Saulius Skvernelis: Lietuvoje turėtų būti matomos lenkiškos televizijos
Šal­či­nin­kuo­se penk­ta­die­nį be­si­lai­kan­tis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad rei­kė­tų Lie­tu­vo­je di­din­ti len­kiš­kų te­le­vi­zi­jos ka­na­lų ma­to­mu­mą.

„Aš ma­nau, kad jei­gu to­kia ga­li­my­bė at­si­ras­tų ant­že­mi­niu skait­me­ni­niu bū­du trans­liuo­ti ir vi­sai Lie­tu­vai, ne­rei­kė­tų tik į ši­tą re­gio­ną žiū­rė­ti“, – žur­na­lis­tams Šal­či­nin­kuo­se sa­kė prem­je­ras.

Anot jo, len­kiš­ka in­for­ma­ci­ja ga­lė­tų bū­ti at­sva­ra ru­siš­kai pro­pa­gan­dai.

„Jei­gu mes ne­uži­ma­me ši­tos kul­tū­ri­nės ni­šos, in­for­ma­ci­nės erd­vės, tai uži­ma kaž­kas ki­tas. Jei­gu čia gy­ven­to­jai žiū­ri ne Lie­tu­vos ar­ba Len­ki­jos te­le­vi­zi­ją, o žiū­ri Ru­si­jos te­le­vi­zi­ją, tai mes ir for­muo­ja­me tam ti­krą po­žiū­rį. Ži­niask­lai­da tu­ri di­džiu­lę įta­ką. Dėl to pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mas, sto­vyk­los, ap­si­kei­ti­mas ge­rą­ja pra­kti­ka, ga­liau­siai in­for­ma­ci­nis prie­ina­mu­mas tiek Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos, tiek Len­ki­jos te­le­vi­zi­jos yra la­bai svar­bu“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jo tei­gi­mu, ne­tin­ka­mai pie­try­čių Lie­tu­vos at­žvil­giu kar­tais el­gia­si ir po­li­ti­kai.

„Mes, taip pat ir po­li­ti­kai, daž­nai el­gia­mės (ne­tin­ka­mai), pa­vyz­džiui, per rin­ki­mus pa­sa­ky­da­mi, kad mes čia ne­kan­di­da­tuo­ja­me, ši­tas kraš­tas jau yra kaip ir pra­ras­tas, mums ne­beį­do­mu, nes čia ne­lai­mė­si­me. Tai ir­gi ro­do po­žiū­rį“, – svars­tė prem­je­ras.

Sei­mo „Ge­gu­žės 3-io­sios“ gru­pė, ku­ri sie­kia ana­li­zuo­ti ir spręs­ti Lie­tu­vos len­kų bei Lie­tu­vos ir Len­ki­jos prob­le­mas, šią sa­vai­tę par­agi­no, kad į Vil­niaus re­gio­ną tu­ri bū­ti trans­liuo­ja­ma iki aš­tuo­nių Len­ki­jos te­le­vi­zi­jų prog­ra­mų.

„Ge­gu­žės 3-io­sios gru­pė ti­ki­si, kad iki bir­že­lio 1 d. to­kios Len­ki­jos te­le­vi­zi­jų re­trans­lia­ci­jos bus pra­dė­tos. Tai yra svar­bu, nes kaip ro­do dau­ge­lio so­cio­lo­gų ir po­li­to­lo­gų ty­ri­mai, Vil­niaus re­gio­no gy­ven­to­jai dau­giau­siai žiū­ri Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos te­le­vi­zi­jų prog­ra­mas, o ga­li­my­bės ste­bė­ti Len­ki­jos te­le­vi­zi­jas, nors dau­ge­lio gim­to­ji kal­ba yra len­kų, ne­tu­ri. To­dėl šio re­gio­no gy­ven­to­jai yra įspraus­ti į Ru­si­jos pro­pa­gan­dos for­muo­ja­mą in­for­ma­ci­nę erd­vę. Tai ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą, ir ma­no­me, kad šis spren­di­mas pa­dės re­gio­no žmo­nėms tu­rė­ti ga­li­my­bę ste­bė­ti ob­jek­ty­ves­nę in­for­ma­ci­ją gim­tą­ja kal­ba ir su­si­da­ry­ti ob­jek­ty­ves­nį vaiz­dą apie vyks­tan­čius pro­ce­sus“, – tei­gė „Ge­gu­žės 3-io­sios“ gru­pės ini­cia­to­rius And­rius Ku­bi­lius.

Pa­sak S.Sker­ne­lio, ga­lė­tų bū­ti re­trans­liuo­ja­ma ir ma­žiau len­kiš­kų ka­na­lų.

„Aš ma­nau, kad ne­tu­ri­me ap­sib­rėž­ti – 8 ar 9 te­le­vi­zi­jas (re­trans­liuo­ti), tu­ri bū­ti prie­ina­ma ir to­kią ga­li­my­bę ti­krai mes svars­ty­si­me, žiū­rė­si­me, ko­kios tai bū­tų są­nau­dos, kad bū­tų ga­li­ma ste­bė­ti pa­grin­di­nius gal­būt du, tris, ke­tu­ris (ka­na­lus). Ga­li­me ap­sip­ręs­ti, koks tas pa­ke­tas tu­ri bū­ti“, – penk­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis penk­ta­die­nį lan­kė­si Šal­či­nin­kė­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, Šal­či­nin­kų J.Snia­dec­kio ir Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio gim­na­zi­jo­se.