Saulius Skvernelis: broliukai nestabdo Astravo AE statybų dėl pragmatinių sumetimų
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia, jog ne­griež­tas Lat­vi­jos to­nas kal­bant apie As­tra­vo AE sta­ty­bas ga­li­mas, ti­kin­tis eko­no­mi­nės naudos

Lie­tu­vos prem­je­ras S. Skver­ne­lis ne­at­me­ta, kad Lat­vi­ja no­rė­tų gau­ti bal­ta­ru­siš­kus kro­vi­nius, ku­rie šiuo me­tu ke­liau­ja per Lie­tu­vą, to­dėl ne­si­pyks­ta su Bal­ta­ru­si­ja.

„Ži­nant tą pro­ce­są, ku­rį da­ro mū­sų bro­liu­kai šian­dien, ir iš tų pra­gma­ti­nių su­me­ti­mų, ta ver­si­ja (gau­ti bal­ta­ru­siš­kų kro­vi­nių – BNS) ti­krai tu­ri pa­grin­do“, – LRT te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ pir­ma­die­nį sa­kė S. Skver­ne­lis.

Anot jo, As­tra­vo AE taps iš­ban­dy­mu Bal­ti­jos ša­lių vie­ny­bei, mat Lie­tu­va ir Es­ti­ja su­tin­ka blo­kuo­ti šio­je jė­gai­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros im­por­tą, o Lat­vi­ja to­kių veiks­mų im­tis ne­ke­ti­na. Ta­čiau S. Skver­ne­lis ti­ki­na, kad drau­giš­ka po­zi­ci­ja Bal­ta­ru­si­jos at­žvil­giu ne­bū­ti­nai reikš nau­jus kro­vi­nius Vents­pi­lio uos­tui.

„Aš ti­krai ne­no­rė­čiau, kad taip įvyk­tų, kad lat­viai pa­au­ko­tų ti­krai rim­tus spren­di­mus so­li­da­ru­mo, at­sa­kin­gu­mo spren­di­mus dėl gry­nai eko­no­mi­nės kaž­ko­kios nau­dos, ku­ri ne­aiš­ku, ar pir­ma dar bus, ir ne­aiš­ku, ar pa­veiks tai Bal­ta­ru­si­jos vy­riau­sy­bės spren­di­mą, ar ti­krai bus ve­ža­mi kro­vi­niai du kar­tus di­des­niu at­stu­mu vien dėl to, kad no­rė­tų Lie­tu­vą nu­baus­ti. Tai ir­gi yra stress-tes­tas Bal­ti­jos vals­ty­bėms, ši­to­je vie­to­je, ar mes esa­me vie­nin­gi, ar ne“, – tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius sau­sio vi­du­ry­je in­ter­viu BNS tei­gė, kad Lat­vi­ja re­mia Lie­tu­vos po­zi­ci­ją rei­ka­lau­ti aukš­čiau­sių sau­gu­mo stan­dar­tų As­tra­vo AE, ta­čiau ne­svars­to ri­bo­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jos pa­te­ki­mo. Jis ti­ki­no, jog Lat­vi­ja lai­ko­si po­zi­ci­jos dau­giau kal­bė­tis su bal­ta­ru­siais, o ne blo­kuo­ti elek­trą, be to, dis­ku­si­jas dėl As­tra­vo AE pa­va­di­no „karš­tu klau­si­mu Lie­tu­vos vi­daus po­li­ti­ko­je“.

Lie­tu­vos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai šį mė­ne­sį su­ta­rė glau­džiau koor­di­nuo­ti elek­tros blo­ka­vi­mą iš Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo jė­gai­nės Aš­tuo­nių par­ti­jų ly­de­rių pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me ža­da­ma vie­nin­gai par­em­ti įsta­ty­mą, ku­ris jė­gai­nę pri­pa­žin­tų ne­sau­gia ir užd­raus­tų Lie­tu­vos ener­gi­jos rin­ko­je pre­kiau­ti jo­je pa­ga­min­ta elek­tra.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo elek­tri­nė­je nuo­lat ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo stan­dar­tų. Jė­gai­nė­je bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.

Bal­ta­ru­si­ja Lie­tu­vos prie­kaiš­tus at­me­ta ir sa­ko, kad jė­gai­nė­je bus tai­ko­mi aukš­čiau­si sau­gu­mo stan­dar­tai.