Saulius Skvernelis vėl paragino Gretą Kildišienę atsakyti į klausimus dėl automobilio sutarties
„Vals­tie­čių“ va­do­vy­bės skan­da­las dėl Sei­mo na­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio jau bū­tų pa­mirš­tas, jei­gu po­li­ti­kai lai­ku bū­tų pa­vie­ši­nę iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis, ma­no šios par­ti­jos de­le­guo­tas mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

„Jei­gu tai bū­tų bu­vę pa­da­ry­ta iš pat pra­džių, ma­nau, kad is­to­ri­ją mes jau bū­tu­me pa­mir­šę. Bet da­bar kaip ji to­liau ru­tu­lio­sis, su­nku pa­sa­ky­ti. Aiš­ku, la­bai svar­bus yra Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sa­ky­mas – tai, ma­tyt, ir­gi duo­tų aiš­ku­mo dėl mo­kes­ti­nių da­ly­kų, bet tos su­tar­ties pa­vie­ši­ni­mas vi­suo­me­nei – rei­kė­jo tą da­ry­ti ir da­bar dar nė­ra vė­lu pa­da­ry­ti“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Tre­čia­die­nio va­ka­rą Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė sa­kė, kad yra ma­čiu­si do­ku­men­tus, ku­rie įro­do, kad G.Kil­di­šie­nės ma­ma Vla­dis­la­va Mi­ka­laus­kie­nė kas mė­ne­sį už duk­ters nau­dai nau­do­tą au­to­mo­bi­lį „Ran­ge Ro­ver“ „Ag­ro­kon­cer­nui“ per­ves­da­vo po 1 tūkst. eu­rų.

S.Skver­ne­lis sa­ko taip pat šiuos do­ku­men­tus ma­tęs, ta­čiau pa­brė­žia, kad do­ku­men­tų ti­kru­mu įti­kin­ti rei­kia ne po­li­ti­kus, o vi­suo­me­nę.

„Ne­rei­kia ma­nęs įti­ki­nė­ti – aš ir­gi tuos do­ku­men­tus ma­čiau. Bet rei­kia juos pa­teik­ti vi­suo­me­nei, kad pa­ma­ty­tų ir pa­da­ry­tų pa­tys iš­va­das“, – sa­kė prem­je­ras.

Jo tei­gi­mu, ši is­to­ri­ja da­ro ža­lą vals­ty­bei o ar­gu­men­tų, ko­dėl do­ku­men­tai ne­ga­lė­tų bū­ti pa­vie­šin­ti jis sa­ko ne­ma­tan­tis – tai ga­li­ma pa­da­ry­ti to­kia for­ma, ku­ri ne­pa­žeis­tų mi­ni­mų as­me­nų pri­va­tu­mo.

„Pats žmo­gus, ku­ris pri­ima to­kį spren­di­mą, rei­kia su­vok­ti, kad yra vie­šas as­muo – šiek tiek ki­to­kie rei­ka­la­vi­mai ga­lio­ja ne­gu pri­va­čiam as­me­niui“, – pri­dū­rė S.Skver­ne­lis.

Sie­kiant nu­im­ti įtam­pą vi­suo­me­nė­je dėl Sei­mo na­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio ir ry­šių su „Ag­ro­kon­cer­nu“, iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti pa­vie­šin­ta, ma­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė.

„Ma­nau, kad tai ne­tu­rė­tų bū­ti jau pa­slap­ti­mi. Ma­nau, kad rei­kia nu­im­ti įtam­pą ir leis­ti vi­siems pa­ma­ty­ti, kad ti­krai nie­ko nu­si­kals­ta­mo šio­je veik­lo­je nė­ra, kad bu­vo su­tar­tys, kad bu­vo ban­ki­niai pa­ve­di­mai pa­da­ry­ti“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė ji.

