Saulius Skvernelis kanda opozicijai dėl kritikos Vyriausybės planams
Ki­lus di­džiu­liam su­si­do­mė­ji­mui ir lie­jant daug kri­ti­kos ren­gia­mam Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nui, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia, jog su­si­do­mė­ji­mas yra ne­pro­por­cin­gas, ta­čiau kri­ti­kams, opo­zi­ci­jos at­sto­vams, mes­te­li, jog žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas ir lai­mė­ti rin­ki­mai – jų ran­ko­se.

„Aš ma­nau, ažio­ta­žas, ku­ris yra ki­lęs, ji­sai yra ti­krai iš vie­nos pu­sės gal­būt ne­pro­por­cin­gas, bet ma­nęs tai nei gąs­ti­na, nei ką, nes aš ma­nau, kad jei­gu do­mi­si, va­di­na­si, tai yra la­bai ge­rai“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nio ry­tą sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Jis ža­dė­jo, kad pla­no pro­jek­tas bus pa­vie­šin­tas ket­vir­ta­die­nį. S.Skver­ne­lis taip pat tei­gė, kad dė­me­sys Vy­riau­sy­bei ją ver­čia „pa­si­temp­ti ir la­bai at­sa­kin­gai dirb­ti“, nors kar­tu pa­ste­bė­jo, kad kri­ti­kai kar­tais tu­ri „nes­vei­ko no­ro, kad Vy­riau­sy­bei ne­pa­si­sek­tų“.

„Ra­cio­na­li, pa­grįs­ta kri­ti­ka bent jau mums duo­da daug nau­dos, nes ga­li­me pa­si­žiū­rė­ti, įver­tin­ti dar kar­tą“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Kar­tu jis pa­žy­mė­jo, kad Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą ra­šo jos for­muo­to­jai, o ne opo­zi­ci­ja.

„Tai yra mū­sų Vy­riau­sy­bės dar­bai. Jei­gu kas nors gal­vo­ja ar­ba pa­si­gen­da, ypa­tin­gai gal­būt opo­zi­ci­ja, vie­no, ki­to ar ke­lio­li­kos dar­bų, tai ma­no at­sa­ky­mas la­bai yra pa­pras­tas: rei­kia vie­nos smulk­me­nos – tie­siog įgy­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą, lai­mė­ti rin­ki­mus, su­for­muo­ti Vy­riau­sy­bę ir tuo­met ra­šy­ti apie tuos dar­bus, ku­rie, kaip jie gal­vo­ja, yra svar­būs“, – dės­tė prem­je­ras.