Šaulių sąjunga ketina ieškoti naujų narių tarp emigrantų
Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga tu­ri vie­ny­ti ne tik Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čius na­rius, bet pri­trauk­ti ir emig­ran­tus, sa­ko nau­juo­ju or­ga­ni­za­ci­jos va­du pa­tvir­tin­tas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Gin­ta­ras Ko­ryz­na.

„Ma­tau ir vie­ną ni­šą, ir ga­li­my­bę – tai yra nau­jos kar­tos emig­ran­tai. Mes tu­rė­tu­me pa­gal­vo­ti apie kaž­ko­kį in­te­re­są pri­trau­kiant nau­jos kar­tos emig­ran­tus, ban­dant juos pri­sik­vies­ti įsto­ti į Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą, or­ga­ni­zuo­jant jiems vie­no­kį ar ki­to­kį ren­gi­mą Lie­tu­vo­je, kad jie už­sie­ny­je ga­lė­tų jung­tis į kuo­pe­les“, – šeš­ta­die­nį Šau­lių są­jun­gos su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tams Kau­ne sa­kė G.Ko­ryz­na.

„Ten bū­tų puo­se­lė­ja­mi tau­tiš­ki pa­trio­ti­niai jaus­mai ir, ne­slėp­siu, bū­ki­me „bied­ni“, bet tei­sin­gi, tai bū­tų po­ten­cia­lus mū­sų re­zer­vas ne­gan­dų at­ve­ju“, – pri­dū­rė jis.

G.Ko­ryz­nos pa­si­sa­ky­mą BNS per­da­vė Šau­lių są­jun­gos at­sto­vė Do­vi­lė Rus­tei­kie­nė.

Ka­ri­nin­ko tei­gi­mu, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga tu­ri stan­dar­ti­zuo­ti ko­vi­nio ren­gi­mo prog­ra­mas ir vyk­dy­ti jį pa­gal po­rei­kius. Jis taip pat sa­kė, jog šau­liai tu­ri at­ras­ti sa­vo vie­tą Lie­tu­vos gy­ny­bos kon­cep­ci­jo­je, at­si­sa­ky­ti ne­rei­ka­lin­gų funk­ci­jų ir su­de­rin­ti jas su ka­riuo­me­ne bei Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­mis.

Pa­sak G.Ko­ryz­nos, Šau­lių są­jun­ga tu­ri efek­ty­viau iš­nau­do­ti ka­riuo­me­nės tu­ri­mus re­sur­sus.

„Mes tu­rė­jo­me ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­ti su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne ir nau­do­tis ne tik po­li­go­nais ar šau­dyk­lo­mis, bet ka­riuo­me­nė tu­ri ir mo­ky­mo cen­trus, tu­ri pui­kius ins­truk­to­rius tuo­se mo­ky­mo cen­truo­se, ku­rie ga­lė­tų mums pa­gel­bė­ti or­ga­ni­zuo­jant ko­vi­nį ren­gi­mą, or­ga­ni­zuo­jant spe­cia­ly­bi­nį ren­gi­mą“, – sa­kė nau­ja­sis or­ga­ni­za­ci­jos va­das.

Jis taip pat nu­ro­dė, jog Šau­lių są­jun­ga tu­ri efek­ty­viau nau­do­tis sa­vo na­riais, ku­rie yra ži­no­mi vi­suo­me­nė­je ar dir­ba vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

„Pas mus yra ne­pap­ras­tai daug šau­lių su di­de­le pa­tir­ti­mi, su di­de­lė­mis ga­li­my­bė­mis, su įva­riai spe­cia­li­za­ci­ja ir tą spe­cia­li­za­ci­ją mes ga­li­me pa­siū­ly­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei į pa­gal­bą, ren­giant in­for­ma­ci­nių ope­ra­ci­jų spe­cia­lis­tus, ki­ber­ne­ti­nių prog­ra­mų spe­cia­lis­tus, nuo me­di­kų iki ki­tų įvai­rių sri­čių“, – tei­gė G.Ko­ryz­na.

„Rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad, ne­duok Die­ve, įve­dus ka­ro pa­dė­tį at­si­ras­tų ka­ro ko­men­dan­tai (...) ir ta­da kaž­kas tu­rės pa­dė­ti jiems vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bės, vals­ty­bės, se­niū­ni­jų funk­ci­jas. Ir čia ma­tau jus, šau­liai vi­suo­me­ni­nin­kai, ku­rie jau šiai die­nai yra to­se par­ei­go­se – sa­vi­val­dy­bė­se, mi­nis­te­ri­jo­se, se­niū­ni­jo­se – ga­li­my­bes vyk­dy­ti tas funk­ci­jas“, – kal­bė­jo jis.

Pri­sis­ta­ty­da­mas or­ga­ni­za­ci­jos na­riams ka­ri­nin­kas taip pat pa­brė­žė no­rin­tis, jog šau­liai jo as­me­ny­je įžvelg­tų nau­jas ga­li­my­bes, o ne ra­di­ka­lius spren­di­mus: „Bet jei­gu kaž­kas ma­to ma­ny­je ar no­rės ma­ty­ti ma­ny­je nau­ją šluo­tą – aš ga­liu bū­ti nau­ja šluo­ta“.

„Man ti­krai pa­kaks ryž­to ir pa­si­ry­ži­mo pri­im­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus, gal­būt ir ne vi­sa­da po­pu­lia­rius“, – sa­kė G.Ko­ryz­na.

Jis šiuo me­tu yra Es­ti­jo­je vei­kian­čio Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­džo lek­to­rius. Ka­ri­nin­kas anks­čiau va­do­va­vo Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų Vy­tau­to Di­džio­jo jė­ge­rių ba­ta­lio­nui.

Šeš­ta­die­nį pul­ki­nin­kas bu­vo pa­tvir­tin­tas nau­juo­ju Šau­lių są­jun­gos va­do­vu. Už jį bal­sa­vo 201 de­le­ga­tas, o ke­tu­ri su­si­lau­kė. Bal­sa­vu­sių­jų prieš ne­bu­vo.

1919 me­tais įkur­ta Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga yra su­ka­rin­ta vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ji skel­bia tu­rin­ti per 8 tūkst. na­rių. Šau­lių gre­tos ma­to­mai iš­au­go po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos 2014 me­tais.