R.Baš­kie­nė tei­gė, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas bei „Ag­ro­kon­cer­no“ ak­ci­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis jai, prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui ir Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui par­odė su­tar­tį, pa­gal ku­rią G.Kil­di­šie­nės mo­ti­na Vla­dis­la­va Mi­ka­laus­kie­nė iš­per­ka­mą­ja nuo­ma bu­vo įsi­gi­ju­si au­to­mo­bi­lį „Ran­ge Ro­ver“ iš „Ag­ro­kon­cer­no“. Šia ma­ši­na nau­do­jo­si Sei­mo na­rė G.Kil­di­šie­nė.

„Aš ma­čiau li­zin­go su­tar­tį, ir šio­je su­tar­ty­je pa­kan­ka­mai aiš­kiai fik­suo­ja­mos da­tos – 2016 me­tų va­sa­ris. Aiš­ku, ne­pers­kai­čiau vi­sos su­tar­ties de­li­ka­čiai, bet ma­čiau, kad tai ofi­cia­li su­tar­tis, yra ants­pau­dai ir par­ašai. Ir dar kas ma­ne la­bai džiu­gi­no, kad yra ban­ki­niai pa­ve­di­mai“, – tvir­ti­no R.Baš­kie­nė ir pa­brė­žė, kad už li­zin­guo­ja­mą ma­ši­ną mo­kė­ta sis­te­min­gai po 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį.

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės, su­tar­tį R.Kar­baus­kis par­odė jų pa­pra­šy­tas. Anks­čiau jis yra mi­nė­jęs, kad jos vie­šin­ti jo­kiu bū­du ne­ga­li, nes tai pa­žeis­tų įsta­ty­mus, gi­nan­čius pri­va­čius san­do­rius.

„Pa­ro­dė, kad mes kaip ko­le­gos pa­pra­šė­me. Ti­kiu, Ra­mū­nu Kar­baus­kiu ir pa­si­ti­kiu, ir tai, ką jis sa­ko, ti­krai ži­nau, kad sa­ko tie­są. Jis pats sa­ko, kad pa­ša­lin­ti abe­jo­nės štai yra su­tar­tys ir jas ga­li­te pa­ma­ty­ti. Tas su­tar­tis ma­tė ir prem­je­ras, ir Sei­mo pir­mi­nin­kas, ir aš ma­čiau“, – pa­sa­ko­jo R.Baš­kie­nė.

Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Pra­nckie­tis pa­tvir­ti­no ma­tęs su­tar­čių ko­pi­jas.

„Ma­čiau tų do­ku­men­tų ko­pi­jas. Man ta is­to­ri­ja pa­si­da­rė aiš­kes­nė, bet no­rė­čiau, kad pa­tys tie as­me­nys ją pri­sta­ty­tų, ko­men­tuo­tų, aiš­kin­tų ir skaid­rin­tų. Jie tu­ri ati­duo­ti tai vi­suo­me­nei, vi­suo­me­nė tu­ri ži­no­ti“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Jis tvir­ti­no, kad pa­vie­šin­ti do­ku­men­tai tu­rė­tų už­baig­ti ki­lu­sį skan­da­lą.

V.Pra­nckie­tis tei­gė, kad jis ži­no, ir iš kur lė­šų bran­gaus au­to­mo­bi­lio nuo­mai tu­rė­jo par­la­men­ta­rės mo­ti­na.

„Pa­gal tai, ką aš ma­čiau, yra kuo pa­grįs­ti, bet ne­tu­riu nei tei­sės, nei ga­li­my­bės ko­men­tuo­ti tų do­ku­men­tų“, – sa­kė jis ir už­si­mi­nė, kad tai ga­li bū­ti su­si­ję su pa­vel­dė­ji­mu.

Pa­klaus­ta, ar jai ne­ki­lo abe­jo­nių, kaip bu­vu­si dar­že­lio auk­lė­to­ja ga­lė­jo įsi­gy­ti bran­gų vi­su­rei­gį, R.Baš­kie­nė sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no to­kio klau­si­mo sau ne­kė­lu­si.

