnio kapinėse
An­tra­die­nio po­pie­tę An­ta­kal­nio me­mo­ria­le bu­vo pa­gerb­ti ko­vo­to­jai, tra­giš­kai žu­vę už Lie­tu­vos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę.

Au­kų at­mi­ni­mą pa­ger­bė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus ir pir­ma­sis at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vas – Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas, Vil­niaus mies­to me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas.

Pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­va­vo Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės na­riai, už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­riai, už­sie­nio ša­lių gy­ny­bos at­ašė kor­pu­sas, ka­riuo­me­nės, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Lie­tu­vos po­li­ci­jos, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to va­do­vy­bė, žu­vu­sių­jų drau­gai ir ar­ti­mie­ji, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se pa­lai­do­ti lais­vės gy­nė­jai: Lo­re­ta Asa­na­vi­čiū­tė, Vir­gi­ni­jus Drus­kis, Da­rius Ger­bu­ta­vi­čius, Ro­lan­das Jan­kaus­kas, Al­gi­man­tas Pe­tras Ka­vo­liu­kas, Vi­das Ma­ciu­le­vi­čius, Apo­li­na­ras Po­vi­lai­tis, Ig­nas Ši­mu­lio­nis, Vy­tau­tas Vait­kus, Gin­ta­ras Ža­gu­nis, Min­dau­gas Ba­la­va­kas, Al­gi­man­tas Juo­za­kas, Al­gir­das Kaz­laus­kas, Juo­zas Ja­no­nis, An­ta­nas Mus­tei­kis, Sta­nis­lo­vas Or­la­vi­čius ir Ri­čar­das Ra­ba­vi­čius.