Saulius Skvernelis: Rusijos ambasadoriaus pareiškimai – absurdiški
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ab­sur­diš­kais va­di­na Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus Alek­sand­ro Udal­co­vo par­eiš­ki­mus dėl Ru­si­jos tei­sės į kom­pen­sa­ci­jas iš Lie­tu­vos už in­ves­ti­ci­jas so­viet­me­čiu ir pri­me­na, kad trė­mi­mais bei žu­dy­mais pra­ras­tos lie­tu­vių gy­vy­bės yra ne­įkai­no­ja­mos.

Žur­na­lis­tams Klai­pė­do­je S.Skver­ne­lis sa­kė, kad pu­sę am­žiaus tru­ku­si so­vie­tų oku­pa­ci­ja iki šiol le­mia tai, jog Lie­tu­va, prieš­in­gai nei oku­pa­ci­jos ne­pa­ty­ru­sios vals­ty­bės, su­si­du­ria su so­cia­li­nė­mis, eko­no­mi­nė­mis prob­le­mo­mis.

„Tai yra akib­rokš­tas. Jei ne­bū­tų So­vie­tų są­jun­gos oku­pa­ci­jos, vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių, taip pat ir Lie­tu­vos, mes šian­dien bū­tu­mė­me vi­siš­kai ki­to­kios vals­ty­bės, ne­kal­bė­tu­mė­me apie tas prob­le­mas, ku­rias tu­ri­me su so­cia­li­ne at­skir­ti­mi, su eko­no­mi­kos prob­le­mo­mis, su gy­ve­ni­mo ly­gio skir­tu­mu Bal­ti­jos ša­ly­se. Vien tas at­sa­ky­mas yra toks, kad yra ab­sur­diš­ki par­eiš­ki­mai“, – tei­gė prem­je­ras.

„An­tra, tai yra ne­įkai­no­ja­ma, kiek mes pra­ra­do­me žmo­nių, gy­vy­bių trem­ty­je, per­se­kio­ji­mais, žu­dy­mais par­ti­za­ni­nio ka­ro me­tu. Par­eiš­ki­mai, ypač iš­va­ka­rė­se to­kių die­nų (trė­mi­mo mi­nė­ji­mo – BNS), yra ne­ko­rek­tiš­ki ir ne­priim­ti­ni“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Kaip ra­šė Lie­tu­vos ži­nios, A.Udal­co­vas šią sa­vai­tę in­ter­viu „Li­tovs­kij Kur­jer“ par­eiš­kė, kad Ru­si­ja ne­svars­tys ga­li­mo ža­los kom­pen­sa­vi­mo Lie­tu­vai už pa­tir­tą ža­lą so­viet­me­čiu, ypač įvar­di­jant tai kaip ža­lą dėl oku­pa­ci­jos. Jis tvir­ti­no, kad Ru­si­ja pa­ti tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti 72 mlrd. do­le­rių už in­ves­ti­ci­jas į Lie­tu­vą so­viet­me­čiu.

Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­kė, kad šiuos am­ba­sa­do­riaus žo­džius „sun­ku pa­aiš­kin­ti ir lo­giš­kai, ir po­li­tiš­kai, ir mo­ra­liai“.

2000-ai­siais Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta tarp­ži­ny­bi­nė ko­mi­si­ja pa­tei­kė skai­čius, kad so­vie­tų oku­pa­ci­jos pa­da­ry­ta ža­la Lie­tu­vai sie­kia maž­daug 20 mlrd. JAV do­le­rių (apie 80 mlrd. li­tų pa­gal tuo­me­tį JAV do­le­rio kur­są), Sei­mas pri­ėmė tai pa­tvir­ti­nan­tį įsta­ty­mą, ta­čiau rea­lių žings­nių vyk­dy­ti jį rei­ka­lau­jant So­vie­tų oku­pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo ne­siim­ta.

2012-ai­siais, Sei­mui be­bai­giant ka­den­ci­ją, bu­vo su­kur­ta ir spe­cia­li ko­mi­si­ja, ji tu­rė­jo reng­ti de­ry­bi­nes nuo­sta­tas ir veiks­mų pla­ną sie­kiant at­ly­gi­ni­mo už So­vie­tų Są­jun­gos oku­pa­ci­jos pa­da­ry­tą ža­lą, ta­čiau veik­los taip ir ne­pra­dė­jo.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­trai 2015-ųjų pa­bai­go­je yra pa­si­ra­šę dek­la­ra­ci­ją, ku­ria skel­bia­mas sie­kis aps­kai­čiuo­ti dėl so­vie­tų oku­pa­ci­jos pa­tir­tą ža­lą, rei­ka­lau­ti jos at­ly­gi­ni­mo bei so­vie­tų nu­si­kal­ti­mus įver­tin­ti tarp­tau­ti­niu mas­tu.

Lat­vi­jos Vi­dže­mės tai­ko­mų­jų moks­lų uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ga­tis Kru­mi­nis tei­gia, kad Bal­ti­jos ša­lys bu­vo SSRS do­no­rės. Jis tei­gia aps­kai­čia­vęs, kad Lie­tu­va kas­met apie 5–6 proc. sa­vo biu­dže­to skir­da­vo SSRS biu­dže­tui, sa­vo ruo­žtu Lie­tu­vai pers­kirs­to­mos SSRS lė­šos dau­giau­sia bu­vo nu­krei­pia­mos ka­ri­nėms struk­tū­roms, pir­mai­siais de­šimt­me­čiais ko­vo­ju­sioms su par­ti­za­nais.