Saulius Skvernelis: opozicija veikia konstruktyviai
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius džiau­gė­si Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pa­ža­dais rem­ti stra­te­gi­nes re­for­mas.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas S. Skver­ne­lis sa­ko, kad TS-LKD ly­de­rio pa­ža­da ro­do, jog opo­zi­ci­ja vei­kia kons­truk­ty­viai.

„TS-LKD va­do­vų toks spren­di­mas ro­do pra­gma­tiš­kos, at­sa­kin­gos ir kons­truk­ty­vios opo­zi­ci­jos bu­vi­mą. Kal­ba­me apie su­bren­du­sias re­for­mas, ku­rias rei­kia da­ry­ti“, – LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė prem­je­ras.

G.Lands­ber­gis pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad kon­ser­va­to­riai yra pa­si­ren­gę rem­ti švie­ti­mo reformas ir vals­ty­bės įmo­nių, įskai­tant urė­di­jų, pert­var­ką, jei jų ne­pa­lai­kys so­cial­de­mo­kra­tai ir kai ku­rie „vals­tie­čiai“.

„Aš no­riu po­ky­čių. Jei But­ke­vi­čius ar Kar­baus­kis jiems ne­pa­si­ruo­šę, nes ne­iš­ma­no ar ne­sup­ran­ta, tai ne­si­ruo­šiu sė­dė­ti ran­kų su­dė­jęs. Kvie­čiu ir ki­tas par­ti­jas pa­svars­ty­ti, ką ga­lė­tu­me pa­lai­ky­ti drau­ge“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.

Opo­zi­ci­niai li­be­ra­lai sa­ko, kad kon­ser­va­to­rių par­ama Vy­riau­sy­bei ga­li kliu­dy­ti su­si­tar­ti dėl Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio par­ei­gų.

„Žmo­gus, pre­ten­duo­jan­tis bū­ti opo­zi­ci­jos ly­de­riu, ža­da pa­lai­ky­ti vi­sas prem­je­ro S. Skver­ne­lio re­for­mas ir ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad kon­ser­va­to­riai ga­li tap­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riais. Kaip šiuos da­ly­kus su­de­rin­ti?“ – kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ ste­bė­jo­si li­be­ra­lų se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.