Saulius Skvernelis skubina socialdemokratus apsispręsti
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pers­pė­ja so­cial­de­mo­kra­tus ne­vil­kin­ti spren­di­mo dėl to­les­nio dar­bo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. „Vals­tie­čių“ de­le­guo­tas prem­je­ras sa­ko, kad jis al­ter­na­ty­vią par­amą siek­tų už­si­ti­krin­ti ne­lauk­da­mas for­ma­laus koa­li­ci­jos par­tne­rių spren­di­mo, jei šie dis­ku­si­jas ban­dy­tų nu­kel­ti iki biu­dže­to pri­ėmi­mo sta­di­jos.

„Jei so­cial­de­mo­kra­tų sky­riai ap­sisp­ręs ne­lik­ti koa­li­ci­jo­je, tai bus gerb­ti­nas spren­di­mas, tik tas spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­tas pa­kan­ka­mai grei­tai“, – BNS sa­kė prem­je­ras.

S.Skver­ne­lis sa­ko pa­gei­dau­jan­tis, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių po­zi­ci­ja pa­aiš­kė­tų iki Sei­mo se­si­jos pra­džios rug­sė­jo 10 die­ną.

„Pa­gei­dau­ti­na, kad tai bū­tų iki se­si­jos pra­džios, kad bū­tų ga­li­ma sėk­min­gai dar­buo­tis Vy­riau­sy­bei ir kal­bė­ti apie Vy­riau­sy­bės pa­lai­ky­mą ar­ba ki­tą koa­li­ci­ją, kad ši­tas po­li­ti­nis spren­di­mas ne­nu­si­kel­tų į tą lai­ko­tar­pį, kai vals­ty­bė ne­ga­li sau to­kių žai­di­mų leis­ti, kal­bant apie biu­dže­to pri­ėmi­mą“, – tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­bė par­ti­jos sky­rių po­zi­ci­jų dėl to­les­nio dar­bo su „vals­tie­čiais“ lau­kia iki rug­sė­jo 20 die­nos, po to ža­da šį klau­si­mą svars­ty­ti par­ti­jos ta­ry­bo­je.

S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, jei bus aiš­kios ten­den­ci­jos, kad dau­gu­ma so­cial­de­mo­kra­tų sky­rių ne­be­no­ri tęs­ti dar­bo koa­li­ci­jo­je, for­ma­laus spren­di­mo lauk­ti ne­be­bus pra­smės.

„Jei­gu lai­ky­tis tos li­ni­jos, ką par­ti­jos pir­mi­nin­kas (Gin­tau­tas Pa­luc­kas) pa­sa­kė, kad sky­rių nuo­mo­nė bus svar­biau­sia, tai ne­rei­kia lauk­ti ter­mi­no pa­bai­gos. Jei­gu 90 proc. sky­rių pa­sa­kys sa­vo nuo­mo­nę, tai mums ne­rei­kia for­ma­laus par­ti­jos ta­ry­bos spren­di­mo“, – in­ter­viu an­tra­die­nio va­ka­rą kal­bė­jo prem­je­ras.

S.Skver­ne­lis taip pat sa­kė ti­kįs, kad so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja Sei­me bet ko­kiu at­ve­jus liks val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je.

„Ma­tau ga­li­my­bę ir net ne­abe­jo­ju, kad so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai, dir­ban­tys Sei­me, ga­lė­tų li­ku­sius tre­jus su pu­se me­tų lik­ti val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je ir dar­buo­tis“, – tei­gė prem­je­ras.

Ste­bė­to­jų tei­gi­mu, so­cial­de­mo­kra­tai Sei­mo na­riai ga­li bū­ti la­biau lin­kę lik­ti val­džio­je nei par­ti­jos va­do­vas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

So­cial­de­mo­kra­tams pa­si­trau­kus iš koa­li­ci­jos, prem­je­ras tur­būt ieš­ko­tų opo­zi­ci­jos par­amos. Toks pre­ce­den­tas jau yra – kon­ser­va­to­riai ne­se­niai par­ėmė „vals­tie­čių“ siū­lo­mą urė­di­jų re­for­mą mai­nais į pa­ža­dą su­grą­žin­ti mo­kes­čių leng­va­tą šil­dy­mui.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­ja Sei­me tu­ri 56 at­sto­vus, so­cial­de­mo­kra­tų gre­to­se dir­ba 19 par­la­men­ta­rų. So­cial­de­mo­kra­tai yra de­le­ga­vę ūkio, už­sie­nio rei­ka­lų ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trus.