Saulius Skvernelis: Greta Kildišienė nedelsiant turi atsakyti į klausimą visuomenei
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ra­gi­na Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vę Gre­tą Kil­di­šie­nę pa­vie­šin­ti li­zin­go su­tar­tį su „Ag­ro­kon­cer­nu“, ku­rią su­da­rė jos ne­įvar­di­ja­mas gi­mi­nai­tis.

„Vi­suo­me­nei šian­dien pat tu­ri bū­ti pa­teik­tos su­tar­tys, kur ma­ty­tų­si, jog tai yra pa­gal tuo me­tu ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus at­lik­tos pro­ce­dū­ros. Yra su­tar­tis, ir, aiš­ku, gal būt ji tu­ri bū­ti nu­as­me­nin­ta – jo­kio skir­tu­mo nė­ra. Svar­biau­sia, kad su­tar­tis yra, kad bu­vo iš­per­ka­mo­ji nuo­ma, kad bu­vo mo­ka­mos vi­sos įmo­kos, ku­rios pri­klau­so, kad bu­vo mo­ka­ma la­bai aiš­kiai, gal­būt pa­tei­kiant ir pa­ve­di­mų ko­pi­jas. Tai tu­ri bū­ti ne­del­siant pa­da­ry­ta, vi­suo­me­nei bū­tų at­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar tai nė­ra ap­si­mes­ti­nis san­do­ris“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je tre­čia­die­nį sa­kė S.Skve­ne­lis.

„Aš ti­krai ne­ver­ti­nu ap­lin­ky­bių, kas, kaip, dėl ko, dėl ko­kių prie­žas­čių, ar as­me­ni­nių, ar šei­my­ni­nių. Bet fak­tas tas, kad is­to­ri­ja pra­dė­jo kenk­ti vals­ty­bei ir at­sa­ky­mai tu­ri bū­ti duo­ti“, – pri­dū­rė jis.

Anot jo, su­tar­tį pa­vie­šin­ti tu­rė­tų pa­ti G.Kil­di­šie­nė.

Prem­je­ras taip pat sa­ko, kad par­la­men­ta­rė tu­rė­tų nu­trauk­ti vi­sus „tur­ti­nius san­ty­kius“ su LVŽS va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mu „Ag­ro­kon­cer­nu“. Jis pri­pa­žįs­ta, kad par­la­men­ta­rės pa­ža­das, jog vie­šai ne­įvar­di­ja­mas gi­mi­nai­tis tu­rė­tų nu­trauk­ti li­zin­go su­tar­tį, „y­ra pa­vė­luo­tas“.

Klau­sia­mas apie G.Kil­di­šie­nės san­ty­kius su R.Kar­baus­kiu, jis sa­ko ne­pas­te­bė­jęs jo­kio jų iš­skir­ti­nio bend­ra­vi­mo, taip pat sa­ko ne­si­do­mė­jęs ir po­li­ti­kės kar­je­ros par­ti­jo­je pe­ri­pe­ti­jo­mis, ka­dan­gi pats nė­ra par­ti­jos na­rys.

„Aš ti­krai ne­no­riu lįs­ti į žmo­nių as­me­ni­nius gy­ve­ni­mus ir ne­ma­nau, kad tai yra vals­ty­bės rei­ka­las, kas su kuo drau­gau­ja ar sim­pa­ti­zuo­ja, jei­gu taip yra“, – žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Sa­vait­ga­lį R.Kar­baus­kis pa­tvir­ti­no, kad G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si jo val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu. Tiek G. Kil­di­šie­nė, tiek R.Kar­baus­kis tvir­ti­na, kad au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis su­da­ry­ta su ar­ti­mu po­li­ti­kės gi­mi­nai­čiu, ku­ris jai lei­džia nau­do­tis trans­por­to prie­mo­ne, ta­čiau ne­atsk­lei­džia, kas šis gi­mi­nai­tis. Ne­ofi­cia­lio­mis BNS šal­ti­nių ži­nio­mis, au­to­mo­bi­lį li­zin­gu iš­si­per­ka G. Kil­di­šie­nės mo­ti­na.