Saulius Skvernelis sukirto rankomis su Gabrieliumi Landsbergiu
Sei­me ruo­šian­tis bal­sa­vi­mui dėl urė­di­jų pert­var­kos, o Vy­riau­sy­bei ne­tu­rint pa­kan­ka­mo par­la­men­ta­rų, net iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, pa­lai­ky­mo, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽA) su­si­ta­rė dėl par­amos su kon­ser­va­to­riais. Mai­nais pa­ža­dė­ta grą­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui.

„Šian­dien – bal­sa­vi­mas dėl urė­di­jų (dar ži­no­mas kaip miš­kų re­for­ma). Si­tua­ci­ja jau se­no­kai bu­vo aiš­ki – nors di­džio­ji da­lis LVŽS yra už re­for­mą, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja pa­si­sa­ko prieš ją, to­dėl Vy­riau­sy­bė re­for­mos ne­įgy­ven­di­na ar­ba tu­ri rem­tis opo­zi­ci­jos bal­sais. Va­di­na­si, Lie­tu­vos na­rys­tė Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je pa­kim­ba ant plau­ko. Prieš ke­le­tą mi­nu­čių įvy­ko svar­bus su­si­ta­ri­mas, ku­rį pa­si­ra­šė Sau­lius Skver­ne­lis, Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Su­si­ta­ri­mo ša­lys (Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ir LVŽS) įsi­pa­rei­go­jo rem­ti Vy­riau­sy­bės urė­di­jų re­for­mą, o taip pat grą­žin­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui“, – pra­ne­šė kon­ser­va­to­riai.

Apie tai trum­po­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je par­eiš­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Mes ga­vo pra­šy­mą par­em­ti svar­bias pert­var­kas, ku­rios Lie­tu­vai rei­ka­lin­gos, ir bū­nant opo­zi­ci­jo­je yra su­dė­tin­ga, kad už mū­sų įsta­ty­mus bū­tų bal­suo­ja­ma, ir mes pa­pra­šė­me par­amos sa­vo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Mes mak­si­ma­liai par­em­si­me urė­di­jų pert­var­kos klau­si­mą, da­bar ei­si­me į bal­sa­vi­mą ir aš ti­kiuo­si, kad tie klau­si­mai, ku­rie Vy­riau­sy­bei reikš­min­gi, bus pri­im­ti“, – bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pa­sa­ko jo, frak­ci­ja dėl vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo pert­var­kos bal­suos lais­vai, bet jis ti­kė­jo­si, kad di­džio­ji da­lis bal­sų bus „už“ Vy­riau­sy­bės no­ri­mą va­rian­tą.

„Ne­no­riu spe­ku­liuo­ti, tai ne ko­kia nors bal­sų pre­ky­ba, bet aš ti­kiu, kad di­džio­ji frak­ci­jos da­lis pa­lai­kys, bal­sų už­teks“, – žur­na­lis­tams sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pa­lai­kys ir liberalai

Iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja an­tra­die­nį pa­lai­kys li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių frak­ci­jų ly­de­rių Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo ir Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pa­teik­tą al­ter­na­ty­vų urė­di­jų re­for­mos pla­ną. Ja­me siū­lo­ma iš įsta­ty­mo iš­brauk­ti da­bar įra­šy­tą 42 urė­di­jų skai­čių.

„Mes siū­lo­me, kad įsta­ty­me ne­bū­tų įra­šy­tas skai­čius, kiek urė­di­jų tu­ri lik­ti Lie­tu­vo­je. Vy­riau­sy­bė yra at­sa­kin­ga už vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mą, to­dėl ji, o ne Sei­mas tu­ri pri­im­ti to­kį spren­di­mą“, – sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas E.Gent­vi­las.

Pa­gal opo­zi­ci­jos siū­lo­mą mo­de­lį, pir­ma­sis urė­di­jų jun­gi­mo eta­pas pra­si­dė­tų jau nuo ki­tų me­tų sau­sio mė­ne­sio. An­tra­sis eta­pas pra­si­dė­tų 2019 ar­ba 2020 m. Dėl at­ro­jo eta­po pra­džios šian­dien ap­sisp­ręs Sei­mas.

„Aš as­me­niš­kai pa­lai­kau to­kį komp­ro­mi­si­nį mo­de­lį, nes Vy­riau­sy­bės siū­lo­mas pla­nas ne­tu­ri pa­lai­ky­mo Sei­me net tarp pa­čios val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Komp­ro­mi­si­nis mo­de­lis lei­džia pra­dė­ti re­for­mą ir ją baig­ti per ke­lis me­tus“, – sa­kė E.Gent­vi­las.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja šiai die­nai yra ne­pa­si­ren­gu­si su­jung­ti vi­sas urė­di­jas per vie­ną eta­pą. Dėl šios prie­žas­ties Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas urė­di­jų re­for­mos pla­nas par­la­men­te ne­tu­rė­jo pa­lai­ky­mo, ra­šom pra­ne­ši­me spau­dai.

„Re­for­ma ne­ga­li bū­ti tik dėl „var­ne­lės“ ar „paukš­čiu­ko“. Ma­nau, kad sėk­min­ga re­for­ma bus to­kia, kai miš­kų sek­to­rius bus ne tik iš­sau­go­tas, bet pra­dės veik­ti ge­riau nei iki šiol – ne­tar­nau­jan­tis nei par­ti­joms, nei vers­lo mo­no­po­li­joms“, – sa­kė frak­ci­jos se­niū­nas.

Jei Sei­mas šian­dien at­mes, li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių pa­teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, urė­di­jų re­for­ma bū­tų su­stab­dy­ta. E.Gent­vi­las ma­no, kad re­for­ma ga­lė­jo pra­si­dė­ti dar šių me­tų pra­džio­je, jei Sei­mo dau­gu­ma bū­tų par­ėmu­si opo­zi­ci­jos siū­lo­mą mo­de­lį.

