Saulius Skvernelis suskaičiavo valstybės turtą ir apšalo: vis dar „gyvas“ M. Melnikaitės kolūkis
Pa­ga­liau tiks­liai su­ži­no­ta, kiek ir ko­kio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tu­ri mū­sų vals­ty­bė. Vy­riau­sy­bei su­skai­čia­vus vi­sus ob­jek­tus pa­aiš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je vis dar yra įstai­gų su so­viet­me­tį me­nan­čiais pa­va­di­ni­mais: M. Mel­ni­kai­tės ko­lū­kis, Skuo­do ra­jo­no liau­dies de­pu­ta­tų ta­ry­ba, Vil­niaus mies­to Le­ni­no ra­jo­no na­mų ūkio val­dy­ba.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis feis­bu­ke pra­ne­šė, kad pir­mą kar­tą su­skai­čiuo­tas vi­sas vals­ty­bės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas. Pa­aiš­kė­jo, kad jį su­da­ro dau­giau nei 28 tūkst. ob­jek­tų, ku­rių bend­ras plo­tas sie­kia 10,45 mln. kv. m. „Šį, dau­giau nei 3 mlrd. eu­rų li­ku­ti­nės ver­tės tur­tą, val­do 724 vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, įstai­gos ir įmo­nės, o jo iš­lai­ky­mas vals­ty­bei kas­met kai­nuo­ja apie 180 mln. eu­rų. Ir taip, tie­sa yra to­kia: da­lies šio tur­to ne­efek­ty­vus val­dy­mas ne­ma­lo­niai ste­bi­na. To­liau taip tęs­tis ne­be­ga­li. Aki­vaiz­du, kad, no­rė­da­mi vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą val­dy­ti efek­ty­viai, pri­va­lo­me ma­žin­ti iš­lai­ky­mo kaš­tus ir gau­ti grą­žą. Pri­va­lo­me ska­tin­ti ins­ti­tu­ci­jas at­si­sa­ky­ti vis dar vy­rau­jan­čio siau­ro ži­ny­bi­nio po­žiū­rio, o tur­to val­dy­mo cen­tra­li­za­vi­mą tu­ri­me vyk­dy­ti ryž­tin­giau ir ak­ty­viau. Pir­miau­sia tu­ri­me at­si­sa­ky­ti vals­ty­bės funk­ci­joms vyk­dy­ti ne­rei­ka­lin­go tur­to, o rei­ka­lin­gą nau­do­ti už ma­žiau­sią kai­ną vals­ty­bės biu­dže­tui. Tuo ke­liu ir ei­si­me“, – pa­žy­mi Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

S. Skver­ne­lį nu­ste­bi­no, kad ei­nant 27-uo­sius Ne­prik­lau­so­my­bės me­tus Lie­tu­vo­je vis dar tu­ri­me ob­jek­tų, ofi­cia­liai už­re­gis­truo­tų to­kiais pa­va­di­ni­mais: bui­ti­nio gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo vals­ty­bi­nė įmo­nė „Gied­ru­žė“, Ma­žei­kių gy­vu­lių par­uo­šų kon­to­ra, M. Mel­ni­kai­tės ko­lū­kis, Skuo­do ra­jo­no liau­dies de­pu­ta­tų ta­ry­ba ir ne­tgi Vil­niaus mies­to Le­ni­no ra­jo­no na­mų ūkio val­dy­ba.

„Mes tu­ri­me vals­ty­bei pri­klau­san­čių poil­si­nės pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, ku­rie ne­tu­ri nie­ko bend­ro su tie­sio­gi­nė­mis vals­ty­bi­nė­mis funk­ci­jo­mis. Tu­ri­me ei­lę vals­ty­bei pri­klau­san­čių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, ku­riais ne­at­ly­gin­ti­nai, pa­nau­dos pa­grin­dais, nau­do­ja­si po­li­ti­nės par­ti­jos. Taip pat ir di­de­lės, įta­kin­gos bei ga­lin­gos (bent jau taip skel­bia­si) vers­lo or­ga­ni­za­ci­jos“, – tei­gia S. Skver­ne­lis.

Val­do­ma neefektyviai

Alinos Ožič nuotrauka

At­as­kai­ta aki­vaiz­džiai par­odė, kad da­lis ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­skir­ties vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (ku­rį vi­są su­da­ro dau­giau nei 2 tūkst. ob­jek­tų, bend­ras jo plo­tas sie­kia 1,79 mln. kv. m, o li­ku­ti­nė ver­tė – 950 tūkst. eu­rų), val­do­mas ir nau­do­ja­mas ne­efek­ty­viai.

„Da­lis mi­nis­te­ri­jų val­do dau­giau plo­to nei rei­kia tie­sio­gi­nėms jų funk­ci­joms vyk­dy­ti. Sep­ty­nio­se iš ke­tu­rio­li­kos mi­nis­te­ri­jų vie­nam dar­buo­to­jui ten­kan­tis bend­ras ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plo­tas yra di­des­nis nei nu­sta­ty­ti 28 kv. me­trai, o aš­tuo­nių mi­nis­te­ri­jų iš­lai­ky­mo są­nau­dos vir­ši­ja 36 eu­rų už kvad­ra­ti­nį me­trą iš­lai­ky­mo nor­ma­ty­vą“, – var­di­ja S. Skver­ne­lis.

Dau­giau­sia – virš 69 kv. me­trų vie­nam dar­buo­to­jui ten­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je, taip pat Ūkio (42,45 kv.m), Švie­ti­mo ir moks­lo (37 kv.m), Už­sie­nio rei­ka­lų (36,05 kv.m), Že­mės ūkio (33,63 kv.m), Tei­sin­gu­mo (32 kv.m), Kul­tū­ros (30,12 kv.m) ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (28,34 kv.m) mi­nis­te­ri­jo­se.

Di­džiau­sios yra Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos val­do­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to iš­lai­ky­mo są­nau­dos (64,27 eu­ro už kv. m). Nu­sta­ty­tą 36 eu­rų už kv. m iš­lai­ky­mo są­nau­dų nor­mą vir­ši­ja Tei­sin­gu­mo (56,23 Eur), Švie­ti­mo ir moks­lo (50,30 Eur), Už­sie­nio rei­ka­lų (41,38 Eur), Ap­lin­kos (38,59 Eur), Že­mės ūkio (37,13 Eur), So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (36,94 Eur) bei Kul­tū­ros (36,80 Eur) mi­nis­te­ri­jos.