Šaulių sąjungos ginklines papildė modernūs automatiniai šautuvai
Lie­tu­vos gink­lų fon­das pir­ma­die­nį Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai (LŠS) per­da­vė šau­na­mų­jų gink­lų ir šar­vi­nių lie­me­nių.

Tai pir­mie­ji šau­liams per­duo­da­mi mo­der­nūs au­to­ma­ti­niai šau­tu­vai HK416A2 ir HK417D, jie bus nau­do­ja­mi pra­ty­bo­se. Šie gink­lai pa­pil­dys ir at­nau­jins da­bar šau­lių nau­do­ja­mų au­to­ma­ti­nių šau­tu­vų ir pis­to­le­tų mo­de­lių ar­se­na­lą, pra­ne­šė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, pa­sau­ly­je ži­no­mo ga­min­to­jo „Heck­ler and Koch“ au­to­ma­ti­niai šau­tu­vai su­kur­ti Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų au­to­ma­ti­nio šau­tu­vo M-16 pa­grin­du, ta­čiau ge­ro­kai pa­to­bu­lin­ti ir pa­ti­ki­mes­ni. Šio ga­min­to­jo gink­lai nau­do­ja­mi dau­ge­lio pa­sau­lio ša­lių, tarp jų ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė je.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga – sa­va­no­riš­ka pi­lie­ti­nio ug­dy­mo ir pi­lie­ti­nės sa­vi­gy­nos vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri da­bar vie­ni­ja dau­giau kaip 8 tūkst. na­rių. Pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną per­nai į są­jun­gos gre­tas įsto­jo tūks­tan­tis pi­lie­čių.