Saulius Skvernelis: šalies visuomenė yra imli negatyviai informacijai
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos na­rės Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės ir dar ke­lių „vals­tie­čų“ re­gis­truo­tos, o vė­lau at­šauk­tos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios įpa­rei­go­ji­mą skelb­ti pro­por­cin­gai ge­ras ir blo­gas nau­jie­nas, yra įdo­mus ir veiks­min­gas me­to­das sie­kiant at­kreip­ti dė­me­sį į vy­rau­jan­čio in­for­ma­ci­nio lau­ko prob­le­mas, sa­ko pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Lin­gė. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ko­men­tuo­da­mas tei­gė, jog lie­tu­viai yra im­lūs ne­ga­ty­viai in­for­ma­ci­jai.

„Jei tiks­las bu­vo at­kreip­ti dė­me­sį į prob­le­mą, tai, ma­tyt, šis me­to­das vi­sai įdo­mus, ir jis veiks­min­gas. Pa­ti pa­siū­ly­ta idė­ja prob­le­mai spręs­ti, kaip pre­zi­den­tė ir sa­kė, tai – ne­su­sip­ra­ti­mas. Bet dis­ku­si­ją rei­kia vys­ty­ti, ko­kių są­ly­gų rei­kia, kad ta pa­ti ži­niask­lai­da bū­tų vis la­biau at­sa­kin­ges­nė, sa­va­ran­kiš­kes­nė, fi­nan­siš­kai ne­prik­lau­so­ma, kad ne­rei­kė­tų gal­vo­ti vien, kaip iš­gy­ven­ti, už­si­dirb­ti, kad al­gas su­si­mo­kė­ti, ir kuo vi­suo­me­nę pri­trauk­ti“, – Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė M.Lin­gė.

Ženk­lų, kad ži­niask­lai­da ga­li bū­ti ki­to­kia, yra ma­to­ma – anot pa­ta­rė­jo, vis dau­giau ma­to­ma žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų, nag­ri­nė­jan­čių su­dė­tin­gas te­mas.

Ta­čiau daž­nai ne­ga­ty­vus, kri­mi­na­li­nio po­bū­džio tu­ri­nys, M.Lin­gės tei­gi­mu, da­ro po­vei­kį vi­suo­me­nės būk­lei.

„Vi­suo­me­nės emo­ci­nė ir psi­cho­lo­gi­nė būk­lė – sa­vi­žu­dy­bės, dep­re­si­jos, vals­ty­bė tu­ri su­si­rū­pin­ti. (...) Ži­nios pra­si­de­da nuo kri­mi­na­lų, skan­da­lų, kas dir­gi­na la­biau, tai tas tu­ri ati­tin­ka­mą po­vei­kį“, – kal­bė­jo pa­ta­rė­jas.

Lie­tu­viai – im­lūs ne­ga­ty­viai informacijai

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui at­krei­pė dė­me­sį, kad ir ša­lies vi­suo­me­nė yra im­li ne­ga­ty­viai in­for­ma­ci­jai. Jis pri­mi­nė vie­nos ko­mer­ci­nės te­le­vi­zi­jos pa­vyz­dį, ban­džiu­sios ne­trans­liuo­ti ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos ge­riau­siu lai­ku, ta­čiau ne­pa­si­tei­si­nus mi­nė­tam ban­dy­mui pri­va­lė­ju­sios at­si­sa­ky­ti mi­nė­tos idė­jos.

„Ži­niask­lai­dos pri­gim­tis yra pa­teik­ti ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją, bū­ti tam tik sar­gi­niu šu­ni­mi ir pats pri­nci­pas de­mo­kra­ti­nė­je ša­ly­je ne­ga­li bū­ti kves­tio­nuo­ja­mas. Ne­ga­li bū­ti jo­kio ki­ši­mo­si ar in­ter­ven­ci­jos į ži­niask­lai­dos tu­ri­nį, ar tai bū­tų po­li­ti­kai, ar stam­būs vers­lo at­sto­vai. (...) Kal­bant apie po­li­ti­kus, mums rei­kia da­ry­ti to­kius dar­bus, ge­rus dar­bus, ta­da jie bus vie­ši­na­mi, ne­bus kaž­ko­kių skan­da­lų, blo­gų dar­bų ir jie ne­bus pir­muo­se ži­niask­lai­dos pus­la­piuo­se“, – an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pa­tai­sos su­lau­kė daug kritikos

Pra­ėju­sią sa­vai­tę D.Ša­ka­lie­nė kar­tu su frak­ci­jos ko­le­go­mis Ze­no­nu Strei­ku­mi ir Ro­ber­tu Šark­nic­ku re­gis­tra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria ži­niask­lai­da bū­tų įpa­rei­go­ta ne ma­žiau nei pu­sė­je skel­bia­mo tu­ri­nio nu­ro­dy­ti tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.

Par­la­men­ta­rai siū­lė nu­sta­ty­ti, kad in­for­ma­vi­mo prie­mo­nės tu­ri­ny­je „tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tos pro­por­ci­jos tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos“. Pa­tai­so­mis nu­ma­ty­ta, kad po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 50 proc. vi­so tu­ri­nio, o po­zi­ty­vios ži­nios bū­tų pa­tei­kia­mos „in­for­ma­ci­nės prog­ra­mos pra­džio­je ar pir­muo­siuo­se lei­di­nio pus­la­piuo­se“.

Šios pa­tai­sos su­lau­kė daug kri­ti­kos. Pa­vyz­džiui, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė jas pa­va­di­no ne­su­sip­ra­ti­mu ir pa­žy­mė­jo, kad „cen­zū­ros lai­kai bai­gė­si prieš 27 me­tus“.

Par­la­men­ta­rė D.Ša­ka­lie­nė aiš­ki­no ne­no­rin­ti cen­zū­ruo­ti ži­niask­lai­dos, tik su­da­ry­ti są­ly­gas dau­giau dė­me­sio skir­ti po­zi­ty­viems da­ly­kams. Kar­tu ji aiš­ki­no, kad pa­tai­sas pa­tei­kė no­rė­da­ma už­bėg­ti už akių ban­dy­mams kur kas griež­čiau ri­bo­ti ži­niask­lai­dą, o to­kių kal­bų sa­ko gir­din­ti Sei­me. Ta­čiau ji ne­įvar­di­jo nei ko­kie tai siū­ly­mai, nei kas jų au­to­riai, tik tvir­ti­no „ma­tan­ti to­kias ten­den­ci­jas“. Vė­liau D.Ša­ka­lie­nė pa­skel­bė at­siim­sian­ti pa­tai­sas.