Saulius Skvernelis: penki litrai nieko nekeičia
Nors Lie­tu­vos sta­tis­ti­ka ro­do, kad gy­ven­to­jai per­nai iš­gė­rė ma­žiau al­ko­ho­lio nei skel­bė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio tei­gi­mu, tai ne­kei­čia si­tua­ci­jos iš es­mės.

„Ma­no su­pra­ti­mu, tai nie­ko ne­kei­čia. Gal tai kam nors bus ar­gu­men­tas bal­suo­jant elg­tis ki­taip“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vie­nas 15 me­tų ir vy­res­nis ša­lies gy­ven­to­jas per­nai su­var­to­jo vi­du­ti­niš­kai 13,2 li­trų ab­so­liu­taus (100 proc.) le­ga­laus al­ko­ho­lio. Tuo me­tu nau­jau­siais Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jai duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je vie­nam žmo­gui nuo 15 me­tų te­ko vi­du­ti­niš­kai 18,2 li­tro ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio.

S.Skver­ne­lis pa­brė­žė, kad ne­pai­sant sta­tis­ti­kos, al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą bū­ti­na ma­žin­ti, at­siž­vel­giant į rea­lią si­tua­ci­ją vals­ty­bė­je.

„Sta­tis­ti­ka yra vie­no­kia ar ki­to­kia. Ti­krai ne­bu­vo rem­ta­si vie­na ar ki­ta sta­tis­ti­ka, o si­tua­ci­ja, ku­rią rea­liai tu­ri­me. Žiū­rė­jo­me komp­lek­siš­kai – ir iš­ger­to al­ko­ho­lio, ten­kan­čio vie­nam gy­ven­to­jui, ku­ris yra vy­res­nis nei 15 me­tų, kie­kį, ir pa­sek­mes, pir­miau­sia tai svei­ka­ta, mir­tin­gu­mas, ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai, su­si­ję su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu – ke­liuo­se, van­dens tel­ki­niuo­se, dar­bo vie­to­se, li­gos ir taip to­liau. Ne­rei­kia žiū­rė­ti vien į skai­čius“, – tei­gė prem­je­ras.

Sei­mas šiuo me­tu svars­to Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad bū­tų užd­raus­ta al­ko­ho­lio rek­la­ma, pa­trum­pin­tas svai­ga­lų par­da­vi­mo lai­kas, pa­vė­lin­tas am­žius, nuo ku­rio ga­li­ma įsi­gy­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir kt.