Saulius Skvernelis „patrolino“ paskelbusius apie jo apsipirkimą Lenkijoje
Ket­vir­ta­die­nį ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad Len­ki­jo­je ap­si­per­kan­tys lie­tu­viai per­nai vie­na­me iš kai­my­ni­nės ša­lies pre­ky­bos cen­trų pa­ste­bė­jo prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį. Vy­riau­sy­bės va­do­vas penk­ta­die­nį į šią ži­nią su­rea­ga­vo su hu­mo­ru – iš­pla­ti­no ke­lias nuo­trau­kas, ku­rio­se jis ap­si­per­ka vie­na­me iš Lie­tu­vos pre­ky­bos cen­trų.

„Sen­sa­cin­ga! Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis užk­lup­tas ap­si­pir­ki­nė­jan­tis pre­ky­bos cen­tre! Pa­pil­dy­ta: šal­ti­nių tei­gi­mu, tai – ne Len­ki­jo­je, o Lie­tu­vo­je esan­tis pre­ky­bos cen­tras. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, prem­je­ras ap­si­pir­ki­nė­jo ne su žmo­na. Pa­ste­bė­ta, jog ap­link su­kio­jo­si ke­li kos­tiu­mais vil­kin­tys vy­rai. Kol kas ne­pa­vy­ko su­ži­no­ti, ką kon­kre­čiai prem­je­ras nu­si­pir­ko, su­ži­no­jus in­for­ma­ci­ja bus at­nau­jin­ta“, – toks įra­šas, ilius­truo­tas dve­jo­mis nuo­trau­ko­mis, pa­si­ro­dė S. Skver­ne­lio feis­bu­ko pro­fi­ly­je.

Ket­vir­ta­die­nį ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad Len­ki­jo­je ap­si­per­kan­tis lie­tu­vis Arū­nas 2016 me­tais kai­my­ni­nės ša­lies pre­ky­bos cen­tre „Kauf­land“ ma­tė S. Skver­ne­lį. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad tą­syk da­bar­ti­nis prem­je­ras su žmo­na Sil­vi­ja ap­žiū­ri­nė­jo vai­sius ir pir­ko me­lio­ną.

S. Skver­ne­lis pa­tvir­ti­no lan­kę­sis Len­ki­jo­je ir ten ap­si­pirk­tęs. „Aš Len­ki­jo­je lan­kiau­si dar tuo me­tu, kai bu­vo sie­nos, ta­čiau ne spe­cia­liai, tie­siog Ma­ri­jam­po­lė­je gy­ve­na ma­ma ir drau­gai. Tai­gi iš to kraš­to, kai at­si­ras­da­vo ga­li­my­bė, nu­va­žiuo­da­vo­me į Len­ki­ją. Va­žiuo­da­vo­me įvai­riais klau­si­mais, taip pat ir ap­si­pirk­ti. Ne­ma­tau dėl to prob­le­mų. Aš toks pat žmo­gus kaip ir ki­ti“, – DEL­FI ko­men­ta­vo jis.