Saulius Skvernelis socialdemokratams siūlo apsispręsti
Pri­imant spren­di­mus Sei­me ten­ka kliau­tis opo­zi­ci­ja, o jei so­cial­de­mo­kra­tai ne­be­ma­to pra­smės bū­ti koa­li­ci­jo­je, apie tai tu­rė­tų in­for­muo­ti kuo anks­čiau, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Ma­nau, kad šio­je si­tua­ci­jo­je rei­kė­tų la­bai aiš­kiai mū­sų par­tne­riams pa­sa­ky­ti: jei jie ma­to, kad jiems yra ža­lin­gas bu­vi­mas ši­to­je val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, kad jiems yra dis­kom­for­tas ar­ba jie ne­ma­to pra­smės, tai to­kią ži­nią mums, aiš­ku, bū­tų ge­rai ži­no­ti kuo anks­čiau, tą ap­sisp­ren­di­mą ir tai yra gerb­ti­nas po­žiū­ris“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

S.Skver­ne­lis taip pat tei­gė, kad kol kas for­ma­li­zuo­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais ar ki­to­mis opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis yra anks­ti.

„La­bai daug kas pri­klau­so (nuo to – BNS), kas taps nau­ju so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ku, ko­kia bus su­for­muo­ta nau­ja par­ti­jos va­do­vy­bė ir kiek ji bus įga­li ir ga­lės da­ry­ti įta­ką Sei­mo na­rių, dir­ban­čių Sei­me, veik­lai. Kol kas, aš ma­nau, bent jau for­ma­li­zuo­ti (ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės – BNS) bent jau ne­ma­tau rei­ka­lo. Dis­ku­si­jos su par­tne­riais tę­sia­si, šian­dien mes taip pat su­si­tik­si­me kal­bė­tis apie tam ti­krus pri­nci­pi­nius da­ly­kus“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Prem­je­ras tei­gė, kad šiuo me­tu su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis Sei­me rei­kia tar­tis at­ski­rai „dėl kiek­vie­nos es­mi­nės re­for­mos, rei­ka­lin­gos vals­ty­bei“. Pa­sak jo, nors ry­te su­ta­ria­ma dėl pri­nci­pi­nių po­zi­ci­jų, ta­čiau „Sei­me at­si­ran­da įvai­riau­sių prie­žas­čių ir spren­di­mų, ku­rie bū­na siurp­ri­zai“.

Pa­sta­ruo­ju me­tu konf­lik­tas tarp val­dan­čių­jų pa­aš­trė­jo dėl svars­to­mos urė­di­jų pert­var­kos, svars­tant ją Sei­me pro­jek­to ne­pa­lai­kė nė vie­nas so­cial­de­mo­kra­tas.

S.Skver­ne­lis pir­ma­die­nį sa­kė, kad kol kas koa­li­ci­jos su­tar­tis yra ga­lio­jan­ti, ta­čiau jei su so­cial­de­mo­kra­tais ne­bus ras­ta su­ta­ri­mo dėl es­mi­nių klau­si­mų, ga­li bū­ti svars­to­mas jun­gi­ma­sis ir su opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis.

„Jei įvyk­tų ki­taip, rei­kė­tų gal­vo­ti apie įvai­rius va­rian­tus: Vy­riau­sy­bė ga­li tap­ti ir ma­žu­mos Vy­riau­sy­be, ga­li bū­ti for­muo­ja­ma ir ki­ta koa­li­ci­ja, ga­li bū­ti vei­ki­mas ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės su opo­zi­ci­nė­mis da­bar­ti­nė­mis di­džiau­sio­mis frak­ci­jo­mis pa­si­ra­šant at­ski­rus su­si­ta­ri­mus dėl stra­te­gi­nių po­ky­čių, rei­ka­lin­gų vals­ty­bei“, – tei­gė jis.

Anot Vy­riau­sy­bės va­do­vo, so­cial­de­mo­kra­tai kaip par­tne­riai rei­ka­lin­gi, kad Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų sa­vo prog­ra­mą vyk­dy­ti iš es­mės.

„Klau­si­mai man ir­gi ky­la po vie­no, an­tro, tre­čio to­kio spren­di­mo, ar mes dar esa­me tie koa­li­ci­jos par­tne­riai, ar ne, ma­tyt, ir par­tne­riai ke­lia to­kį pa­tį klau­si­mą, ar jie gal ir­gi jau­čia­si kaž­kur ne­įver­tin­ti, sa­kė, kad trūks­ta bend­ra­vi­mo, da­bar bend­rau­ja­me ti­krai pa­kan­ka­mai daug“, – dės­tė S.Skver­ne­lis.

Jis tei­gė su opo­zi­ci­ja kol kas ne­kal­bė­jęs apie ga­li­mą nau­ją koa­li­ci­ją, bet per su­si­ti­ki­mus su opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vais yra pra­šęs pa­lai­ky­mo es­mi­nėms re­for­moms, tarp jų – ir urė­di­jų.

Pa­klaus­tas, ar so­cial­de­mo­kra­tams ne­pa­lai­kant urė­di­jų re­for­mos, koa­li­ci­jų par­tne­rių bus pra­šo­ma trauk­tis, jis tvir­ti­no, kad jų po­zi­ci­ja bus at­sa­ky­mas į klau­si­mą „ar ko­li­ci­jos su­tar­tis tu­ri to­les­nę pra­smę, ar ne“. S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, re­for­mos es­mė yra ne žmo­nių at­lei­di­mas, o pro­ce­sų, ypač pre­ky­bos me­die­na, skaid­ri­ni­mas, iš­lai­ky­mas ba­lan­so tarp eko­lo­gi­jos ir eko­no­mi­nės-ūki­nės veik­los. Jis ža­dė­jo siek­ti ir val­dan­čiuo­sius, ir opo­zi­ci­ją įti­kin­ti šios pert­var­kos rei­ka­lin­gu­mu to­liau svars­tant ją Sei­mo ko­mi­te­tuo­se.

„Aš įti­ki­nė­siu ir par­tne­rius, ir ki­tas frak­ci­jas Sei­me, kad Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tas mo­de­lis yra ge­riau­sias“, – ak­cen­ta­vo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­rė per­nai lap­kri­tį. Prieš tai de­ry­bos dėl koa­li­ci­jos vy­ko ir su kon­ser­va­to­riais.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga Sei­me tu­ri 56 at­sto­vus, so­cial­de­mo­kra­tai – 19, kon­ser­va­to­riai – 31.