Saulius Skvernelis su Angela Merkel aptars penkias temas
Lie­tu­vos prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį ket­vir­ta­die­nį Ber­ly­ne pri­ėmė Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel. Vy­riau­sy­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mui nu­ma­ty­ta dau­giau nei va­lan­da, po jo įvyks spau­dos kon­fe­ren­ci­ja.

BNS pri­sta­to pen­kias nu­ma­to­mas su­si­ti­ki­mo te­mas:

ES ateitis. Eu­ro­po­je au­gant po­pu­liz­mui, vy­riau­sy­bių va­do­vai ap­tars svar­biau­sius ES iš­šū­kius – „Bre­xit­“ą, mig­ra­ci­ją, is­la­mo eks­tre­miz­mo, Ru­si­jos grės­mę ir san­ty­kius su JAV. Lie­tu­vo­je A.Mer­kel lai­ko­ma ES sta­bi­lu­mo ga­ran­tu. „ES bus tiek ir to­kia, ko­kia no­rės Vo­kie­ti­ja. Jei ES iš­ir­tų, mes per pen­ke­rius me­tus at­si­dur­tu­me Ry­tų įta­ko­je“, – taip Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos iš­skir­ti­nį dė­me­sį Vo­kie­ti­jai prieš ke­lis mė­ne­sius ne­vie­ša­me su­si­ti­ki­me pa­aiš­ki­no aukš­to ran­go Lie­tu­vos dip­lo­ma­tas. A.Mer­kel sa­vo ruo­žtu ieš­ko są­jun­gi­nin­kų at­sver­ti eu­ros­kep­tiš­kas nuo­tai­kas, ku­rios pa­sta­rai­siais me­tais su­stip­rė­jo Vy­šeg­ra­do ša­ly­se. Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė taip pat siū­lo aps­vars­ty­ti „ke­lių grei­čių“ Eu­ro­pos idė­ją, kur gi­les­nės in­teg­ra­ci­jos tam ti­kro­se sri­ty­se ga­lė­tų siek­ti tik da­lis vals­ty­bių.

Ener­ge­ti­ka. S.Skver­ne­lis pri­sta­tys su­si­rū­pi­ni­mą dėl Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo ir gal­būt pa­pra­šys A.Mer­kel pa­da­ry­ti įta­ką Len­ki­jai, kad ji par­em­tų Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mų sinch­ro­ni­za­ci­ją su Va­ka­rų Eu­ro­pa. Kol kas Lie­tu­vos ra­gi­ni­mai blo­kuo­ti As­tra­vo AE Briu­se­lio ir kai­my­ni­nių ša­lių par­amos ne­su­lau­kė, o Lie­tu­vos vie­na­ša­liai veiks­mai tu­rės ri­bo­tą po­vei­kį, nes elek­tra ati­te­kė­tų per Lat­vi­ją. Vo­kie­ti­jos įsi­trau­ki­mas ga­li pa­dė­ti su­stip­rin­ti vie­šą spau­di­mą, bet pro­ver­žio ne­bus tol, kol Lie­tu­va ga­lu­ti­nai ne­su­si­tars su ar­ti­miau­siais kai­my­nais. Ber­ly­no par­ama at­ei­ty­je taip pat ga­li bū­ti svar­bi sie­kiant ES fon­dų fi­nan­sa­vi­mo sinch­ro­ni­za­ci­jai ir at­sver­ti Ru­si­jos ar­gu­men­tus, kad sinch­ro­ni­za­ci­ja ke­lia Ka­ra­liau­čiaus kraš­to izo­lia­ci­jos grės­mę. Lie­tu­va kri­ti­kuo­ja pla­nus iš­plės­ti du­jo­tie­kį „Nord Stream“ tarp Ru­si­jos ir Vo­kie­ti­jos Bal­ti­jos jū­ros dug­nu, nes jis pa­di­din­tų Eu­ro­pos pri­klau­so­my­bę nuo ru­siš­kų du­jų apei­nant Ukrai­ną kaip tran­zi­to ša­lį. Vo­kie­ti­ja į kri­ti­ką at­sa­ko, kad tai tik eko­no­mi­nis pro­jek­tas.

