Saulius Skvernelis: situacija rimta, bet „valstiečių“ frakcija neskyla
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ža­da pra­šy­ti Sei­mo eti­kos sar­gų įver­tin­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos veiks­mus, ar iš­reikš­da­mas pri­ta­ri­mą sa­vo bu­vu­sios dar­bo­vie­tės iš­sau­go­ji­mui jis ne­pai­nio­ja in­te­re­sų.

Taip prem­je­ras su­rea­ga­vo į tre­čia­die­nį Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to spren­di­mą pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, ku­riuo Sei­mas par­em­tų Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) su­si­jun­gi­mui.

Ne­igia skilimą

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis Vy­riau­sy­bės ir par­la­men­ta­rų ne­su­ta­ri­mus dėl aukš­to­jo moks­lo re­for­mos ver­ti­na kaip rim­tą si­tua­ci­ją, bet tei­gia, kad apie par­ti­jos ski­li­mą kal­bė­ti nė­ra pa­grin­do.

„Aš ti­krai ne­no­riu to ver­tin­ti kaip ski­li­mo, bet yra ti­krai rim­ta si­tua­ci­ja“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pa­klaus­tas, ar Sei­me ne­sant po­li­ti­nės va­lios re­for­mai ne be rei­ka­lo dir­ba jo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ren­gia moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų tink­lo pert­var­kos pla­ną, S.Skver­ne­lis sa­kė, jog su tuo ga­li­ma su­tik­ti.

„Iš pri­nci­po to­kia prie­lai­da ga­li­ma, ga­li­ma su­tik­ti, kad aps­kri­tai kal­bant apie dek­la­ruo­tus po­ky­čius rin­ki­mų me­tu, ko ge­ro, mes ma­to­me, kad tai virs­ta į dek­la­ra­ci­jas“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Maž­vy­das Jas­trams­kis: ga­li­mi rim­ti po­ky­čiai val­dan­čio­jo­je daugumoje

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ po­li­to­li­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis pa­si­da­li­no sa­vo min­ti­mis apie vyks­tan­čius po­ky­čius: „Po Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to spren­di­mo su­jung­ti VDU ir LEU prem­je­ras su­py­ko. Jei­gu jo šian­die­nos įra­šas Feis­bu­ke nė­ra la­bai rim­tas sig­na­las, kad to­liau taip ru­tu­lio­jan­tis san­ty­kiams tarp Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo ga­li­mi rim­ti po­ky­čiai val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, ta­da su­nku pa­sa­ky­ti, ko­kio sig­na­lo rei­kė­tų lauk­ti.

O čia tik vie­na iš sri­čių, ku­rio­je vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja re­for­mas. Ir pa­gal tai, ko­kias vi­suo­me­nė ak­cen­tuo­ja prob­le­mas, net ne pa­ti pa­grin­di­nė.

Vy­riau­sy­bė iš es­mės yra tech­no­kra­ti­nė, to­kios įpras­tai su­da­ro­mos kri­zi­niais lai­kais, kai rei­kia rim­tų, efek­ty­vių spren­di­mų, iš­vai­ruo­jant vals­ty­bę iš duo­bės.

Ta­čiau tai reiš­kia, kad tu­ri bū­ti aiš­ki par­la­men­ti­nė par­ama vy­riau­sy­bės dar­bui, vie­nin­ga po­li­ti­nė va­lia, per­žen­gian­ti ir par­tiš­ku­mo ri­bas – ne­po­li­ti­niu (čia tu­ri­ma gal­vo­je – ne pa­gal par­tiš­ku­mą, ne pa­gal ideo­lo­gi­ją) pa­grin­du de­le­guo­ti žmo­nės be to­kios par­amos tie­siog ne­ga­li dirb­ti ir įgy­ven­din­ti re­for­mų.

Tai, į ką re­mia­si Sau­lius Skver­ne­lis, yra la­bai to­li nuo to­kio mo­de­lio.

