Saulius Skvernelis nebus Dalios Grybauskaitės kaimynas
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pra­ne­šė, kad ne­si­kels gy­ven­ti į re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se. Ją, anot Vy­riau­sy­bės va­do­vo, ga­li­ma pa­nau­do­ti ki­tiems po­rei­kiams: rep­re­zen­ta­ci­jai, dip­lo­ma­ti­niams pri­ėmi­mams ir pa­na­šiems renginiams

„Vie­ną klau­si­mą nuo ka­den­ci­jos pra­džios gir­džiu be­veik kas sa­vai­tę. Man at­ro­do, kad tai vi­siš­kai ne­reikš­min­gas da­ly­kas – bet gal­būt klys­tu. Ge­rai, tuo­met į šį klau­si­mą at­sa­kau aiš­kiai ir pa­pras­tai: ne, į re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se ne­si­kel­siu. Lik­siu gy­ven­ti ten, kur gy­ve­nu šian­dien“, – sa­kė S. Skver­ne­lis.

Anot jo, esa­ma sau­gu­mo si­tua­ci­ja lei­džia pri­im­ti to­kį spren­di­mą. „Pil­nai pa­si­ti­kiu pro­fe­sio­na­lais, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) par­ei­gū­nais, ku­rie pui­kiai at­lie­ka sa­vo dar­bą. Jei VAD ma­tys ir pa­sa­kys, kad si­tua­ci­ja kei­čia­si, kad rei­ka­lin­gi ki­to­kie spren­di­mai – jie bus ki­to­kie“, – aiš­ki­no jis.

S. Skver­ne­lis tei­gia, kad kiek įma­no­ma, sten­gia­si gy­ven­ti kaip „ei­li­nis nor­ma­lus žmo­gus“. „Lan­kau­si ki­ne, tea­tre, spor­to var­žy­bo­se, vai­kų ren­gi­niuo­se, ki­tur. Na, tik tiek, kad da­bar vi­sur – su šio­kia to­kia pa­ly­da. Bend­rau­ju ir to­liau bend­rau­siu su pa­čiais įvai­riau­siais žmo­nė­mis, kai­my­nais, bend­ruo­me­ne. Ne­no­riu ir ne­ke­ti­nu izo­liuo­tis. Ir ga­liau­siais: na, ne­si­jau­čiu aš nu­si­pel­nęs tos 600 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se, nors tu ką. Pa­čios re­zi­den­ci­jos, sa­vai­me su­pran­ta­ma, nie­kas ne­griaus. Pa­gal po­rei­kį ją bus ga­li­ma nau­do­ti rep­re­zen­ta­ci­jai, dip­lo­ma­ti­niams pri­ėmi­mams ir pa­na­šiems ren­gi­niams“, – svars­tė prem­je­ras.

Po sep­ty­ne­rius me­tus tru­ku­sių re­mon­to dar­bų prem­je­ro re­zi­den­ci­ja Tur­niš­kė­se baig­ta įreng­ti 2014 me­tais. Dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas su rū­siu, erd­via ve­ran­da, bal­ko­nais uži­ma dau­giau kaip 600 kv. m. (gy­ve­na­ma­sis plo­tas – 259 kv. m). Pir­ma­me aukš­te įreng­ta mo­der­ni vir­tu­vė, sve­tai­nė, ka­vos gė­ri­mo ir prem­je­ro dar­bo, sve­čių vo­nios kam­ba­riai. Na­mo grin­dys iš­klo­tos ąžuo­li­ne dan­ga, įreng­tas du­ji­nis šil­dy­mas.

Bu­vęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su žmo­na Ja­ni­na į re­zi­den­ci­ją at­si­kraus­tė ne­tru­kus po jos re­kons­truk­ci­jos 2014-ųjų rugp­jū­tį.

Gre­ta Vy­riau­sy­bės va­do­vo re­zi­den­ci­jos sto­vi trys pre­zi­den­ti­nės re­zi­den­ci­jos. Jo­se gy­ve­na ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su žmo­na Al­ma, taip pat iš­kraus­ty­ti ban­do­ma a.a. pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė.

S. Skver­ne­lio šei­ma gy­ve­na Vil­niaus pa­kraš­ty­je pri­va­čių na­mų kvar­ta­le. Jam pra­dė­jus ei­ti prem­je­ro par­ei­gas skai­čiuo­ta, kad at­si­sa­ky­mas gy­ven­ti Tur­niš­kė­se mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­nuo­tų ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų, nes ša­lia jo na­mo rei­kė­tų įreng­ti VAD par­ei­gū­nų ap­sau­gos pos­tą, vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras ir ap­sau­gai skir­ti pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.