Saulius Skvernelis: Andriaus Kubiliaus skaičiavimai dėl vaiko pinigų yra teisingi
Vy­riau­sy­bė įgy­ven­dins prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tą pla­ną nuo ki­tų me­tų pra­džios pra­dė­ti mo­kė­ti vai­ko pi­ni­gus už kiek­vie­ną vai­ką, ne­prik­lau­so­mai nuo tė­vų so­cia­li­nės pa­dė­ties. Ta­čiau rea­li to­kių vai­ko pi­ni­gų su­ma ga­lė­tų siek­ti ne dau­giau nei 30 – 50 eu­rų, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Vai­ko pi­ni­gai nuo 2018 me­tų bus, bet ta su­ma bus rea­li, ką vals­ty­bė šian­dien ga­li. Ti­krai kol kas nė­ra ga­lu­ti­nio spren­di­mo, nes ieš­ko­me šal­ti­nių. Šian­die­ną ga­li­me kal­bė­ti apie su­mą 30 – 50 eu­rų kiek­vie­nam vai­kui. Kal­bant apie vi­sus vai­kus, ne­prik­lau­so­mai nuo jų so­cia­li­nės pa­dė­ties. Ar tai bū­tų di­des­nė su­ma už tre­čią, penk­tą ir taip to­liau vai­ką, ska­ti­nant gims­ta­mu­mą, nes mums rei­kia pa­siek­ti, kad šei­mo­je bū­tų dau­giau nei du vai­kai. Grei­čiau­siai taip bus. Bet ti­krai ne­bus ta su­ma (100 – 150 eu­rų)“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Anot jo, bu­vu­sio prem­je­ro kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus skai­čia­vi­mai, kad mo­kant už kiek­vie­ną vai­ką 100 – 150 eu­rų biu­dže­te tam rei­kė­tų ras­ti apie mi­li­jar­dą eu­rų, yra tei­sin­gi, apie tai ga­li­te skai­ty­ti ČIA

„Džiau­giuo­si, kad tie žmo­nės, ku­rie va­do­va­vo Vy­riau­sy­bei, la­bai pui­kiai su­pran­ta la­bai ele­men­ta­rų da­ly­ką – no­rint ką nors duo­ti, tas kas nors kai­nuo­ja. Ki­tas svar­bus da­ly­kas – šal­ti­niai, iš kur tuos pi­ni­gus rei­kės pa­im­ti“, – pri­dū­rė S.Skver­ne­lis.

Tre­čia­die­nį prem­je­ras žur­na­lis­tams tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė ke­ti­na iki va­sa­ros pra­džios pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mą dėl vai­ko pi­ni­gų. Tuo­met pa­aiš­kės, iš kur bus siū­lo­ma pa­im­ti lė­šų šiai iš­mo­kai bei ko­kios par­amos su­lauks šei­mos.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad vai­ko pi­ni­gai Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti 100 – 150 eu­rų.

Koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gė, kad vai­ko pi­ni­gai tu­rė­tų siek­ti 100 eu­rų nuo ki­tų me­tų. Anot jo, vai­ko pi­ni­gai tu­ri bū­ti ski­ria­mi vi­soms šei­moms, ne­prik­lau­so­mai nuo gau­na­mų pa­ja­mų dy­džio.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis BNS tre­čia­die­nį tvir­ti­no, kad da­bar svars­to­ma vai­ko pi­ni­gus nuo ki­tų me­tų skir­ti vi­siems vai­kams ne­ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mų, o šios iš­mo­kos dy­dis 1–2 vai­kų šei­moms ga­lė­tų siek­ti 30 eu­rų, o di­des­nėms šei­moms – 50 ar 60 eu­rų už kiek­vie­ną vai­ką. Mi­nis­tras taip pat sa­kė, kad V.Pra­nckie­čio nu­ro­dy­tos 100 – 150 eu­rų iš­mo­kos ga­lė­tų bū­ti sie­kia­ma pa­laips­niui.

„Aiš­ku, kad rei­kia ar­tė­ti prie kiek ga­li­ma di­des­nės iš­mo­kos, bet ne nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos. Link su­mos, ku­rią pa­mi­nė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas, rei­kės ei­ti pa­laips­niui, o ne iš kar­to, nes tie­siog tas nė­ra rea­lu“, – tre­čia­die­nį BNS sa­kė L.Ku­ku­rai­tis.

Jo tei­gi­mu, nu­ta­rus ne­prik­lau­so­mai nuo šei­mos pa­ja­mų mo­kė­ti 30 eu­rų už kiek­vie­ną vai­ką 1–2 vai­kų šei­mo­se ir po 50 eu­rų už vai­ką gau­ses­nė­se šei­mo­se, ki­tą­met tam rei­kė­tų pa­pil­do­mai apie 180 mln. eu­rų.

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­ne už­mo­jis vi­suo­ti­nai mo­kė­ti vai­ko pi­ni­gus (ne­ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mų) sie­ja­mas su sie­kiu di­din­ti gims­ta­mu­mą. Vy­riau­sy­bė ti­ki­si su­mi­nį gims­ta­mu­mo ro­dik­lį pa­di­din­ti nuo 1,7 (2015 me­tais) iki 1,9 vai­ko (2020 me­tais), ten­kan­čio vie­nai mo­te­riai.

Šiuo me­tu vai­ko pi­ni­gai 1–2 vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms mo­ka­mi tuo at­ve­ju, jei šei­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės ne­gu 153 eu­rai. To­kio­se šei­mo­se au­gan­tiems vai­kams iki dve­jų me­tų pri­klau­so 28,5 eu­rų mė­ne­si­nė iš­mo­ka, o vai­kams nuo dve­jų iki 18 me­tų – 15,2 eu­ro.

Šei­moms, ku­rio­se au­ga trys ir dau­giau vai­kų, mi­nė­to dy­džio iš­mo­kos ski­ria­mos ne­ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mų. Be to, už kiek­vie­ną au­gi­na­mą vai­ką tai­ko­mas 200 eu­rų pa­pil­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis.