Saulius Skvernelis: kainas mažina ne susitraukęs PVM, o konkurencija
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne­pri­ta­ria koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų siū­ly­mui ma­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą mais­to pro­duk­tams, teig­da­mas, kad kai­nos dėl to ne­ma­žės.

„Tai ti­krai ne­bū­tų rea­li ko­va su kai­nų au­gi­mu, nes pra­ktiš­kai kal­bant apie mais­to pro­duk­tų kai­nas, tai PVM ma­ži­ni­mas, de­ja, taip ro­do, kad lie­ka par­da­vė­jui ir var­to­to­ją la­bai re­tai pa­sie­kia. Ma­nau, pa­grin­di­nis da­ly­kas, ką ir par­odė si­tua­ci­ja, kon­ku­ren­ci­jos di­di­ni­mas šio­je sri­ty­je ir nau­jų stam­bių pre­ky­bos tink­lų at­ėji­mas į ša­lį par­odė, kad tai ti­krai yra veiks­min­gas po­vei­kis, kal­bant apie kai­nų ma­ži­ni­mą“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė S. Skver­ne­lis.

Anot jo, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ste­bi rin­ką, ar tarp pre­ky­bos tink­lų nė­ra su­si­ta­ri­mų dėl kai­nų. Prem­je­ro nuo­mo­ne, to­kius su­si­ta­ri­mus bū­tų su­dė­tin­ga nu­slėp­ti rin­ko­je.