Sausį tirta 218 galimai padirbtų eurų
Per sau­sį Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cen­tre iš­tir­ta 218 eu­rų bank­no­tų, ku­rie, kaip įtar­ta, bu­vo pa­dirb­ti.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad 12 pro­cen­tų at­ve­jų pa­aiš­kė­jo, kad eu­rai yra ti­kri.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cen­tre daž­niau­siai tir­ti 50 ir 20 ga­li­mai ne­ti­krų eu­rų bank­no­tai. Iš nu­sta­ty­tų 26 ti­krų bank­no­tų, de­šimt su­da­ro 5 eu­rų ir 10 eu­rų ku­piū­ros, ku­rios yra se­nes­nės, 2002 me­tų lai­dos.

Po­li­ci­jos eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad gy­ven­to­jai daž­nai pa­mirš­ta, kad šių no­mi­na­lų ku­piū­ros yra dvie­jų lai­dų, o ki­lus įta­ri­mams, krei­pia­si į po­li­ci­ją.

Vis dėl­to dau­giau­siai po­li­ci­jai pa­teik­ta iš­tir­ti 20 ir 50 eu­rų bank­no­tų – ati­tin­ka­mai 94 ir 96. Taip pat pa­si­tai­kė du 200 eu­rų ir 16 – 100 eu­rų ga­li­mai pa­dirb­tų bank­no­tų. Dėl 500 eu­rų bank­no­tų į po­li­ci­ją kreip­ta­si ne­bu­vo.

16 po­li­ci­jai pa­teik­tų 50 eu­rų bank­no­tų pa­si­ro­dė esan­tys ti­kri, taip pat trys 20 eu­rų bank­no­tai, ke­tu­ri 10 ir še­ši 5 eu­rų bank­no­tai.