Saulius Skvernelis – ketvirtasis Vyriausybės kanceliarijos reformatorius
Iki lie­pos pert­var­ky­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją už­si­mo­jęs prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis taps ket­vir­tu per de­šimt­me­tį re­for­ma­to­riu­mi, mė­gi­nan­čiu šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je įves­ti nau­ją tvar­ką.

„Ban­dy­mų po­li­go­nu“ Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja tam­pa be­veik kas­kart, kai į sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­te 11-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tus rū­mus at­ei­na nau­jas šei­mi­nin­kas. Per de­šimt­me­tį bu­vo kei­čia­mi pa­čios įstai­gos, dar­buo­to­jų par­ei­gy­bių pa­va­di­ni­mai, stei­gia­mi, jun­gia­mi bei nai­ki­na­mi pa­da­li­niai, at­si­sa­ko­ma ir vėl pri­sii­ma­ma tų pa­čių funk­ci­jų. Tra­di­ciš­kai Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je dirb­da­vo nuo 250 iki 200 val­di­nin­kų.

Ko­kių re­for­mų įstai­ga su­lauks šį­kart, lai­ko­ma pa­slap­ti­mi. Eks­per­tų nuo­mo­ne, lig­šio­li­niai mė­gi­ni­mai keis­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos vei­dą ne­bu­vo sėk­min­gi. Ta­čiau re­for­mų po­rei­kio esa­ma, jį le­mia nau­ji iš­šū­kiai.

De­ta­lių neviešina

S. Skver­ne­lis vi­lia­si, kad Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pert­var­ką pa­vyks baig­ti iki lie­pos mė­ne­sio. Apie nau­ją­ją įstai­gos struk­tū­rą ir tai, ka­da ją pla­nuo­ja­ma tvir­tin­ti, kol kas ne­kal­ba­ma. „Kai bus pa­tvir­tin­ta nau­ja kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­ra, ta­da ir bus tei­kia­mi at­lei­di­mo la­pe­liai. No­ri­me pa­da­ry­ti tei­si­nius spren­di­mus ir at­lik­ti veiks­mus iki lie­pos 1 die­nos. Kal­bant apie kan­ce­lia­ri­ją, tai tu­rė­tų bū­tų re­for­mos pa­bai­ga“, – va­kar vaiz­do kon­fe­ren­ci­jo­je nau­jie­nų por­ta­le del­fi.lt sa­kė S. Skver­ne­lis.

Kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų prem­je­ras ža­dė­jo ne­skriaus­ti. Esą bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip su­da­ry­ti są­ly­gas at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką. „At­siž­vel­giant į dar­buo­to­jų so­cia­li­nę pa­dė­tį, prieš du ar ke­tu­ris mė­ne­sius iki pro­ce­so bus įteik­ti at­lei­di­mo la­pe­liai ir siū­lo­mos lais­vos par­ei­gy­bės. Ar­ba, ne­ra­dus su­ta­ri­mo, mo­ka­mos iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos“, – aiš­ki­no prem­je­ras. Dar­bą pra­dė­ju­si S. Skver­ne­lio va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė kaip vie­ną sa­vo pri­ori­te­tų įvar­di­jo vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ką. Gruo­dį Vy­riau­sy­bės kanc­le­re skir­da­mas bu­vu­sią už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo agen­tū­ros „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ va­do­vę Mil­dą Dar­gu­žai­tę prem­je­ras aiš­ki­no, kad jai nu­ma­to­mas re­for­mų ge­ne­ra­to­rės vaid­muo.

Idė­jų ne­trū­ko

2007-ai­siais re­for­muo­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją nu­spren­dė tuo­me­tis prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Vie­toj pen­kių anks­tes­nių de­par­ta­men­tų įsteig­ti aš­tuo­ni, pa­lik­ti ke­li sky­riai. Bu­vo su­stip­rin­tas Tei­sės de­par­ta­men­tas, jis pra­dė­jo teik­ti vi­sų tei­sės ak­tų pro­jek­tų ana­li­zę ir ver­ti­ni­mus, o iki tol ver­tin­da­vo tik Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pro­jek­tus.

