Saulius Skvernelis alternatyvą aukštojo mokslo reformai pavadino „špargalke“
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis iro­niš­kai at­si­lie­pė apie pa­teik­tą al­ter­na­ty­vų aukš­to­jo moks­lo re­for­mos pla­ną, pa­va­di­no jį „špar­gal­ke“, o au­to­riams bei aps­kri­tai ko­le­goms pa­siū­lė su­si­pa­žin­ti su Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tu ir pla­nu.

„Vi­sa­da ir vis­ką, la­biau už vi­sus ki­tus, iš­ma­nan­tys ko­le­gos Sei­me pa­tei­kė „al­ter­na­ty­vų aukš­to­jo moks­lo re­for­mos pla­ną“. Aki­vaiz­du, kad pa­dir­bė­ta iš pe­ties. At­lik­ta iš­sa­mi ana­li­zė, įver­tin­tos al­ter­na­ty­vos, pa­teik­ti ar­gu­men­tai ir pa­grin­di­mai, pa­si­telk­tos eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jos, iš­klau­sy­tos aukš­tų­jų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės ir t. t.“, – al­ter­na­ty­vų siū­ly­mą ko­men­ta­vo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Po to pa­klau­sė: „Jei be iro­ni­jos – ko­le­gos, jūs čia rim­tai?! Rim­tai ma­no­te, kad ši „špar­gal­kė“ yra tai, ko šian­dien rei­kia Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo sis­te­mai? Šis dvie­jų la­pų ra­ši­nė­lis yra rak­tas į ge­res­nę stu­di­jų ko­ky­bę? „Ma­ty­da­mi, su­vok­da­mi, pri­pa­žin­da­mi, pa­brėž­da­mi“ ir ne­mirk­sė­da­mi sa­ko­te, kad te­rei­kia me­cha­niš­kai su­jung­ti uni­ver­si­te­tus į „Šven­tą­ją Tre­jy­bę“ – ir vis­kas ta­da bus su­per?“

Pa­sak S. Skver­ne­lio, vy­riau­sy­bė to­kiu ke­liu ne­is, nes jau­čia at­sa­ko­my­bę už siū­lo­mus spren­di­mus. „Mes no­ri­me, kad Lie­tu­vo­je jau­ni­mas Lie­tu­vo­je įgy­tų aukš­čiau­sio ly­gio iš­si­la­vi­ni­mą. Kad ne pu­sė, o bent du treč­da­liai aukš­to­jo moks­lo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys dirb­tų pa­gal spe­cia­ly­bę. Kad dės­ty­to­jai, lek­to­riai at­ei­tį sie­tų su Lie­tu­va, ga­lė­tų čia kur­ti, gy­ven­ti oriai. Kad mū­sų uni­ver­si­te­tai bū­tų pa­trauk­lūs už­sie­nio stu­den­tams“, – tei­gė Lie­tu­vos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas. Pa­sak jo, sie­kia­ma su­kur­ti prie­lai­das aukš­tai stu­di­jų ir moks­li­nių ty­ri­mų ko­ky­bei, veiks­min­gai aukš­to­jo moks­lo są­sa­jai su ša­lies vi­suo­me­nės, vals­ty­bės, vers­lo po­rei­kiais ir moks­lo ir stu­di­jų tarp­tau­ti­niam kon­ku­ren­cin­gu­mui.

To­liau S. Skver­ne­lis var­di­jo: „Mes par­uo­šė­me vi­są stu­di­jų ko­ky­bės pa­ke­tą. Mes pert­var­ky­si­me stu­di­jų ir moks­lo fi­nan­sa­vi­mą: jau nuo ki­tų me­tų įve­si­me ne­mo­ka­mas ba­ka­lau­ro stu­di­jas. Pla­nuo­se – di­des­nė so­cia­li­nė par­ama stu­den­tams, kad jie at­si­dė­tų moks­lams, o ne rū­pin­tų­si pra­gy­ve­ni­mu dirb­da­mi ne­kva­li­fi­kuo­tus dar­bus. Vals­ty­bė aukš­tą­sias mo­kyk­las fi­nan­suos su­tar­čių pa­grin­du: vals­ty­bės lė­šos bus ski­ria­mos pa­gal pa­siek­tus re­zul­ta­tus. Mes kei­si­me stu­di­jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo sis­te­mą: bus ver­ti­na­mas ne stu­di­jų pro­ce­sas, kaip da­bar, o jo re­zul­ta­tas: kaip ab­sol­ven­tams se­ka­si įsi­dar­bin­ti, kaip ver­ti­na darb­da­viai, ar stu­di­jos ati­tin­ka pro­fe­si­jos stan­dar­tus. Mes di­din­si­me dės­ty­to­jų, moks­li­nin­kų at­ly­gi­ni­mus ir ge­rin­si­me dar­bo są­ly­gas, kad dės­ty­to­jams ne­rei­kė­tų dirb­ti po ke­lias dar­bo­vie­tes, ban­dant su­rink­ti nor­ma­lų dar­bo krū­vį. Nu­ma­to­ma su­ma at­ly­gi­ni­mams kel­ti vie­ne­riems me­tams – 22,5 mln. eu­rų.“

„Alternatyvaus plano“ autoriai specialiai uždengti, kad nebūtų bandoma visko „suvesti“ į asmeniškumus. Čia nėra nieko asmeniška", - teigė premjeras Saulius Skvernelis.

S. Skver­ne­lis, apie tai par­ašęs so­cia­li­nia­me tink­le, įdė­jo nuorodą į Sei­mo tink­la­py­je skel­bia­mą nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą bei pla­ną ir pri­dū­rė: „Su­si­pa­žin­ki­te, mie­li ko­le­gos. Kai tu­rė­si­te kaž­ką pa­na­šaus, mie­lai pa­dis­ku­tuo­si­me apie jū­sų pla­nus ir pa­siū­ly­mus.“ Be­je, jis nu­spren­dė ne­įvar­dy­ti al­ter­na­ty­vos au­to­rių, kad esą ne­bū­tų ban­do­ma vis­ko „su­ves­ti“ į as­me­niš­ku­mus. „Čia nė­ra nie­ko as­me­niš­ka“, – pa­ti­ki­no.