Saulius Skvernelis: į „Sodrą“ grįžti turėtų mažų pajamų gavėjai
An­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dai iš­liks, ta­čiau ke­ti­na­ma leis­ti į „Sod­rą“ su­grįž­ti žmo­nėms, ku­rių pa­ja­mos per ma­žos, kad jie su­kaup­tų pa­kan­ka­mai lė­šų se­nat­vei, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Aš no­riu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad mes ne­kal­ba­me ir ne­gal­vo­ja­me lik­vi­duo­ti, už­da­ry­ti žmo­nėms ga­li­my­bę kaup­ti pri­va­čiai, kaup­ti sa­vo lė­šo­mis. Ir an­tra pa­ko­pa ji kaip bu­vo, taip ir liks. To­liau tik dis­ku­si­jos yra, ko­kios įmo­kos, nuo ko­kių su­mų, ko­kio­mis pro­por­ci­jo­mis ir iš ko­kių šal­ti­nių“, – ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, žmo­nės, ku­rie pen­si­ją kau­pia ne tik „Sod­ros“, bet ir sa­vo lė­šo­mis, bus ska­ti­na­mi to­liau kaup­ti se­nat­vei.

„Y­ra žmo­nės, ku­rie in­ves­tuo­ja į sa­vo at­ei­tį ir mes tu­ri­me su­vok­ti, kad vals­ty­bė to­kius žmo­nes tu­ri ska­tin­ti ir at­si­sa­ky­ti vi­siš­kai pa­lai­ky­mo ir pa­ska­ti­ni­mo – ti­krai taip ne­bus. Mes tu­ri­me su­ras­ti spren­di­mus, tie spren­di­mai bus pa­teik­ti su kon­kre­čiais įsta­ty­mų pro­jek­tais, kad ne­fi­lo­so­fuo­tu­me, ką da­ry­si­me, bet es­mi­nis da­ly­kas, kad kau­pi­mas bus ir at­ei­ty­je“, – ti­ki­no prem­je­ras.

Ta­čiau, mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, į „Sod­rą“ rei­kė­tų grįž­ti tiems, ku­rių pa­ja­mos ar­ba dar­bo sta­žas yra per ma­žas, kad jie iki se­nat­vės su­kaup­tų pa­kan­ka­mai lė­šų ir gau­tų pa­sto­vias iš­mo­kas.

„Tie žmo­nės, ku­rie pa­gal gau­na­mas pa­ja­mas ir pa­gal tu­ri­mą sta­žą ne­ga­li su­kaup­ti to­kios su­mos, ku­ri ga­lė­tų iš­ėju­siems į pen­si­ją kas mė­ne­sį to­ly­giai mo­ka­ma, tai tiems žmo­nėms rei­kia aiš­kiai pa­aiš­kin­ti, ko­kios pa­sek­mės ir leis­ti ap­sisp­ręs­ti, ar jie ri­zi­kuo­ja ir pa­si­lie­ka prie ši­to kau­pi­mo mo­de­lio, ar grįž­ta su su­kaup­tais pi­ni­gė­liais į „Sod­rą“, ti­kė­da­mie­si, kad gaus to­kią „Sod­ros“ pen­si­ją, ku­ri bent jau leis kaž­kiek pra­gy­ven­ti“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.