Saulius Skvernelis tikisi, kad kitąmet pensijos didės 20–25 eurais
Anks­čiau ne kar­tą ža­dė­jęs, kad pen­si­jos at­ei­ty­je di­dės, au­gant eko­no­mi­kai, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad dėl au­gan­čios eko­no­mi­kos ki­tą­met pen­si­jos tu­rė­tų aug­ti 20–25 eu­rais.

„Pa­gal si­tua­ci­ją, jei ne­bus ko­kių ka­tak­liz­mų, nuo sau­sio pir­mos die­nos vėl pen­si­jos di­dės ir di­dės vi­du­ti­niš­kai 20–25 eu­rais“, – žur­na­lis­tams po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio tre­čia­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Ta­čiau, anot jo, rei­kia kaup­ti at­sar­gos fon­dą, kad pa­blo­gė­jus eko­no­mi­nei si­tua­ci­jai, ne­rei­kė­tų pen­si­jų vėl ma­žin­ti.

„Jei­gu at­ei­ty­je iš­tik­tų kri­zė, kaip bu­vo 2009 me­tais, tai tie pa­tys pen­si­nin­kai, ku­rių pen­si­jos bu­vo nu­sa­vin­tos, bu­vo kom­pen­suo­ta ar­ba ne vis­kas kom­pen­suo­ta, su­si­dū­rė su par­adok­sa­lia si­tua­ci­ja, tai mes tu­ri­me ruo­štis tam. (...) Iš sėk­min­gų in­ves­ti­ci­jų su­kaup­tos pa­ja­mos rei­ka­lin­gos, mes tu­ri­me tu­rė­ti re­zer­vą“, – ti­ki­no S.Skver­ne­lis.

Anks­čiau prem­je­ras ža­dė­jo, kad pen­si­jos at­ei­ty­je ne­prik­lau­sys nuo po­li­ti­nės va­lios, o bus su­sie­tos su eko­no­mi­kos au­gi­mu – jei ša­lies bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas aug­tų 2,6–2,7 proc., pen­si­jos vi­du­ti­niš­kai di­dė­tų 23–24 eu­rais.

Vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja nuo šių me­tų sau­sio pa­di­dė­jo apie 20 eu­rų iki 287,6 eu­ro. Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je nu­ta­rė pen­si­jas di­din­ti ir 2018 ir 2019 me­tais – ati­tin­ka­mai 6,9 proc. ir 6,8 pro­cen­to. Da­bar pen­si­jos yra in­dek­suo­ja­mos pa­gal koe­fi­cien­tus – jie pri­klau­so nuo dar­bo už­mo­kes­čio po­ky­čių ša­ly­je.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­ta­rė, kad Lie­tu­vo­je ne­tru­kus bus pra­dė­tas kaup­ti „Sod­ros“ re­zer­vo fon­das – jo lė­šų tu­rė­tų pa­kak­ti maž­daug vie­ne­rius me­tus mo­kė­ti pen­si­jas ir ki­tas so­cia­li­nes iš­mo­kas.

Fon­do lė­šos, įver­ti­nus eko­no­mi­nę pa­dė­tį, Vy­riau­sy­bės spren­di­mu bū­tų nau­do­ja­mos tik nu­sta­čius ir pa­skelb­tus iš­skir­ti­nes ap­lin­ky­bes, dėl ku­rių ka­len­do­ri­niais me­tais ne­už­ten­ka vie­nos ar ke­lių so­cia­li­nio drau­di­mo rū­šių pa­ja­mų.

„Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­mos per­nai bu­vo 3,518 mlrd. eu­rų, iš­lai­dos – 3,516 mlrd. eu­rų (pa­ja­mos vir­ši­jo iš­lai­das 2,5 mln. eu­rų), o šie­met pla­nuo­ja­mas per­tek­li­nis biu­dže­tas – 31,6 mln. eu­rų, o pa­ja­mos ir iš­lai­dos sieks ati­tin­ka­mai 3,739 mlrd. ir 3,708 mlrd. eu­rų.