Saulius Skvernelis suskubo aiškintis
Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui par­eiš­kus, kad jis pri­tar­tų nau­jų mo­kes­čių įve­di­mui, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ėmė­si ra­min­ti, jog Vy­riau­sy­bė slap­čia ne­pla­nuo­ja ne­ma­lo­nios „do­va­nė­lės“.

Tre­čia­die­nį in­ter­viu „Ži­nių ra­di­jui“ V. Pra­nckie­tis sa­kė, kad dau­ge­lis anks­tes­nių Vy­riau­sy­bių ne­įve­dė tur­to, prog­re­si­nių ir au­to­mo­bi­lių mo­kes­čių. „Tai bū­tų la­bai ne­po­pu­lia­rus spren­di­mas vi­suo­me­nė­je, bet jis tur­būt bū­ti­nas kaip yra dau­ge­ly­je ša­lių. Taip, aš už tai“, – kal­bė­jo jis, pri­dur­da­mas, kad tai, ka­da nau­ji mo­kes­čiai ga­lė­tų bū­ti įves­ti, spręs­tų Vy­riau­sy­bė.

Tuo me­tu S. Skver­ne­lis tvir­ti­na, kad gy­ven­to­jų ne­si­ren­gia­ma ap­krau­ti nau­jais mo­kes­čiais. „Jo­kių nau­jų mo­kes­čių Vy­riau­sy­bė ne­svars­to ir įve­di­nė­ti ne­pla­nuo­ja. Taš­kas“, – feis­bu­ke par­ašė prem­je­ras.

„Aš lai­kau­si tos po­zi­ci­jos ir Vy­riau­sy­bė lai­ko­si tos po­zi­ci­jos, ku­ri bu­vo iš­sa­ky­ta kal­bant apie mo­kes­ti­nes pert­var­kas, kad 2018 me­tais ne­bū­tų jo­kių nau­jų mo­kes­čių, o mes pri­va­lo­me šian­dien su­sit­var­ky­ti su ta mo­kes­ti­ne ap­lin­ka ir mo­kes­ti­niais įsta­ty­mais, ku­rie yra ir gal­būt ne­efek­ty­viai vei­kia“, – žur­na­lis­tams po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Anot jo, Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja dėl PVM leng­va­tos bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams pri­klau­sys nuo to, ar bus už­ti­krin­ta tie­sio­gi­nė nau­da var­to­to­jams.

„Dėl PVM ta­ri­fo, jei­gu tai ti­krai bū­tų ga­lu­ti­nė nau­da var­to­to­jui, tai ga­li­ma svars­ty­ti ir da­bar tai svars­to­ma, bet tu­ri­me bū­ti ti­kri, kad šio mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mas ar­ba pa­kei­ti­mas ti­krai pa­sieks var­to­to­jus. Šian­dien aš ma­nau, kad tu­ri­me rea­lius žings­nius, tai yra di­din­ti pa­ja­mas žmo­nių, kad jie ga­lė­tų tu­rė­ti pa­pil­do­mas pa­ja­mas ir nu­si­pirk­ti pre­kių, ku­rių jiems rei­kia. Juo­lab, kad kal­bant apie bū­ti­nus pro­duk­tas, at­si­ran­da dis­ku­si­ja, kas yra bū­ti­nas pro­duk­tas“, – tei­gė prem­je­ras.

Koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai pa­siū­lė at­ei­ty­je įves­ti leng­va­ti­nį PVM pa­grin­di­niams mais­to pro­duk­tams. Pa­sak frak­ci­jos se­niū­no And­riaus Pa­lio­nio, leng­va­ta ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma duo­nai, pie­no pro­duk­tams, dar­žo­vėms.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tre­čia­die­nį tei­gė, jog pri­tar­tų nau­jų vi­suo­ti­nių au­to­mo­bi­lių ir NT mo­kes­čių ir prog­re­si­nių mo­kes­čių įve­di­mui – pa­sta­ruo­sius taip pat ne pir­mą kar­tą siū­lo so­cial­de­mo­kra­tai.

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas taip pat tei­gė pa­si­ge­dęs pa­siū­ly­mų dėl vi­suo­ti­nių au­to­mo­bi­lių bei NT mo­kes­čių.

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę siū­lo iš da­lies pert­var­ky­ti mo­kes­čių sis­te­mą, o pa­kei­ti­mus Sei­mas tu­rė­tų svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je – dėl jų bus bal­suo­ja­ma kar­tu su 2018 me­tų biu­dže­to pro­jek­tu, kad pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­tų nuo 2018-ųjų pra­džios.