Saulius Skvernelis: Lietuvoje turime praktiškai neribotą žodžio laisvę
Lie­tu­vo­je žo­džio lais­vė yra pra­ktiš­kai ne­ri­bo­ta, sa­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis, ko­men­tuo­da­mas šią sa­vai­tę ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų pa­skelb­tą Pa­sau­lio ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­są.

„Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me (...) pra­ktiš­kai ne­ri­bo­tą žo­džio lais­vę“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Jo tei­gi­mu, vis­gi su­nku kal­bė­ti apie tos ži­niask­lai­dos lais­vę, ku­rios sa­vi­nin­kai yra tie­sio­giai su­si­ję ir su ki­to­kiais vers­lais.

S.Skver­ne­lis tei­gė, kad ne­pai­sant ži­niask­lai­dos vaid­mens kri­ti­kuo­ti val­džią, Lie­tu­vo­je val­dan­tie­ji po­li­ti­kai taip pat tu­ri ga­li­my­bes par­eikš­ti po­zi­ci­ją iš es­mės bet kur.

„Ti­krai yra iš­klau­so­ma an­tra pu­sė. Aš ma­nau, kad to­kių nu­kreip­tų ar ten­den­cin­gų straips­nių, nuo­mo­nių, yra ma­žiau“, – sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Or­ga­ni­za­ci­jos „Re­por­te­riai be sie­nų“ tra­di­ci­nia­me Pa­sau­lio ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­se Lie­tu­va nu­kri­to vie­na po­zi­ci­ja į 36 vie­tą. Eks­per­tai tei­gia, kad ri­zi­ką ke­lia men­kas ži­niask­lai­dos eko­no­mi­nis pa­jė­gu­mas ir stam­bio­jo vers­lo in­te­re­sai.

Par­yžiu­je įsi­kū­ru­si or­ga­ni­za­ci­ja tei­gia, kad Lie­tu­vos ži­niask­lai­da „ži­no­ma kaip ne­prik­lau­so­ma ir ga­lin­ti lais­vai kri­ti­kuo­ti vy­riau­sy­bę, bet ne vi­sa­da – stam­bio­jo vers­lo in­te­re­sus“.

Anot jos, Lie­tu­vo­je žur­na­lis­tų šal­ti­niai yra ge­rai ap­sau­go­ti, ta­čiau už šmeiž­tas te­bė­ra kri­mi­na­li­zuo­tas. „Re­por­te­riai be sie­nų“ tei­gia, kad įsta­ty­mai Lie­tu­vo­je drau­džia ban­kams in­ves­tuo­ti į ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, bet jie apei­na šį drau­di­mą nau­do­da­mie­si hol­din­go bend­ro­vė­mis.

„Ži­niask­lai­dos biu­ruo­se bet ku­riuo me­tu ga­li bū­ti at­lie­ka­mos kra­tos, o žur­na­lis­tų bū­da­vo pa­sik­lau­so­ma“, – nu­ro­do or­ga­ni­za­ci­ja.

Iš Bal­ti­jos ša­lių ge­riau­siai įver­ti­na Es­ti­ja – ji uži­ma 12-ą vie­tą. Lat­vi­ja rei­tin­ge užė­mė 28-ą po­zi­ci­ją, Len­ki­ja – 54-ą, Ru­si­ja – 148-ą, Bal­ta­ru­si­ja – 153-ą.

Lie­tu­va rei­tin­ge smun­ka an­trus me­tus iš ei­lės – 2015 me­tais ša­lis bu­vo 31-oje vie­to­je. Aukš­čiau­siai – į de­šim­tą vie­tą – Lie­tu­va bu­vo pa­ki­lu­si 2009 me­tais.