Saulius Skvernelis: konkuruojant su Rusijos uostais Lietuva turi būti proaktyvi
Kon­ku­ruo­da­ma su Ru­si­jos uos­tais dėl kro­vi­nių Lie­tu­va tu­ri elg­tis proak­ty­viai, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Na­tū­ra­lu, kad Ru­si­ja tu­ri geo­po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių in­te­re­sų ska­tin­ti sa­vo uos­tus ir kal­bant apie naf­tos pro­duk­tų kro­vą ir trans­por­ta­vi­mą, jie ban­do ei­ti per eko­no­mi­nę pri­zmę ir su­do­min­ti Bal­ta­ru­si­ją ir na­tū­ra­liai ska­tin­ti sa­vo uos­tus. Ši­to­je kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je tu­ri­me bū­ti ak­ty­vūs, proak­ty­vūs. Tą ir da­ro tiek „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, tiek „Klai­pė­dos naf­ta“, gal­vo­da­mi apie sa­vo at­ei­ties rin­kas. Ma­nau, kad ši­tų dvie­jų vals­ty­bės įmo­nių už­da­vi­nys yra da­ry­ti vis­ką, kad bū­tų kuo dau­giau klien­tų. Tai la­bai svar­bu mū­sų ša­liai, mū­sų eko­no­mi­kai“, – an­tra­die­nį in­ter­viu LRT ra­di­jui kal­bė­jo prem­je­ras.

Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja jau dau­giau nei pu­sę me­tų ne­su­ta­ria dėl du­jų kai­nos, o Mask­vai ap­ri­bo­jus naf­tos tie­ki­mą Bal­ta­ru­si­jai, pa­sta­ro­sios naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­los be­veik vi­sus de­ga­lus par­duo­da vie­tos rin­ko­je ir ne­be­ve­ža jų per Klai­pė­dą. Dėl to „Klai­pė­dos naf­tos“ sau­sį-va­sa­rį per­kro­vė 23 proc. ma­žiau naf­tos pro­duk­tų nei per­nai tuo pat me­tu, o „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ jų per­ve­žė net 63 proc. ma­žiau.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) taip pat pa­žy­mi, kad Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ne­su­ta­ri­mai dėl naf­tos tie­ki­mo ne­igia­mai vei­kia Lie­tu­vos bend­ro­ves. Be to, de­par­ta­men­tas at­krei­pia dė­me­sį, kad Ru­si­ja taip pat spau­džia Bal­ta­ru­si­ją, kad ši už ge­le­žin­ke­lių ta­ri­fų nuo­lai­das vež­tų naf­tos pro­duk­tus į Ru­si­jos uos­tus.

Klai­pė­dos jū­rų uos­tas per pir­mus du šių me­tų mė­ne­sius per­kro­vė 6,841 mln. to­nų kro­vi­nių – 5,1 proc., dau­giau nei per­nai sau­sį-va­sa­rį, kai uos­to kro­va sie­kė 6,508 mln. to­nų.