Saulius Skvernelis nujaučia socdemų pasitraukimą, bet pats nesiruošia trauktis
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) į prem­je­rus de­le­guo­tas Sau­lius Skver­ne­lis ne­abe­jo­ja, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos – ta­ry­bai bus pa­siū­ly­ta pri­im­ti spren­di­mą trauk­tis iš val­džios. Jei vis dėl­to LSDP pa­si­trauks, pats S.Skver­ne­lis ne­ža­da pa­lik­ti prem­je­ro pos­to. 

„Aš net ne­abe­jo­ju, koks bus pri­im­tas ta­ry­bos spren­di­mas. Ži­nant par­ti­jos pir­mi­nin­ko ir jo da­bar­ti­nės ap­lin­kos nu­si­tei­ki­mą ir veiks­mus, ku­rie vyks­ta, ti­krai bus siū­ly­mas pa­si­trauk­ti iš koa­li­ci­jos“, – tre­čia­die­nį nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Pir­ma­die­nio duo­me­ni­mis, trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su LVŽS siū­lo 14 iš 18 apk­laus­tų Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) sky­rių.

S.Skver­ne­lis pa­brė­žė, jog rei­kia reng­tis to­kiam so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mui tel­kiant bal­sus Sei­me, kad ru­dens se­si­jo­je bū­tų pri­im­ti bū­ti­ni spren­di­mai.

„Aiš­ku, rei­kės, ma­tyt, ku­rį lai­ką pa­liū­dė­ti, gal aša­rą iš­spaus­ti..., bet rim­tai kal­bant, mes ti­krai ne­ga­li­me lauk­ti ir ne­lauk­si­me, kad bū­tu­me pa­sta­ty­ti prieš fak­tą. Tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kas su­si­ję su Vy­riau­sy­bės sta­bi­lu­mu ir tuo pa­čiu vals­ty­bės sta­bi­lu­mu, kad iš­veng­tu­me to­kių gal­būt ga­li­mų po­li­ti­nių kri­zių“, – tei­gė jis.

„Dėl to, ma­nau, kad mes tu­ri­me už­si­ti­krin­ti ar­ba nau­jus par­tne­rius, rei­kės to­kio spren­di­mo, ar­ba bent jau pa­lai­ky­mą pa­kan­ka­mo Sei­mo na­rių skai­čiaus, kad bū­tų ga­li­ma ru­dens se­si­ją sėk­min­gai dirb­ti, o to­liau žiū­rė­ti, ko­kie va­rian­tai – tai ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, nau­ja koa­li­ci­ja, ta pa­ti koa­li­ci­ja su so­cial­de­mo­kra­tais. Vis­kas kol kas yra įma­no­ma“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Jis tvir­ti­no dėl kon­kre­čių spren­di­mų pa­lai­ky­mo par­la­men­te nuo­lat bend­rau­jąs su opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių, li­be­ra­lų at­sto­vais, LSDP frak­ci­jos, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jų Sei­me na­riais.

„Tai nė­ra nau­jų kol kas par­tne­rių, koa­li­ci­jų pa­ieš­ka, bet pra­si­dė­jus ru­dens po­li­ti­niam se­zo­nui mes tu­ri­me už­si­ti­krin­ti ir už­ti­krin­ti Vy­riau­sy­bės sta­bi­lu­mą“, – sa­kė jis.

S.Skver­ne­lis tvir­ti­no ne­ke­ti­nąs pats trauk­tis iš par­ei­gų, jei­gu da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja žlug­tų.

So­cial­de­mo­kra­tai yra pa­skel­bę sky­rių apk­lau­są dėl to­les­nio dar­bo koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“, kai LVŽS su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais dėl urė­di­jų re­for­mos su­da­rė ra­šy­ti­nį su­si­ta­ri­mą. So­cial­de­mo­kra­tai nu­ro­do, kad Jo­na­vos ir Aly­taus ra­jo­no sky­riai yra už to­les­nį dar­bą su „vals­tie­čiais“, dar du – Ak­me­nės ir Šir­vin­tų – siū­lo per­si­de­rė­ti dėl koa­li­ci­nės su­tar­ties. Už pa­si­trau­ki­mą iš koa­li­ci­jos jau bal­sa­vo Tel­šių, Pa­lan­gos, Ši­la­lės, Ute­nos, Aly­taus mies­to, Ma­ri­jam­po­lės, Plun­gės, Vil­niaus ra­jo­no, Va­rė­nos, Rad­vi­liš­kio, Ku­piš­kio, Pa­kruo­jo, Ig­na­li­nos, Bir­žų LSDP sky­riai.

Iš vi­so LSDP vie­ni­ja 60 sky­rių. Jie sa­vo nuo­mo­nes tu­ri pa­teik­ti iki rug­sė­jo 20 die­nos, tuo­met klau­si­mą svars­tys ir spren­di­mą pri­ims LSDP ta­ry­ba.

Tuo me­tu dau­gu­ma LSDP frak­ci­jos Sei­me na­rių ma­no, kad par­ti­ja tu­rė­tų lik­ti koa­li­ci­jo­je.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­ja Sei­me tu­ri 56 at­sto­vus, so­cial­de­mo­kra­tų gre­to­se dir­ba 19 par­la­men­ta­rų. So­cial­de­mo­kra­tai yra de­le­ga­vę ūkio, už­sie­nio rei­ka­lų ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trus.