Grą­žins PVM lengvatą

Prem­je­ras an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad iki spa­lio 1 die­nos bus pa­teik­ti ir pri­im­ti rei­ka­lin­gi įsta­ty­mai dėl PVM leng­va­tos, o nuo ka­da ji įsi­ga­lios bus dar spren­džia­ma. Prem­je­ras taip pat pra­ne­šė, kad leng­va­tos ta­ri­fas bus ki­tas, o ne 9 pro­cen­tai.

S.Skver­ne­lis pa­ti­ki­no, kad su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja jau de­ra­ma­si dėl nau­jo PVM leng­va­tos ta­ri­fo.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės siū­lo­mam miš­kų urė­di­jų pert­var­kos sce­na­ri­jui, o pa­si­rin­ko kon­ser­va­to­riaus Pa­uliaus Sau­dar­go ir li­be­ra­lo Si­mo­no Gent­vi­lo pla­ną. Jis yra ana­lo­giš­kas so­cial­de­mo­kra­tų įsi­vaiz­duo­ja­mai urė­di­jų re­for­mai: nu­ma­to, kad iki 2019 me­tų pa­bai­gos urė­di­jos tu­rė­tų bū­ti su­stam­bin­tos, su­ma­ži­nant jų skai­čių iki 15–25 – jų plo­tas tu­rė­tų bū­ti nuo 30 tūkst. iki 70 tūkst. hek­ta­rų (da­bar vi­du­ti­nis urė­di­jų plo­tas yra 25,2 tūkst. ha). Nuo 2020 me­tų urė­di­jų plo­tą nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė.

Ar šiam re­for­mos va­rian­tui pri­tar­ti dar spręs Sei­mas, nes ki­tų par­la­men­ta­rų re­gis­truo­to­mis pa­tai­so­mis siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti urė­di­jų plo­to reg­la­men­ta­vi­mo ir re­for­mos eta­pų, miš­kų pert­var­ka grą­ži­nant ar­čiau Vy­riau­sy­bės siū­ly­tos vi­zi­jos.

Koa­li­ci­ja nekis

Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ne­kin­ta, sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, „vals­tie­čiams“ urė­di­jų re­for­mai už­si­ti­kri­nus opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių bal­sus mai­nais į par­amą ma­žes­niam PVM šil­dy­mui.

„Koa­li­ci­ja ne­kin­ta, koa­li­ci­jo­je dir­ba LVŽS ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, ši­tuo klau­si­mu koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė, bet sa­ky­čiau, kad tai, kas da­bar vyks­ta, ro­do, kad mes Sei­me ran­da­me pri­ta­ri­mą vi­siems šios Vy­riau­sy­bės su­for­muo­tiems siū­ly­mams – ar koa­li­ci­jos na­rių bal­sais, ar su opo­zi­ci­jos pa­gal­ba“, – sa­kė R.Kar­baus­kis an­tra­die­nį bend­ro­je „vals­tie­čių“ ly­de­rių ir kon­ser­va­to­rių va­do­vo G.Lands­ber­gio trum­po­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

So­cial­de­mo­kra­tams ne­pa­lai­kant Vy­riau­sy­bės siū­lo­mos urė­di­jų re­for­mos, LVŽS de­le­guo­tas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis už­si­ti­kri­no opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos par­amą, kar­tu pa­dė­da­mas ma­žes­nį pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą šil­dy­mui.

Klau­sia­mas, ar tai reiš­kia, kad Vy­riau­sy­bė iš es­mės pa­de­da veik­ti ma­žu­mos są­ly­go­mis, prem­je­ras S.Skver­ne­lis sa­kė, jog tai „vei­ki­mas stra­te­gi­nių vals­ty­bės in­te­re­sų nau­dai“.

„Džiau­giuo­si, kad yra po­li­ti­nės jė­gos, at­sto­vau­jan­čios Sei­me, ku­rios ma­to šiek tiek pla­čiau nei siau­ri par­ti­niai in­te­re­sai ir ma­to stra­te­gi­nius tiks­lus, ku­riuos rei­kia vals­ty­bei pa­siek­ti. Šis (urė­di­jų) klau­si­mas stra­te­giš­kai su­si­jęs su mū­sų ga­li­my­be tap­ti EB­PO na­re“, – sa­kė prem­je­ras.

„Y­ra bend­ra­dar­bia­vi­mas, kas bu­vo dek­la­ruo­ta ir opo­zi­ci­jos di­džiau­sios frak­ci­jos ly­de­rio, ir mū­sų, par­ama stra­te­gi­niams spren­di­mams, ku­rie rei­ka­lin­gi Lie­tu­vai. Tie žo­džiai su­tam­pa su dar­bais“, – si­tua­ci­ją įver­ti­no Mi­nis­trų ka­bi­ne­to va­do­vas.

Vy­riau­sy­bė už kon­ser­va­to­rių bal­sus dėl urė­di­jų pert­var­kos svars­tys ga­li­my­bę grą­žin­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui, ta­čiau kad leng­va­tos ta­ri­fas bus ki­tas nei bu­vę 9 pro­cen­tai.

„Nus­ta­ty­si­me grei­čiau­sia ki­to­kius ta­ri­fus“, – anks­čiau an­tra­die­nį BNS sa­kė S.Skver­ne­lis ir pa­ti­ki­no, kad su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dėl to jau de­ra­ma­si. „Jau de­ri­na­me“, – pri­dū­rė jis.

Šil­dy­mui nuo bir­že­lio tai­ko­mas įpras­tas 21 proc. PVM ta­ri­fas.