Saulius Skvernelis: lenkiškų kainų Lietuvoje niekada nebus
Prem­je­ras sa­ko, kad Vo­kie­ti­jos maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­lo „Lidl“ at­ėji­mas į Lie­tu­vą kiek su­ma­ži­no mais­to pro­duk­tų kai­nas, ta­čiau Sau­lius Skver­ne­lis pa­brė­žia, kad Lie­tu­vo­je jos nie­ka­da ne­bus to­kios ma­žos, kaip kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ma­no, kad kai­nas ga­lė­tų su­ma­žin­ti dar di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja.

„Nau­jo rin­kos da­ly­vio („Lidl Lie­tu­vos“ – BNS) at­ėji­mas į Lie­tu­vą ti­krai at­si­lie­pė tei­gia­mai, bet, ma­tyt, to ne­pa­kan­ka. Ti­kė­tis ša­lies gy­ven­to­jams, kad mais­to pro­duk­tai bus to­kio pat kai­nų ly­gio, kaip kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je, kur da­lis žmo­nių va­žiuo­ja ap­si­pirk­ti, ti­krai to ne­bus, nes ten mas­to eko­no­mi­kos iš­raiš­ka. Mū­sų ša­lies rin­ka ti­krai yra ma­ža ir juo la­biau, kad vers­las daž­nai no­ri tu­rė­ti pel­no mar­žą vi­siš­kai ki­to­kią, ir 3 ar 7 proc. pel­no mar­ža yra ne pel­nas“, – an­tra­die­nį LRT ra­di­jui sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Kal­bant apie maž­me­ni­nę pre­ky­bą, ypa­tin­gai mais­to pro­duk­tais, ma­tyt, vie­nin­te­lis spren­di­mas čia, koks ga­lė­tų bū­ti, dar pa­pil­do­mos kon­ku­ren­ci­jos at­si­ra­di­mas“, – pri­dū­rė jis.

Prem­je­ro tei­gi­mu, mais­to pro­duk­tų kai­nų su­ma­žin­ti ne­pa­dė­tų ir ma­žes­nis pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fas, ka­dan­gi pir­kė­jai jo po­vei­kio ne­pa­jus­tų.

S.Skver­ne­lis pri­pa­ži­no pa­ste­bin­tis au­gan­čias pa­slau­gų kai­nas, brangs­tan­čius mais­to pro­duk­tus par­duo­tu­vė­se bei tur­ga­vie­tė­se.

„Ats­ki­ruo­se sek­to­riuo­se, ypa­tin­gai maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je, pa­slau­gų sfe­ro­je, per tą pe­rei­na­mą lai­ko­tar­pį (2015 me­tais, kai bu­vo įves­tas eu­ras – BNS), kai bu­vo kon­tro­lė ir ste­bė­se­na vals­ty­bės, gal bu­vo ne taip. Po to tas pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis pa­si­su­ko taip, kad tos kai­nos daug kur pa­ta­po, kas bu­vo li­tais, ta­po eu­rais, ypa­tin­gai kal­bant apie pre­ky­bą tur­guo­se, pa­slau­gas. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas fik­suo­ja ki­to­kius kai­nų po­ky­čius, bet nu­ėjus į pa­slau­gų sfe­rą ar tas pa­čias par­duo­tu­ves, mes ma­to­me kai­nų po­ky­čius, ir no­rė­tų­si, kad jie bū­tų vi­siš­kai ki­to­kie ar­ba į ki­tą pu­sę“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, bir­že­lį Lie­tu­vo­je fik­suo­ta 3,5 proc. me­ti­nė, 2 proc. vi­du­ti­nė me­ti­nė ir 0,2 proc. mė­ne­sio inf­lia­ci­ja.

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas lie­pos pa­bai­go­je tei­gė, kad kai­nas kils­te­lė­jo bai­gęs ga­lio­ti leng­va­ti­nis pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fas ši­lu­mai ir ak­ci­zų al­ko­ho­liui bei ta­ba­kui pa­di­di­ni­mas pa­va­sa­rį. Jis prog­no­zuo­ja, kad ki­tą­met kai­nos vi­du­ti­niš­kai augs 2 pro­cen­tais.