Gynyba. Vo­kie­ti­ja dis­lo­ka­vo Lie­tu­vo­je ke­lis šim­tus ka­rių, ku­rie va­do­vaus NA­TO tarp­tau­ti­niam ba­ta­lio­nui. Ka­rių siun­ti­mas į Ry­tų Eu­ro­pos ša­lis yra reikš­min­gas po­ky­tis Vo­kie­ti­jos už­sie­nio ir gy­ny­bos po­li­ti­ko­je, vo­kie­čių vi­suo­me­nė­je jis jau­trus dėl na­ciz­mo is­to­ri­jos naš­tos. Kai ku­rie dip­lo­ma­tai ne­ri­mau­ja, kad kai­rio­sios jė­gos ar­tė­jan­čio­je rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je ak­cen­tuos pa­ci­fiz­mo ir tai­kaus su­gy­ve­ni­mo su Ru­si­ja idė­jas, o tai ga­li ma­žin­ti par­amą ka­rių siun­ti­mui. Pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis abie­jo­se ša­ly­se daug dė­me­sio su­lau­kė me­la­gin­gas pra­ne­ši­mas apie tai, esą vo­kie­čių ka­riai Lie­tu­vo­je iš­prie­var­ta­vo ne­pil­na­me­tę. Nors tei­sė­sau­ga įro­dy­mų kol kas ne­pa­tei­kė, ke­lia­mos prie­lai­dos, kad už to sly­pi Ru­si­ja. Ki­ta ver­tus, Vo­kie­ti­ja vi­suo­met pa­brė­žia, kad dis­lo­kuo­jant ka­rius Ry­tų Eu­ro­po­je bū­ti­na pa­lai­ky­ti dia­lo­gą su Ru­si­ja, ir daž­nai ne­pri­ta­ria Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos ra­gi­ni­mams izo­liuo­ti Mask­vą. Ka­ri­nin­kai ir dip­lo­ma­tai svars­to, kad Vo­kie­ti­jos ka­riai at­ei­ty­je ga­lė­tų pra­ty­boms at­si­vež­ti oro gy­ny­bos sis­te­mas „Pa­triot“, bet spren­di­mų šia­me eta­pe ne­si­ti­ki­ma. Vo­kie­ti­ja taip pat ak­ty­viai stu­mia idė­ją dėl glau­des­nio ES bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je – tiek dėl po­li­ti­nių ar­gu­men­tų, tiek sie­kiant nau­dos gy­ny­bos pra­mo­nei. Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė šiuo klau­si­mu lai­ko­si at­sar­gios po­zi­ci­jos ir pa­brė­žia, kad ES gy­ny­bos ini­cia­ty­vos ne­ga­li dub­liuo­ti NA­TO ir ma­žin­ti Ame­ri­kos įsi­trau­ki­mo.

Mig­ra­ci­ja. Dėl at­vi­rų du­rų po­li­ti­kos kri­ti­kos su­lau­ku­si Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė per­nai ėmė­si ly­de­rys­tės su­si­tar­ti su Tur­ki­ja su­stab­dy­ti mig­ran­tų srau­tus per Vi­dur­že­mio jū­rą. Šiuo me­tu eu­ro­pie­čiai sie­kia pa­na­šių su­si­ta­ri­mų su Šiau­rės Af­ri­kos ša­li­mis. Ta­čiau Ber­ly­nui ne­pa­vy­ko įti­kin­ti Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lių ES mas­tu įves­ti pri­va­lo­mą pa­bė­gė­lių kvo­tų me­cha­niz­mą, pa­gal ku­rį ša­lys pri­va­lo­mai pri­im­tų nu­ma­ty­tą at­vy­kė­lių skai­čių, sie­kiant to­ly­giau pa­si­da­ly­ti naš­ta. Lie­tu­va pri­va­lo­mam me­cha­niz­mui ne­pri­ta­ria, bet su­ti­ko sa­va­no­riš­kai pri­im­ti per tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių pa­gal Briu­se­lio skai­čia­vi­mus ir dėl to su­lau­kė pa­lan­kes­nių ver­ti­ni­mų Va­ka­rų eu­ro­pie­čių aky­se nei Len­ki­ja. Lie­tu­va kar­tu su ki­to­mis re­gio­no ša­li­mis no­ri, kad pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo klau­si­mais ša­lys iš­lai­ky­tų ve­to tei­sę, Vo­kie­ti­ja no­rė­tų, kad pa­kak­tų kva­li­fi­kuo­tos dau­gu­mos.

Eko­no­mi­ka. Vo­kie­ti­ja yra stip­riau­sia ES eko­no­mi­ka ir vie­na iš svar­biau­sių Lie­tu­vos pre­ky­bos par­tne­rių. Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės kanc­le­rės Mil­dos Dar­gu­žai­tės va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja Ber­ly­ne vie­tos vers­lui pri­sta­tys in­ves­ta­vi­mo ga­li­my­bes. Lie­tu­vos prem­je­ras tur­būt iš­sa­kys lū­kes­čius, kad nau­ja­me ES biu­dže­te nuo 2020 me­tų bū­tų skir­ta lė­šų Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės už­da­ry­mui, sinch­ro­ni­za­ci­jai ir ge­le­žin­ke­lių pro­jek­tui „Rail Bal­ti­ca“. Kai ku­rie par­ei­gū­nai ne­ri­mau­ja, kad eu­ros­kep­tiš­kos nuo­tai­kos ir bri­tų pa­si­trau­ki­mas ga­li smar­kiai su­ma­žin­ti ES biu­dže­tą, ku­ris vis dar su­da­ro svar­bią Lie­tu­vos iž­do da­lį. Da­liai vers­li­nin­kų taip pat ke­lia ne­ri­mą Vo­kie­ti­jos ir ki­tų Va­ka­rų eu­ro­pie­čių ini­cia­ty­vos su­vie­no­din­ti at­ly­gi­ni­mus ko­man­di­ruo­ja­miems dar­buo­to­jams, nes tai nai­ki­na ve­žė­jų ir ki­tų pa­slau­gų tie­kė­jų kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą. Su­si­ti­ki­me taip pat bus sie­kia­ma už­si­ti­krin­ti Vo­kie­ti­jos par­amą Lie­tu­vos na­rys­tei Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je.