Saulius Skvernelis: vienintelis Vilniaus mero darbas – nupjauta tuja
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis kri­ti­kuo­ja Vil­niaus mies­to me­rą li­be­ra­lą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių. Anot mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, vie­nin­te­lis per ka­den­ci­ją nu­veik­tas me­ro dar­bas – nu­pjau­ta ne­le­ga­lios tvo­ros tu­ja, ta­čiau pro­ver­žio ki­to­se sri­ty­se nė­ra.

„Ma­tyt, vi­si vil­nie­čiai ga­lė­tų įver­tin­ti ir la­bai vie­to­je bū­tų pa­nau­do­ti tą ter­mi­no­lo­gi­ją – kon­kre­tūs, rea­lūs dar­bai. Aš per tuos du me­tus su tru­pu­čiu ma­ty­čiau vie­ną rea­lų kon­kre­tų dar­bą. Ne­ži­nau, ar jis ge­ras ar blo­gas, tai yra nu­pjau­tą tu­ją prie Ne­ries, kal­bant apie ne­le­ga­lias tvo­ras. Tą pa­da­rė Vil­niaus me­ras. Dau­giau kar­di­na­lių es­mi­nių po­ky­čių ti­krai ne­ma­tau, daug kas vyks­ta iš iner­ci­jos“, – LNK te­le­vi­zi­jos ži­nioms sa­kė S.Skver­ne­lis.

Prem­je­ras, kal­bė­da­mas apie nu­pjau­tą tu­ją, tu­rė­jo ome­ny­je ko­vo pra­džio­je Žvė­ry­ne nu­pjau­tas ne­le­ga­liai už­so­din­tas gy­vat­vo­res. Tvo­rų ar­dy­me da­ly­va­vo ir R.Ši­ma­šius, ku­ris sim­bo­liš­kai taip pat nu­pjo­vė ke­le­tą tu­jų.

S.Skver­ne­lis me­rą kri­ti­ka­vo, kad ne­pa­sis­tū­mė­ta su Na­cio­na­li­nio sta­dio­no pro­jek­tu, dėl vie­šo­jo trans­por­to kon­kur­sų ir ki­tų pro­jek­tų.

„Ma­to­me, kad su Na­cio­na­li­niu sta­dio­nu si­tua­ci­ja kol kas to­kia pa­ti, su ba­sei­nu di­de­lių po­ky­čių nė­ra, ma­to­me prob­le­mas, kas yra su mies­to inf­ras­truk­tū­ros prie­žiū­ra. Įtam­pas ky­lan­čias, kas su­si­ję su vie­šuo­ju trans­por­tu, su­lau­kia­me ir­gi la­bai daug kon­tra­ver­siš­kų da­ly­kų, kas su­si­ję su marš­ru­tų pir­ki­mo-par­da­vi­mo kon­kur­su. Aš ma­nau, kad lū­kes­čiai vil­nie­čių, ku­rie bu­vo su­kel­ti... kon­kre­taus pro­ver­žio ne­ma­tau“, – tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Ko­vo vi­du­ry­je sa­vi­val­dy­bė Na­cio­na­li­nio sta­dio­no kon­kur­se at­plė­šė vo­kus su pa­siū­ly­mais ir pri­ėmė tri­jų da­ly­vių pa­siū­ly­mus. Na­cio­na­li­nio sta­dio­no kon­ce­si­jos kon­kur­sas pa­skelb­tas per­nai rug­sė­jo 7 die­ną, ta­čiau par­aiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas bu­vo pra­tęs­tas tris kar­tus, ga­liau­siai – iki ko­vo 1 die­nos.

Sta­dio­ną sta­ty­ti pa­no­ro Tur­ki­jos sta­ty­bos bend­ro­vė „KAYI Cons­truc­tion“, „I­cor“ in­ži­ne­ri­nių tink­lų bend­ro­vės „A­xis In­dus­tries“, „Kau­no are­nos“, „Ve­ne­tus Ca­pi­tal“ ir „Cloud ar­chi­tek­tų“ kon­sor­ciu­mas ir bend­ro­vė Vil­niaus na­cio­na­li­nis sta­dio­nas , ku­rią spe­cia­liai šiam pro­jek­tui įkū­rė „KDS gru­pė“ ir Len­ki­jos „Bu­di­mex“.

Ko­vo pra­džio­je pa­aiš­kė­jo, kad Vil­niu­je ke­lei­vius de­šim­ta­da­liu marš­ru­tų veš Lat­vi­jos ke­lei­vių mi­kroau­to­bu­sais ve­ži­mo įmo­nė „Ri­gas mi­kroau­to­bu­sų sa­tiks­me“ ir Lie­tu­vo­je tarp­mies­ti­nius rei­sus ap­tar­nau­jan­ti lie­tu­viš­ka bend­ro­vė „Trans­re­vis“ – bend­ro­vių kon­sor­ciu­mas lai­mė­jo vie­ną iš dvie­jų sa­vi­val­dy­bės skelb­to pri­va­taus ve­žė­jo kon­kur­so da­lių. Pri­va­tus ve­žė­jas di­de­liais au­to­bu­sais pa­aiš­kės vė­liau.

Šiuos kon­kur­sus ban­dė su­stab­dy­ti „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ dar­buo­to­jų prof­są­jun­ga, tei­gu­si, kad kon­kur­sas ne­už­ti­kri­na įmo­nės dar­buo­to­jų tei­sių.