Saulius Skvernelis žada didesnę Lietuvos paramą Lenkijos lietuviams
Puns­ke an­tra­die­nį ap­si­lan­kęs mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pa­ža­dė­jo di­des­nę Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės par­amą šia­me Len­ki­jos kraš­te ir ki­to­se et­ni­nė­se lie­tu­vių že­mė­se kai­my­ni­nė­se ša­ly­se gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams.

Prem­je­ras sa­kė iš Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės iš­gir­dęs nuo­gąs­ta­vi­mus dėl lie­tu­viš­ko švie­ti­mo pa­dė­ties.

„Len­ki­jo­je vyks­ta švie­ti­mo re­for­ma ir pa­grįs­tų bai­mių yra pa­kan­ka­mai daug dėl Lie­tu­vos is­to­ri­jos, geog­ra­fi­jos va­lan­dų skai­čiaus ma­ži­ni­mo, yra prob­le­mų dėl mū­sų gim­na­zi­jos Sei­nuo­se iš­lai­ky­mo“, – BNS te­le­fo­nu iš Puns­ko sa­kė S.Skver­ne­lis.

Prem­je­ras vie­tos lie­tu­viams pa­ža­dė­jo, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė fi­nan­suos lie­tu­viš­kos Sei­nų Ži­bu­rio gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­no įren­gi­mą ir Sei­nų ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos me­nės res­tau­ra­vi­mą.

Anot mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, Vy­riau­sy­bė ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na pri­im­ti „sis­te­mi­nius spren­di­mus“ la­biau rem­ti lie­tu­vių bend­ruo­me­nes, is­to­riš­kai gy­ve­nan­čias Len­ki­jo­je, Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus kraš­te, Bal­ta­ru­si­jo­je, Lat­vi­jo­je. Prem­je­ro tei­gi­mu, šiais klau­si­mais nu­ma­to­ma su­telk­ti Už­sie­nio rei­ka­lų, Kul­tū­ros, Švie­ti­mo, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­jė­gu­mus.

„Vy­riau­sy­bė­je ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­si­me pri­im­ti spren­di­mus ir aps­vars­ty­ti mū­sų et­ni­nė­se že­mė­se gy­ve­nan­čių tau­tie­čių, ku­rie dėl is­to­ri­nių ver­pe­tų da­bar yra ki­to­se vals­ty­bė­se, po­rei­kių, prob­le­mų spren­di­mą. Mes šian­dien dau­giau su­si­kon­cen­tra­vę į emig­ra­ci­jos klau­si­mus, bet pa­mirš­ta­me, kad ne­ma­ža da­lis mū­sų tau­tie­čių gy­ve­na sa­vo­se et­ni­nė­se že­mė­se ir ne­su­lau­kia iš Lie­tu­vos vals­ty­bės to­kios pa­gal­bos, ku­rios jie ti­ki­si“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Len­ki­jos lie­tu­viai sa­ko, kad vie­tos mo­kyk­lo­se trūks­ta lie­tu­viš­kų va­do­vė­lių, ne­ri­mą ke­lia siū­ly­mai, ga­lin­tys ap­ri­bo­ti Lie­tu­vos is­to­ri­jos ir geog­ra­fi­jos dės­ty­mą bei Lie­tu­vos tei­kia­mą par­amą.

Len­ki­jo­je gy­ve­na apie 5 tūkst. lie­tu­vių.