Saulius Skvernelis – už originalią pavardžių rašybą asmens dokumentuose
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­si­sa­ko už ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis as­mens do­ku­men­tuo­se.

„Ma­no po­zi­ci­ja la­bai pa­pras­ta, kad žmo­nėms, ku­rie tu­ri var­dus, pa­var­des, su­teik­tus ir įgy­tus iš kar­tos į kar­tą, jie to­kią ga­li­my­bę tu­rė­tų ra­šy­ti lo­ty­niš­ko­mis rai­dė­mis, lo­ty­niš­ka abė­cė­le“, – ket­vir­ta­die­nį per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą Sei­me sa­kė S.Skver­ne­lis.

Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad tai jo as­me­ni­nė po­zi­ci­ja. „Vy­riau­sy­bė sa­vo po­zi­ci­ją par­eikš ta­da, jei rei­kės Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, aš kol kas pa­sa­kau sa­vo po­zi­ci­ją. Aš bal­suo­siu už tai“, – sa­kė prem­je­ras.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Lie­tu­vos teis­mai yra pri­ėmę ke­le­tą ne­skun­džia­mų spren­di­mų, įpa­rei­go­jan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­suo­se ir ta­pa­ty­bės kor­te­lė­se įra­šy­ti pa­var­des ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, bet mig­ra­ci­jos val­dy­bos at­si­sa­ko tai pa­da­ry­ti mo­ty­vuo­da­mi įsta­ty­mo vir­še­ny­be prieš teis­mų spren­di­mus.

Teis­mų spren­di­mais nė­ra pa­ten­kin­ti ir sie­kian­tie­ji ori­gi­na­lių pa­var­džių, nes teis­mai ofi­cia­lia­me pa­so pus­la­py­je įpa­rei­go­jo įra­šy­ti lie­tu­viš­ką ir tik pa­pil­do­ma­me do­ku­men­to pus­la­py­je – ori­gi­na­lią pa­var­dę. Už do­ku­men­tus su ori­gi­na­lio­mis pa­var­dė­mis ko­vo­jan­čių šei­mų at­sto­vai sa­ko, kad jų ne­gau­da­mi jie ne­ga­li ke­liau­ti į už­sie­nį, ki­taip pa­žei­džia­mos jų tei­sės.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me svars­ty­ti du al­ter­na­ty­vūs pro­jek­tai: vie­nas lei­džia as­mens do­ku­men­tuo­se nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q, ki­tas įtei­sin­tų ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je. Pa­na­šų siū­ly­mą leis­ti ne­lie­tu­viš­ką pa­var­džių ra­šy­bą tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je ir ki­to­je ta­pa­ty­bės kor­te­lės pu­sė­je Sei­mui pri­sta­tė pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, su­rin­ku­si 50 tūkst. par­ašų. Šios ka­den­ci­jos Sei­mas pa­tai­sų dar ne­nag­ri­nė­jo.

Ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis sie­kia Lie­tu­vos len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai. Ori­gi­na­lios ra­šy­bos įtei­si­ni­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.