„Kas ga­li pa­neig­ti, kad tai bu­vo ki­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai, gal­būt žmo­gus tu­rė­jo pa­li­ki­mą, gal­būt bu­vo su­si­tau­pęs, man tai ne­bu­vo svar­bu. Tai žmo­gaus ap­sisp­ren­di­mas, gal­būt jo gy­ve­ni­mo sva­jo­nė bu­vo to­kia. Ne­sii­mu nei pa­ti sau to klau­si­mo kel­ti, nei dėl jo dis­ku­tuo­ti“, – kal­bė­jo R.Baš­kie­nė.

Klau­sia­ma, kaip ki­lęs skan­da­las at­si­lieps par­ti­jai ir ko­kias ji ma­tan­ti iš­ei­tis, R.Baš­kie­nė tvir­ti­no, jog su lai­ku si­tua­ci­ją iš­spręs „gy­ve­ni­mas ir ge­ri dar­bai, ku­riuos da­ro ir R.Kar­baus­kis, ir, la­bai ti­kiu, G.Kil­di­šie­nė kaip Sei­mo na­rė, la­bai uo­liai be­sis­ten­gian­ti gi­lin­tis į si­tua­ci­ją“.

„Mes po tam ti­kro lai­ko įsi­ti­kin­si­me, kad vi­sa tai bu­vo pra­ei­tis, kad vi­siems ki­tiems rei­kia la­bai at­sa­kin­gai pa­gal­vo­ti apie kiek­vie­ną sa­vo veiks­mą, kad jis ne­su­kel­tų nė men­kiau­sios abe­jo­nės „, – kal­bė­jo R.Baš­kie­nė.

Klau­sia­ma, ar ki­lu­sio skan­da­lo kon­teks­te G.Kil­di­šie­nei ne­de­rė­tų at­si­sa­ky­ti ko­man­di­ruo­tės į JAV, R.Baš­kie­nė sa­kė, kad ne pa­ti par­la­men­ta­rė pa­si­rin­ko šią ke­lio­nę į Niu­jor­ką.

„Y­ra de­le­ga­ci­ja, į tą de­le­ga­ci­ją įei­na ke­tu­ri Sei­mo na­riai, šio­je de­le­ga­ci­jo­je yra dvi nau­jos Sei­mo na­rės, G.Ki­di­šie­nė ir A.No­rei­kie­nė, yra Ro­kas Ži­lins­kas, (va­do­vas) Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Kai va­do­vas ne­ga­lė­jo, jis pa­siū­lė va­žiuo­ti sa­vo pa­va­duo­to­jai de­le­ga­ci­jo­je, G.Kil­di­šie­nei. Šia­me kon­teks­te bu­vo pa­gei­dau­ja­ma kvie­ti­me, kad tai bū­tų mo­te­ris“, – tvir­ti­no R.Baš­kie­nė.

Il­ga­me­tė par­la­men­ta­rė R.Baš­kie­nė taip pat su­lau­kė klau­si­mo, ko­dėl bū­tent ji pa­si­rink­ta ge­sin­ti ki­lu­siam skan­da­lui ir ži­niask­lai­dai pra­ne­šė apie au­to­mo­bi­lio nuo­mos kai­ną, ki­tas de­ta­les, o ne pats R.Kar­baus­kis ir G.Kil­di­šie­nė.

„Aš ti­kiu, kad ši­toks dė­me­sys ži­niask­lai­dos jai bu­vo ne­ti­kė­tas. Kaip jau­nam po­li­ti­kui tai nė­ra leng­va. Aš da­bar ban­dau pa­aiš­kin­ti iš sa­vo po­zi­ci­jos ir nuo­šir­džiai ma­nau, kad ji pa­ti iš­sa­kys sa­vo pa­ste­bė­ji­mus ar­ba ma­ty­mus“, – at­sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja.

Sa­vait­ga­lį R.Kar­baus­kis pa­tvir­ti­no, kad G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si jo val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu. Tiek G.Kil­di­šie­nė, tiek R.Kar­baus­kis tvir­ti­no, kad au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis su­da­ry­ta su ar­ti­mu po­li­ti­kės gi­mi­nai­čiu, ku­ris jai lei­džia nau­do­tis trans­por­to prie­mo­ne.