Saulius Skvernelis: dauguma žmonių balsavo už tai, kad tie pokyčiai būtų įgyvendinami
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad ne­pai­sant frak­ci­jos ko­le­gų pa­sip­rie­ši­ni­mo švie­ti­mo re­for­mai, trauk­tis ne­ke­ti­na. Jis taip pat pa­brė­žia, kad no­rė­da­ma pa­ten­kin­ti rin­kė­jų lū­kes­čius, di­džiau­sia val­dan­čio­ji „vals­tie­čių“ frak­ci­ja tu­ri šią re­for­mą rem­ti.

„Ti­krai nė­ra jo­kių svars­ty­mų apie pa­si­trau­ki­mą, yra tie­siog si­tua­ci­jos kons­ta­ta­vi­mas“, – pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti anks­čiau sa­vo iš­sa­ky­tas abe­jo­nes, ar pert­var­kos įma­no­mos ir ar Vy­riau­sy­bė tu­ri to­liau dirb­ti, ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui tei­gė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) Sei­me daug man­da­tų per rin­ki­mus ga­vo, nes ža­dė­jo per­mai­nas, tad jas ir tu­ri įgy­ven­din­ti.

„Su­ti­ki­me, dau­gu­ma žmo­nių bal­sa­vo už tai, kad tie po­ky­čiai, ku­rie bu­vo nu­ma­ty­ti, bū­tų įgy­ven­di­na­mi. O jei­gu mes tie­siog lie­ka­me ir mur­do­mės ru­ti­no­je, plau­kia­me pa­sro­viui, tai klau­si­mas aps­kri­tai, ar mes pa­tei­si­na­me žmo­nių lū­kes­čius ir ar ti­krai yra pra­smė to­liau taip ne dirb­ti, o eg­zis­tuo­ti“, – kal­bė­jo LVŽS de­le­guo­tas prem­je­ras bei į Sei­mą su „vals­tie­čiais“ iš­rink­tas S.Skver­ne­lis.

„Vals­tie­čio“ Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos va­do­vau­ja­mas Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to su­si­jun­gi­mui, nors Vy­riau­sy­bė pra­šo pa­lauk­ti, kol dar­bo gru­pė par­engs bend­rą aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­kos pla­ną.