2009 me­tų va­sa­rą pert­var­kų ėmė­si kon­ser­va­to­rių prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja vir­to Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba (MPT), o vie­toj Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio (kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jo) bu­vo įsteig­ta mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kanc­le­rio – po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jo – par­ei­gy­bė. Vi­sų tei­sės ak­tų, iš­sky­rus Eu­ro­pos Są­jun­gos, pro­jek­tų ver­ti­ni­mas ir ga­lu­ti­nis ap­ro­ba­vi­mas pa­ti­kė­tas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai. Po me­tų MPT struk­tū­ra pa­ko­re­guo­ta dar kar­tą.

Prem­je­ru ta­pęs so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius iš­kart ėmė­si pert­var­kos. MPT vėl vir­to Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. Bu­vo at­kur­tas Tei­sės de­par­ta­men­tas, jam pa­ves­ta ver­tin­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kanc­le­ris vėl pra­dė­tas va­din­ti Vy­riau­sy­bės kanc­le­riu, at­si­sa­ky­ta de­par­ta­men­tų di­rek­to­rių, kaip po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų, par­ei­gy­bių sta­tu­so, jie vėl ta­po kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jais.

Po­ky­čiai rei­ka­lin­gi

Vie­šo­sios po­li­ti­kos ir va­dy­bos ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus Ha­rol­do Bro­žai­čio tei­gi­mu, vi­sų to­kių re­for­mų tiks­las – su­kur­ti stip­rų Vy­riau­sy­bės cen­trą, ge­ban­tį at­lai­ky­ti su­dė­tin­gus šiuo­lai­ki­nė­je vals­ty­bė­je ky­lan­čius iš­šū­kius.

„Vie­na ver­tus, toks cen­tras rei­ka­lin­gas, kad į vi­su­mą su­dė­lio­tų vi­są su­plau­kian­čią in­for­ma­ci­ją, ki­ta ver­tus, už­ti­krin­tų, jog bend­ri tiks­lai įvai­rio­se sri­ty­se bū­tų įgy­ven­di­na­mi tin­ka­mai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė eks­per­tas.

Anot jo, pri­va­čia­me sek­to­riu­je įvai­rios struk­tū­ri­nės pert­var­kos – įpras­tas da­ly­kas, nes glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je vis­kas la­bai kin­ta. „Y­ra įmo­nių , ku­rios per me­tus ar ke­le­rius iš es­mės pert­var­ko sa­vo vi­di­nę struk­tū­rą, ieš­ko nau­jų bū­dų va­dy­bos iš­šū­kiams spręs­ti. Po­ky­tis sa­vai­me ne­bū­ti­nai ro­do, kad tai yra blo­gai, nuo­lat ką nors keis­ti kai ku­riems tam­pa or­ga­ni­za­ci­nės kul­tū­ros da­li­mi“, – aiš­ki­no H. Bro­žai­tis.

Jo ti­ki­ni­mu, su­nku ver­tin­ti, ar Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pert­var­kos yra „dau­giau ieš­ko­ji­mas, ne­sėk­min­gas blaš­ky­ma­sis, ar kryp­tin­gas ėji­mas“. „Iš to, ką gir­džiu ir ma­tau, at­ro­do, kad iki šiol ne­si­se­ka ras­ti ge­rai vei­kian­čio mo­de­lio, koks tu­rė­tų bū­ti Vy­riau­sy­bės cen­tras, ga­lin­tis už­ti­krin­ti de­ra­mą koor­di­na­ci­ją tarp vi­sų po­li­ti­kos sri­čių, pri­ori­te­tų įgy­ven­di­ni­mą“, – sa­kė eks­per­tas. Jo žo­džiais, vi­sos pa­sau­lio vals­ty­bės su­ka gal­vą, kaip pa­siek­ti šį tiks­lą. „Šiuo po­žiū­riu Lie­tu­va nė­ra la­bai iš­skir­ti­nė“, – pa­žy­mė­jo H. Bro­žai­tis. Jo nuo­mo­ne, val­džia tu­rė­tų ak­ty­viau kal­bė­ti apie vyk­do­mas re­for­mas bei in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie pa­siek­tus re­zul­ta­tus. Tai bū­tų nau­din­ga ir bū­si­mai val­džiai, ji iš­kart ži­no­tų, ko­kių klai­dų ne­kar­to­ti.