Saulius Skvernelis apie pokyčius koalicijoje: socialdemokratai nenori būti tie, kurie išeina
Pus­me­tį dir­ban­čios Vy­riau­sy­bės va­do­vas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, jog „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų fi­lo­so­fi­jos daug kur ski­ria­si ir pri­pa­žįs­ta ne­ma­nęs, jog da­bar­ti­nė dvie­jų par­ti­jų koa­li­ci­ja yra ge­riau­sia. Prem­je­ras sa­ko jau­čiąs, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių no­rą iš­pro­vo­kuo­ti val­džios griū­tį.

In­ter­viu nau­jie­nų por­ta­lui 15min.lt Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos de­le­guo­tas mi­nis­tras pir­mi­nin­kas kar­to­jo, jog Vy­riau­sy­bė daž­niau dir­ba ma­žu­mos są­ly­go­mis, o su­for­muo­ta koa­li­ci­nė dau­gu­ma su so­cial­de­mo­kra­tais – for­ma­li.

„Taip, bu­vau nai­vus. Ti­krai gal­vo­jau, kad su koa­li­ci­jos par­tne­riais tu­rė­da­mi dau­gu­mą Sei­me mes ga­lė­si­me ra­miai vyk­dy­ti su­de­rin­tą prog­ra­mą. Da­bar ma­tau, kad tai la­biau for­ma­li dau­gu­ma. Jau­čiu, kad nau­ja­sis so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris (Gin­tau­tas Pa­luc­kas – red) yra pri­ėmęs spren­di­mą koa­li­ci­ją pa­lik­ti. Ži­no­ma, tai dar nė­ra frak­ci­jos Sei­me nuo­mo­nė, ta­čiau jei koa­li­ci­jos par­tne­riai taip nu­spręs­tų, mums lik­tų tik pri­im­ti jų spren­di­mą“, – svars­tė S.Skver­ne­lis.

„Ga­liu klys­ti, bet jau­čiu, kad yra no­ras: „iš­mes­kit mus.“ So­cial­de­mo­kra­tai ne­no­ri bū­ti tie, ku­rie iš­ei­na“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Tuo pa­čiu jis tei­gė abe­jo­jan­tis ga­li­my­bė­mis for­muo­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę ar­ba nau­ją val­dan­čią­ją dau­gu­mą. Klau­sia­mas, ar ryž­tų­si va­do­vau­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bei, S.Skver­ne­lis tei­gė abe­jo­jan­tis, ar taip at­si­tik­tų.

„Aš ti­krai la­bai rim­tai svars­ty­čiau ir, tie­są sa­kant, abe­jo­ju, ar taip at­si­tik­tų. Ki­ta ver­tus, aš ne­ma­tau al­ter­na­ty­vos, kas da­bar ga­lė­tų su­for­muo­ti dau­gu­mą. Jei­gu vals­ty­bės sta­bi­lu­mui to rei­kė­tų, ki­to pa­si­rin­ki­mo aš ne­tu­rė­čiau. Ap­sisp­ren­di­mą lems tik tai, ar ga­li­ma bus tęs­ti re­for­mas. Jei­gu tai bus ne­įma­no­ma, ne­ma­tau pra­smės bū­ti prem­je­ru“, – kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

So­cial­de­mo­kra­tų ir „vals­tie­čių“ fi­lo­so­fi­ja, S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, daug kuo ski­ria­si – pa­vyz­džiui, po­žiū­riu į val­do­mas mi­nis­te­ri­jas, so­cial­de­mo­kra­tai į mi­nis­te­ri­jas žiū­ri kaip į val­džios re­sur­są par­ti­niams in­te­re­sams ten­kin­ti.

„Da­bar so­cial­de­mo­kra­tams pri­klau­so trys mi­nis­te­ri­jos, bet ne­ma­nau, kad tai yra jų val­dos, kur jie ga­li da­ry­ti, ką no­ri – kon­kur­sus dėl akių, dar­bin­ti sa­vus. Man tai ne­priim­ti­na. Nė­ra vals­tie­čių, nė­ra so­cial­de­mo­kra­tų mi­nis­te­ri­jų. Yra mi­nis­tro pir­mi­nin­ko su­for­muo­ta ko­man­da, ku­riai pri­ta­rė pre­zi­den­tė. Mes nu­skriau­dė­me ne­ma­žai par­ti­jos na­rių, ku­rie mums la­bai pa­dė­jo rin­ki­muo­se, bet mes jiems jo­kių pos­tų ne­da­li­jo­me. Net ne vi­si še­šė­li­niai mi­nis­trai ga­vo pos­tus“, – svars­tė S.Skver­ne­lis.

Mi­nis­te­ri­jų grei­čiai skirtingi

Prem­je­ras sa­ko pa­si­ti­kin­tis vi­sais sa­vo va­do­vau­ja­mo Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riais, ta­čiau čia pat pri­pa­žįs­ta, jog mi­nis­te­ri­jų vyk­do­mi po­ky­čiai ir grei­čiai – skir­tin­gi.

„Dar ne­reiš­kiu nei vie­nu mi­nis­tru nu­si­vy­li­mo. Tie­siog ti­krai yra skir­tin­gi po­ky­čiai ir skir­tin­gi mi­nis­te­ri­jų grei­čiai. Vi­sais mi­nis­trais vi­siš­kai pa­si­ti­kiu, tik ma­tau, kad skir­tin­gai mi­nis­trai įsi­jun­gė į dar­bus mi­nis­te­ri­jo­se ir kal­bant apie mi­nis­te­ri­jų veik­lą ir dar­bą mes ma­to­me kai ku­rio­se mi­nis­te­ri­jo­se at­me­ti­mą tiek mi­nis­trų siū­lo­miems po­ky­čiams, tiek bū­ti­niems dar­bams ar­ba keis­tą ne­veik­lu­mą“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jis ko­men­ta­vo taip pat ket­vir­ta­die­nį pub­li­kuo­to sa­vo in­ter­viu por­ta­lui 15min.lt tei­gi­nius, ku­ria­me klau­sia­mas apie silp­nes­nius mi­nis­trus, pa­mi­nė­jo vi­daus rei­ka­lų, svei­ka­tos ap­sau­gos bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trus.

„Man ar­ti­ma vi­daus rei­ka­lų sis­te­ma. Čia la­bai no­rė­tų­si spar­tes­nių ko­ky­bi­nių po­ky­čių. No­riu grei­tes­nių pro­ce­sų. Kol kas to ne­ma­tau. Pa­na­ši si­tua­ci­ja su svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma. Jei­gu šian­dien gat­vė­je pa­klaus­tu­me žmo­gaus, kas yra Au­re­li­jus Ve­ry­ga, pa­sa­ky­tų, kad žmo­gus, ku­ris ko­vo­ja su al­ko­ho­liz­mu. Tai nė­ra blo­gai, bet ši te­ma nė­ra vie­nin­te­lė. Vais­tų kai­nos, li­go­ni­nių tink­lo re­for­ma, me­di­kų at­ly­gi­ni­mų dy­dis – čia da­ro­mi pir­mi žings­niai, bet pro­ver­žio dar ir­gi nė­ra“, – por­ta­lui sa­kė prem­je­ras.

„Tu­ri­me ti­krai nuo­šir­dų ir at­jau­tų so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­trą, ku­ris spar­čiai to­bu­lė­ja. Jo ir­gi lau­kia la­bai rim­ti iš­šū­kiai. Vie­nas jų – pen­si­jų re­for­ma“, – pri­dū­rė S.Skver­ne­lis.