Saulius Skvernelis: paštas turi teikti XXI-ojo amžiaus paslaugas
Val­dan­čiai „vals­tie­čių“ frak­ci­jai ke­ti­nant stab­dy­ti vals­ty­bės val­do­mo Lie­tu­vos pa­što pla­nus iki ru­dens pert­var­ky­ti tink­lą kai­muo­se ir vi­so­je ša­ly­je at­si­sa­ky­ti 350 pa­što pa­tal­pų, prem­je­ras tei­gia, kad po­ky­čiai tu­ri vyk­ti, o pa­štas tu­ri teik­ti 21-ojo am­žiaus pa­slau­gas.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­jai pri­klau­san­tis Sau­lius Skver­ne­lis ti­ki­no, kad į jos siū­ly­mus dar nė­ra įsi­gi­li­nęs, ta­čiau ma­no, kad pa­što pert­var­ka par­odys, ar ša­lis pa­si­ren­gu­si po­ky­čiams.

„Aš ne­no­rė­čiau da­bar ver­tin­ti, ka­dan­gi ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės va­kar da­ly­vau­ti frak­ci­jo­je nei dar su­si­pa­žin­ti. Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me gal­būt svars­ty­si­me siū­ly­mus Lie­tu­vos pa­što, bet ši­ta to­kia ma­ža re­for­ma ro­do es­mi­nius da­ly­kus – ar mes su­bren­dę ir ga­li­me da­ry­ti po­ky­čius ir dėl ko tuos po­ky­čius da­ro­me“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jo nuo­mo­ne, jei­gu pa­štas ne­per­sit­var­ky­tų, jis veik­tų nuo­sto­lin­gai. Be to, anot prem­je­ro, gy­ven­to­jams tu­ri bū­ti tei­kia­ma mo­der­ni pa­slau­ga.

„Es­mi­nis da­ly­kas, ma­tyt, yra pa­slau­gos, ko­ky­biš­kos pa­slau­gos su­tei­ki­mą. Jei­gu kas nors gal­vo­ja, kad šian­dien su dvi­ra­čiu ir di­de­liu mai­šu va­žiuo­jan­tis per kai­mą ke­liu­ku pa­šti­nin­kas yra ta dvi­de­šimt pir­mo­jo am­žiaus pa­slau­ga, ku­ri tei­kia­ma, tai, aiš­ku, ta­da nie­ko ne­tu­ri­me da­ry­ti. Bet jei­gu mes kal­ba­me apie tą se­ną žmo­gų, gy­ve­nan­tį kai­me, kad jis gau­tų pa­čiu jam pa­to­giau­siu, gal net ir pi­giau­siu bū­du mo­der­nią pa­slau­gą, gal­būt net ne­išei­nant iš na­mų, tai mes tu­ri­me žiū­rė­ti į dvi­de­šimt pir­mą­jį am­žių“, – tei­gė prem­je­ras.

Jis ti­ki­no su­pran­tąs, kad gy­ven­to­jams no­ri­si dia­lo­go su pa­što dar­buo­to­jais, ta­čiau juo­ka­vo, kad to­kiu at­ve­ju gal­būt rei­kė­tų įsteig­ti su gy­ven­to­jais bend­rau­jan­čių žmo­nių eta­tus.

„No­ri­si pa­bend­rau­ti, tai yra tam ti­kras so­cia­li­nis dia­lo­gas, bet ko mes sie­kia­me. Gal­būt mes tu­ri­me pa­što funk­ci­jas pa­lik­ti mo­der­niai ko­mu­ni­ka­vi­mo prie­mo­nei, ry­šio prie­mo­nei, ko­kios yra rei­ka­lin­gos, o jei­gu kaž­kam trūks­ta to ko­mu­ni­ka­vi­mo, pa­sip­le­pė­ji­mo, tai gal bū­tų pi­giau įves­ti ple­pan­čių dar­buo­to­jų eta­tus, kad ga­lė­tų lan­ky­ti gy­ven­to­jus, su jais kal­bė­ti, dis­ku­tuo­ti“, – aiš­ki­no S.Skver­ne­lis.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis tre­čia­die­nį frak­ci­jos ir Lie­tu­vos pa­što at­sto­vų su­si­ti­ki­me tei­gė abe­jo­jąs sie­kiu gau­ti dau­giau pel­no nai­ki­nant pa­štų sky­rius.

Lie­tu­vos pa­što Vers­lo vys­ty­mo de­par­ta­men­to va­do­vas Mi­kas Jo­vai­šas frak­ci­jo­je tei­gė, kad pa­šti­nin­kai, tu­rin­tys 0,65 eta­to, da­bar vi­du­ti­niš­kai už­dir­ba apie 260 eu­rų, o po re­for­mos gau­tų iki 399–483 eu­rus. Jis taip pat pa­brė­žė, kad kai­me pa­štai vei­kia vi­du­ti­niš­kai apie 2 va­lan­das.

Lie­tu­vos pa­štas sa­ko, kad pert­var­kius tink­lą kai­muo­se, pa­slau­gos žmo­nėms bū­tų tei­kia­mos na­muo­se ar mo­bi­liuo­se pa­što sky­riuo­se. Skai­čiuo­ja­ma, kad in­ves­ti­ci­jos į pert­var­ką sieks dau­giau nei 1 mln. eu­rų, o per ke­le­rius me­tus bus su­tau­py­ta 6,5 mln. eu­rų są­nau­dų.

Lie­tu­vos pa­štas nu­ma­to pert­var­ky­ti 350 sta­cio­na­rių, 27 kil­no­ja­mus pa­štus ir at­leis­ti 290 žmo­nių.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 674 pa­što sky­riai, iš ku­rių 465 – kai­mo vie­to­vė­se.