Pir­ma, aps­kri­tai val­dan­čio­ji dau­gu­ma (jei­gu ją dar ga­li­ma taip va­din­ti) yra mi­ni­ma­liai-lai­min­ti, ją ga­li su­griau­ti ke­li pa­si­trau­kę par­la­men­ta­rai. Su sta­bi­lia par­ama bū­tų prob­le­mų, net jei­gu vy­riau­sy­bė ne­už­si­mo­tų di­de­lėms re­for­moms.

An­tra, nors di­de­lės ne­par­ti­nių pa­jė­gos lyg ir tu­rė­jo už­ti­krin­ti par­amą re­for­moms, iš­va­duo­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus nuo par­tiš­ku­mo pa­nčių, ga­vo­si par­adok­sas: pa­si­ro­do, kad tarp tų par­ti­nių ir ne­par­ti­nių yra vi­sa ei­lė in­te­re­sų ir ideo­lo­gi­jų. Ir su­re­gu­liuo­ti juos ge­ro­kai su­nkiau, ne­gu si­tua­ci­jo­je, kai eg­zis­tuo­tų bend­ras ideo­lo­gi­nis/­par­ti­nis var­dik­lis.

Tre­čia, ži­no­ma, ne­pag­rįs­ta kal­bė­ti apie tai, kas bū­tų, jei­gu bū­tų, ta­čiau ky­la toks įta­ri­mas: vals­tie­čių gal­vos leng­viau su­sit­var­ky­tų su frak­ci­ja, ku­rio­je bū­tų bent jau 80 pro­cen­tų žmo­nių, il­ges­nį lai­ką bu­vu­sių par­ti­jo­je (to­kių žmo­nių yra – ta­čiau ne­ma­žai jų bu­vo nu­stum­ti są­ra­še to­liau, nau­jų ne­par­ti­nių sąs­kai­ta; kai ku­rių jau net ir frak­ci­jo­je ne­bė­ra).

Per­ša­si to­kia iš­va­da: ar­ba Sau­lius Skver­ne­lis tu­rės nuo­la­tos konf­lik­tuo­ti su frak­ci­ja Sei­me, ne­tie­sio­giai ape­liuo­da­mas į sa­vo au­to­ri­te­tą vi­suo­me­nė­je, ar­ba ga­li bręs­ti rim­ti po­ky­čiai. Nes tarp da­bar­ti­nės vy­riau­sy­bės (jos tiks­lų) po­bū­džio ir par­amos Sei­me eg­zis­tuo­ja di­džiu­lė pra­ra­ja, ku­ri nie­kur ne­dings.“

Vy­riau­sy­bė pra­šė palaukti

Aš, kaip Sei­mo na­rys, ren­giu krei­pi­mą­si į par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Pra­šy­siu įver­ti­ni Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos, ku­ris bul­do­ze­riu stu­mia sa­vo bu­vu­sios dar­bo­vie­tės iš­li­ki­mo klau­si­mą, el­ge­sį.

Vy­riau­sy­bė pra­šė par­la­men­ta­rų pa­lauk­ti, kol dar­bo gru­pė par­engs aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­kos pla­ną. Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša prieš at­ei­da­mas į Sei­mą bu­vo Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to de­ka­nas.

„Man ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl rei­kė­jo gal­vo­trūk­čiais lai­min­ti šį su­si­jun­gi­mą. Ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl ig­no­ruo­ja­ma mi­nis­tro pir­mi­nin­ko įsa­ky­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­riai pa­ves­ta iki ba­lan­džio 28 die­nos iš­ana­li­zuo­ti ir pa­teik­ti sis­te­mi­nius švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­kos spren­di­mus. Da­rau iš­va­dą, kad bal­sa­vu­siems už LEU ir VDU su­si­jun­gi­mą sis­te­mi­nė pert­var­ka ir vals­ty­bės in­te­re­sai ne­rū­pi“, – sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je ra­šo S.Skver­ne­lis.

„Aš, kaip Sei­mo na­rys, ren­giu krei­pi­mą­si į par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Pra­šy­siu įver­ti­ni Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos, ku­ris bul­do­ze­riu stu­mia sa­vo bu­vu­sios dar­bo­vie­tės iš­li­ki­mo klau­si­mą, el­ge­sį. Lauk­siu ko­mi­si­jos at­sa­ky­mo, ar tai nė­ra aki­vaiz­dus in­te­re­sų konf­lik­tas“, – tei­gia jis.

