Saulius Skvernelis žada bausti leidimus nelegalioms statyboms davusias institucijas
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis siū­lo ma­žin­ti fi­nan­sa­vi­mą ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios yra at­sa­kin­gos už ne­tei­sė­tai sta­ti­niams Ni­do­je ir Juo­dkran­tė­je iš­duo­tus lei­di­mus. Anot jo, vals­ty­bė tu­rės kom­pen­suo­ti ža­lą už nu­griau­tus pa­sta­tus, to­dėl ji pri­va­lo su­sig­rą­žin­ti pi­ni­gus.

„Dėl ne­le­ga­lių pa­sta­tų ma­no po­zi­ci­ja pa­pras­ta – teis­mo spren­di­mai, ku­rie yra pri­im­ti, jie tu­ri bū­ti vyk­do­mi, ta­čiau yra par­adok­sas ta­me, kad pra­ktiš­kai vi­si pa­sta­tų sa­vi­nin­kai tą pa­da­rė, ga­vę vi­sus lei­di­mus tei­sė­tai. Po to pa­aiš­kė­jo, kad tie lei­di­mai iš­duo­ti pa­žei­džiant tei­sės ak­tus. Vals­ty­bė pa­tirs ža­lą, nes iš biu­dže­to tu­rė­si­me kom­pen­suo­ti. Bet ta­da ti­krai pri­va­lė­si­me už­ti­krin­ti ieš­ki­nius tiems par­ei­gū­nams, ku­rie to­kius spren­di­mus pa­da­rė, ir ins­ti­tu­ci­joms (...) ma­žin­ti asig­na­vi­mus, kad jos pa­jaus­tų už sa­vo ne­tei­sė­tus ar­ba ne­pro­fe­sio­na­lius spren­di­mus at­sa­ko­my­bę“, – BNS po vi­zi­to Ni­do­je penk­ta­die­nį tei­gė S.Skver­ne­lis.

Ke­tu­rių ne­le­ga­lių sta­ti­nių sa­vi­nin­kai ban­do tai­kiai su­si­tar­ti dėl pa­sta­tų iš­sau­go­ji­mo. Tai­kos su­tar­tys de­ri­na­mos, no­rint pa­ko­re­guo­ti Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko tvar­ky­mo pla­ną. Pa­si­ra­šius to­kias su­tar­tis, lik­tų sto­vė­ti na­mai, ku­riuos teis­mai jau nu­ro­dė griau­ti.

Prem­je­ras tei­gia, kad dėl tai­kos su­tar­čių rei­kia spręs­ti, ta­čiau ma­no, kad teis­mo spren­di­mus rei­kia vyk­dy­ti.

„Jei­gu bu­vo pri­pa­žin­tas vie­nas ar ki­tas tei­sės ak­tas, ar pla­nas – spe­cia­lu­sis ar­ba bend­ra­sis – jis tu­ri bū­ti pa­keis­tas, tai jį rei­kia pa­keis­ti, pa­ša­lin­ti prie­žas­tis, dėl ko sta­ti­niai ta­po ne­tei­sė­tais. Ta­da de­rė­tis abiem pu­sėms dėl tai­kos su­tar­čių. Ar­gu­men­tas, kad jūs da­bar de­ra­tės, o jei pra­dė­si­me de­rė­tis, ta­da pa­kei­si­me tuos tei­sės ak­tus, ku­rie prieš­ta­rau­ja tai­kos su­tar­čiai, tai čia ne tei­si­nis spren­di­mas. Aš ti­krai ne­no­riu ver­tin­ti, lauk­siu ir iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (...), to­kio­je si­tua­ci­jo­je jie tu­ri pri­im­ti spren­di­mus. O aš lai­kau­si po­zi­ci­jos, kad teis­mų spren­di­mai ša­ly­je pri­va­lo bū­ti vyk­do­mi“, – ti­ki­no mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.