Saulius Skvernelis apie VRM pratybas Šalčininkuose: pirmas blynas pasvilęs
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM) pa­val­džių struk­tū­rų pra­ty­bos Šal­či­nin­kų ra­jo­ne bu­vo rei­ka­lin­gos, ir jos ne­bu­vo su­si­ju­sios su ten gy­ve­nan­čia tau­ti­ne ma­žu­ma, bet kai ku­rie per jas nu­skam­bė­ję par­eiš­ki­mai bu­vo įžei­džian­tys.

„Pra­ty­bos bu­vo to­kios, ko­kių nė­ra bu­vę. Ne­ži­no­jo nei po­li­ci­nin­kai, ne­ži­no­jo nei pa­sie­nie­čiai, bu­vo rea­lios pra­ty­bos, o ne, at­sip­ra­šau, ru­siš­ką žo­dį pa­var­to­siu, „pa­ka­zū­cha“ (par­odo­mo­sios), kaip bu­vo da­ro­ma iš anks­to ži­nant, kas puls, kas nu­ga­lės. Taip, pra­ty­bos bu­vo ne­stan­dar­ti­nės. Pir­mas bly­nas, de­ja, bū­na pa­svi­lęs“, – ket­vir­ta­die­nį per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą Sei­me tei­gė prem­je­ras.

„Ir ma­nau, kad di­džiau­sias svi­lė­sis yra ne dėl to, kad Šal­či­nin­kuo­se bu­vo su­reng­ta, ti­krai nie­ko bend­ro ne­tu­ri su tau­ti­ne ma­žu­ma. Ga­lė­jo tai bū­ti Vil­ka­viš­ky­je, kur nors Ky­bar­tuo­se ar pan. Ta­čiau tos fra­zės, tos le­gen­dos pa­nau­do­tos, bet mi­nis­tras ma­ne in­for­ma­vo, kad ne­bu­vo sce­na­ri­ju­je to­kių par­ašy­ta, tai bu­vo par­ei­gū­nų im­pro­vi­za­ci­ja, ma­nau, kad tai ne­su­sip­ra­ti­mas ir įžei­di­mas“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Vie­nas iš pra­ty­bo­se da­ly­va­vu­sių vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos par­ei­gū­nų, vaiz­da­vęs gink­luo­tą įsib­ro­vė­lį, par­eiš­kė, kad įku­ria­ma Šal­či­nin­kų liau­dies res­pub­li­ka. Taip su­kur­ta aliu­zi­ja į se­pa­ra­tis­tų veiks­mus Ukrai­nos ry­tuo­se, kur pro­ru­siš­kos jė­gos įkū­rė Lu­hans­ko ir Do­nec­ko liau­dies res­pub­li­kas.

S.Skver­ne­lis pa­brė­žė ne­ma­nan­tis, kad len­kų tau­ti­nė ma­žu­ma yra grės­mė Lie­tu­vos vals­ty­bei ar­ba na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Klau­si­mą prem­je­rui už­da­vęs Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos– Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vas Leo­nar­das Tal­mon­tas tei­ra­vo­si, ar po to­kių kal­bų vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas ga­li to­liau ei­ti sa­vo par­ei­gas.

„Mi­nis­tras at­sip­ra­šė gy­ven­to­jų, ga­liu pa­kar­to­ti tą pa­tį, kad jo­kios po­teks­tės ne­bu­vo. Bet ti­krai ne­ma­nau, kad mums no­rint įsi­ti­kin­ti, kaip mū­sų tar­ny­bos su­ge­ba rea­liai rea­guo­ti, mi­nis­tras ne­ga­lė­tų ei­ti par­ei­gų, ti­krai taip ne­ma­nau“, – tei­gė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

E.Mi­siū­nas ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja vyk­ti į Šal­či­nin­kus, su­si­tik­ti su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, po­li­ti­kais, po­li­ci­jos par­ei­gū­nais.

Jis pa­kar­to­jo, kad pra­ne­ši­mas apie Šal­či­nin­kų liau­dies res­pub­li­ką ne­bu­vo nu­ma­ty­tas pra­ty­bų sce­na­ri­jo­je.

„Sce­na­ri­ju­je nei to­kio teks­to bu­vo, nei kai ku­rių veiks­mų bu­vo. Par­ei­gū­nai per­ne­lyg įsi­jau­tė į blo­giu­kų vaid­me­nį. Ne­gal­vo­jo­me, kad taip ga­li at­si­tik­ti, o Šal­či­nin­kai pa­si­rink­ti tik dėl stra­te­gi­nės vie­tos. Nie­ko bend­ro ne­tu­ri su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­mis“, – pa­brė­žė E.Mi­siū­nas.

Kaip ra­šė por­ta­las lzi­nios.lt Ba­lan­džio 11 die­ną Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos su­reng­to­se pra­ty­bo­se tre­ni­ruo­ta­si rea­guo­ti į uni­for­muo­tus ka­rius be ski­ria­mų­jų ženk­lų. Šis sce­na­ri­jus pri­me­na 2014 me­tų Kry­mo anek­si­ją, kai re­gio­ne ėmė veik­ti Ru­si­jos ka­riai uni­for­mo­mis be ski­ria­mų­jų ženk­lų ir ci­vi­liais dra­bu­žiais. Šios Ru­si­jos pa­jė­gos bu­vo pra­min­tos „ža­liai­siais žmo­ge­liu­kais“.

Pa­gal vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mu su­reng­tų tak­ti­nių pra­ty­bų le­gen­dą, ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai Udi­jos vals­ty­bės spe­cia­lio­sios pa­jė­gos ne­le­ga­liai kir­to sie­ną ir ren­gia­si užim­ti vie­ną iš pa­sie­nie­čių už­kar­dų bei Šal­či­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.