S.Skver­ne­lis įver­ti­no kaip „des­pe­ra­tiš­ką ban­dy­mą iš­gel­bė­ti uni­ver­si­te­tą, ku­ris sa­ve es­me jau se­niai dis­kre­di­ta­vo tiek mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją, tiek ir vi­są mū­sų vals­ty­bės švie­ti­mo sis­te­mą“.

Pa­tį Sei­mo ko­mi­te­to spren­di­mą S.Skver­ne­lis įver­ti­no kaip „des­pe­ra­tiš­ką ban­dy­mą iš­gel­bė­ti uni­ver­si­te­tą, ku­ris sa­ve es­me jau se­niai dis­kre­di­ta­vo tiek mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją, tiek ir vi­są mū­sų vals­ty­bės švie­ti­mo sis­te­mą“.

Jis taip pat ke­lia klau­si­mą, ar Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos prieš rin­ki­mus dek­la­ruo­ta po­ky­čių idė­ja ne­bu­vo „tik gra­žus ir vi­lio­jan­tis rin­ki­mi­nis šū­kis“ bei to­les­nių re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo.

„Man taip pat ky­la rim­tų abe­jo­nių dėl to, ar pa­vyks įgy­ven­din­ti ki­tas es­mi­nes vals­ty­bei rei­ka­lin­gas re­for­mas. Ir taip, kaip be­bū­tų keis­ta, aš vi­siš­kai pri­ta­riu šian­dien Gab­rie­liaus Lands­ber­gio iš­sa­ky­tam ver­ti­ni­mui dėl Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to spren­di­mo“, – įra­še so­cia­li­nia­me tink­le ra­šo prem­je­ras.

Ir taip, kaip be­bū­tų keis­ta, aš vi­siš­kai pri­ta­riu šian­dien Gab­rie­liaus Lands­ber­gio iš­sa­ky­tam ver­ti­ni­mui dėl Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to spren­di­mo.

Tre­čia­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to (ŠMK) po­sė­dy­je už nu­ta­ri­mo pro­jek­tą „Dėl pri­ta­ri­mo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to reor­ga­ni­za­vi­mo su­jun­gi­mo bū­du“ bal­sa­vo sep­ty­ni ko­mi­te­to na­riai, trys su­si­lai­kė. To­liau šis nu­ta­ri­mo pro­jek­tas bus tei­kia­mas svars­ty­ti Sei­mui.

Prem­je­ro su­da­ry­tai dar­bo gru­pei dėl aukš­to­jo moks­lo pert­var­kos pla­no va­do­vau­jan­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė ma­no, kad spren­di­mai dėl LEU ir VDU jun­gi­mo da­bar ne­tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mi ir rei­kė­tų pa­lauk­ti ba­lan­džio pa­bai­gos, kai mi­nė­ta dar­bo gru­pė pa­teiks iš­va­das.

Dar­bo gru­pė jau yra su­ta­ru­si, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja. Pa­sta­rie­ji du ti­pai ga­li bū­ti pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­to da­li­mi.

Vil­niu­je ir Kau­ne siū­lo­ma telk­ti po vie­ną kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą. Taip pat jau su­tar­ta, kad tos pa­čios kryp­ties stu­di­jos vie­na­me mies­te ne­tu­rė­tų bū­ti dub­liuo­ja­mos. Be to, dar­bo gru­pė yra nu­ta­ru­si, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai Kau­ne ir Kau­no uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai Vil­niu­je nė­ra tiks­lin­gi, ta­čiau di­džių­jų uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai ga­lė­tų veik­ti ma­žes­niuo­se mies­tuo­se, jei juo­se bū­tų pa­kan­ka­mas aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kis.

Sau­sį prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre J.Pe­traus­kie­ne pri­sta­tęs pla­nuo­ja­mą aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­ką sa­kė, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti iki pen­kių uni­ver­si­te­tų, nors pa­brė­žė, kad tai nė­ra ga­lu­ti­nis skai­čius.

Ga­lu­ti­nai dėl uni­ver­si­te­tų pert­var­kos spręs Sei­mas.