Saulius Skvernelis: iš teisėkūros bandyta padaryti tam tikrą šou
S.Skver­ne­lis žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė, kad į vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ką žiū­ri­ma komp­lek­siš­kai, o kon­ser­va­to­rių re­gis­truo­tą pro­jek­tą pa­va­di­no ban­dy­mu „iš tei­sė­kū­ros pa­da­ry­ti tam ti­krą šou“.

„Vy­riau­sy­bė to ne­at­si­sa­ko, bet mes kal­ba­me vi­so vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­kos kon­teks­te, nes yra pla­nas ir kon­so­li­duo­ti vi­sus pa­sta­tus į vie­ną vie­tą, ir ta­da mes komp­lek­siš­kai pla­nuo­ja­me iš­spręs­ti, nie­kas ne­pa­keis­ta. O čia yra pa­ban­dy­mas pa­da­ry­ti iš tei­sė­kū­ros tam ti­krą šou“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Perk­laus­tas, kad gal­būt ne­rei­kė­jo prieš rin­ki­mus da­lin­ti pa­ža­dų dėl mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mo, S.Skver­ne­lis at­sa­kė: „Aš jums lie­tu­viš­kai aiš­ki­nu dar kar­tą – nė­ra at­si­sa­ky­ta tų pa­ža­dų, tik jie tu­ri bū­ti da­ro­mi ne šou bū­du“.

Už pro­jek­tą, kad nuo 2019 me­tų šių mi­nis­te­ri­jų pa­grin­di­nės būs­ti­nės dirb­tų Kau­ne, ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 28 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 21 par­la­men­ta­ras, 27 su­si­lai­kė.

Už pro­jek­tą bal­sa­vo kon­ser­va­to­riai ir da­lis li­be­ra­lų, tuo me­tu vi­sos ki­tos frak­ci­jos dau­giau­siai bu­vo prieš ir su­si­lai­kė, tarp jų ir „vals­tie­čiai“, iš­sky­rus vie­ną pro­jek­tą par­ėmu­sį at­sto­vą.

Apie ga­li­my­bę per­kel­ti mi­nė­tas dvi mi­nis­te­ri­jas į Kau­ną kal­ba­ma „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, ta­čiau ne­beuž­si­me­na­ma Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­są dėl dvie­jų mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mo re­gis­tra­vo du kon­ser­va­to­riai: Jur­gis Raz­ma ir Gin­ta­rė Skais­tė.

Pa­tai­sos ini­cia­to­rius J.Raz­ma pri­mi­nė, kad kon­ser­va­to­riai anks­čiau tu­rė­jo idė­jų ins­ti­tu­ci­jas kel­ti iš Vil­niaus į ki­tus mies­tus, ta­čiau tam su­truk­dė kri­zė.

Šiuo me­tu vi­sos 14 mi­nis­te­ri­jų įsi­kū­ru­sios sos­ti­nė­je.