Sausio 13-ąją vėl pražys neužmirštuolės
At­ei­nan­tį tre­čia­die­nį mi­nint Lais­vės gy­nė­jų die­ną vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi pri­si­min­ti kri­tu­sius ko­vo­je už lais­vę­vie­nin­gai  įsi­se­gant  ženk­liu­ką – Ne­už­mirš­tuo­lės žie­dą.

Tre­čią­kart vyk­sian­ti is­to­ri­nės at­min­ties ak­ci­ja kas­met tam­pa vis po­pu­lia­res­nė. Jo­je ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai. Šiais me­tais už sim­bo­li­nę au­ką ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia ne­už­mirš­tuo­les įsi­gy­ti „Nar­ve­sen“ ir „Lie­tu­vos spau­dos“ pre­ky­bos vie­to­se vi­so­je Lie­tu­vo­je. Su­rink­ti pi­ni­gai bus skir­ti Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­goms par­em­ti. Taip pat iš­lie­ka ga­li­my­bė ne­už­mirš­tuo­les par­si­siųs­ti iš tink­la­pio www.ne­uz­mirsk.lt.

Ak­ci­jos ini­cia­to­riai kvie­čia sek­ti Ne­už­mirš­tuo­lės „Fa­ce­book“ pa­sky­rą, ku­rio­je bus da­li­na­ma­si Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių min­ti­mis apie lais­vę, se­no­mis Lie­tu­vos lais­vę me­nan­čio­mis fo­tog­ra­fi­jo­mis, am­ba­sa­do­rių vi­deo me­džia­ga bei vi­sa ak­tua­lia in­for­ma­ci­ja no­rin­tiems pri­si­dė­ti.