Saulius Skvernelis: socdemų iniciatyva dėl PVM lengvatos šildymui – akibrokštas
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis akib­rokš­tu va­di­na koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų re­gis­truo­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas grą­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui.

„Aš ver­ti­nu kaip tam ti­krą par­tne­rių akib­rokš­tą“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė prem­je­ras.

Anot S.Skver­ne­lio, su so­cial­de­mo­kra­tais bu­vo su­tar­ta dėl šių ir ki­tų mo­kes­ti­nių leng­va­tų ap­sisp­ręs­ti koa­li­ci­jos vi­du­je ir „pap­ra­šy­ta ne­re­gis­truo­ti, ne­kel­ti su­maiš­ties“.

Prem­je­ras lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad so­cia­liai tei­sin­ges­nis bū­das yra kom­pen­suo­ti šil­dy­mo iš­lai­das ne­pa­si­tu­rin­tiems žmo­nėms. Jo tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė šiuo me­tu sie­kia elek­tro­ni­zuo­ti pro­ce­są, kad žmo­nėms bū­tų pa­pras­čiau teik­ti par­aiš­kas, nau­ją tvar­ką nu­ma­to­ma pri­sta­ty­ti dar šį mė­ne­sį.

„Jei­gu pa­vyks pa­da­ry­ti, kad ne­išei­nant iš na­mų bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti pra­šy­mą, o sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­niai gau­tų (duo­me­nis) iš vi­sų re­gis­trų, tai gal­būt ne­rei­kė­tų svars­ty­ti klau­si­mo apie PVM leng­va­tos grą­ži­ni­mą“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Gru­pė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rių tre­čia­die­nį re­gis­tra­vo pa­tai­są, kad nuo ki­tų me­tų bū­tų grą­žin­tas leng­va­ti­nis 9 proc. PVM ta­ri­fas šil­dy­mui.

Šį pro­jek­tą be ki­tų pa­si­ra­šė frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis ir bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė. Ge­gu­žę jie­du bal­sa­vo prieš pa­na­šų kon­ser­va­to­rių siū­ly­mą nu­sta­ty­ti 9 proc. ta­ri­fą tre­jiems me­tams.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vas Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­ko, kad su „vals­tie­čiais“ bu­vo su­tar­ta ne­re­gis­truo­ti pa­tai­sų Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai, ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tai vi­sa­da ža­dė­jo re­gis­truo­ti pa­tai­sas dėl nuo­la­ti­nės PVM leng­va­tos ru­de­niui.

„Tai mes tai ir pa­da­rė­me, toks bu­vo mū­sų su­si­ta­ri­mas – ne­kel­ti ban­gų ne­rei­ka­lin­gų, bet klau­si­mas iš mū­sų po­li­ti­nių dar­bų pri­ori­te­tų klau­si­mas nie­kur ne­bu­vo din­gęs. An­tras da­ly­kas – ne­ma­nau, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai tu­ri kaž­ko­kią mo­ra­li­nę tei­sę mums nu­ro­di­nė­ti, kur, kaip ir ka­da ką re­gis­truo­ti“, – BNS sa­kė G.Paluckas

PVM leng­va­tos kri­ti­kai sa­ko, kad ji nė­ra so­cia­liai tei­sin­ga, nes ja nau­do­ja­si ir tur­tin­gi žmo­nės, tuo me­tu leng­va­tos ne­gau­na tie, ku­rie ne­si­nau­do­ja cen­tri­nio šil­dy­mo sis­te­ma, ne­prik­lau­so­mai nuo jų pa­ja­mų.

Leng­va­tos ša­li­nin­kai sa­ko, jog vals­ty­bė tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už tai, kad ši­lu­mos tie­ki­mas dau­gia­bu­čiams dar yra bran­gus ir ne­efek­ty­vus, o ne per­kel­ti šią naš­tą ant var­to­to­jų pe­čių. Jie tei­gia, kad pa­nai­ki­nus leng­va­tą so­cia­li­nės par­amos ga­vė­jais tap­tų šim­tai tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, tai bū­tų biu­ro­kra­ti­nė naš­ta sa­vi­val­dy­bėms ir mo­ra­li­nė ža­la pa­šal­pų ga­vė­jais pa­vers­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams.