Saulius Skvernelis išlieka palankiausiai vertinamu visuomenės veikėju
Pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mu vi­suo­me­nės vei­kė­ju iš­lie­ka Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos de­le­guo­tas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, apie jį pa­lan­kiai gal­vo­ja dau­giau apk­laus­tų gy­ven­to­jų nei prieš mė­ne­sį, ro­do dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį skel­bia­mi apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

S.Skver­ne­lį pa­lan­kiai ver­ti­na 72,5 proc. (va­sa­rį bu­vo 70,7 proc.), ne­pa­lan­kiai – 9,4 proc. (va­sa­rį 7,4 proc.) apk­laus­tų­jų.

An­tra pa­gal gy­ven­to­jų pa­lan­ku­mą yra pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ją pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių taip pat pa­dau­gė­jo (nuo 61,7 proc. va­sa­rį iki 64,3 proc. ko­vą). Ne­pa­lan­kiai ša­lies va­do­vę ver­ti­na 20,2 proc. (va­sa­rį 21,1 proc.) res­pon­den­tų.

Per mė­ne­sį stip­riai pa­au­go Sei­mo pir­mi­nin­ko, „vals­tie­čių“ at­sto­vo Vik­to­ro Pra­nckie­čio rei­tin­gai. Jis da­bar yra tre­čias pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mas vi­suo­me­nės vei­kė­jas (pa­lan­kiai ver­ti­na 51,6 proc., va­sa­rį bu­vo 41,5 proc. gy­ven­to­jų).

Bend­ro­vė „Vil­mo­rus“ dien­raš­čio už­sa­ky­mu rep­re­zen­ta­ty­vią vi­suo­me­nės apk­lau­są at­li­ko 2017 me­tų ko­vo 8–12 die­no­mis.