Šaulių sąjunga gaus automatinių šautuvų
Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga gaus au­to­ma­ti­nių šau­tu­vų AK-4MT, nu­ta­rė Vy­riau­sy­bė.

Šau­liams nu­ma­to­ma per­duo­ti 500 vie­ne­tų to­kių gink­lų. Jie bus nau­do­ja­mi per Šau­lių są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ja­mus mo­ky­mus ir pra­ty­bas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad jos reng­ta­me do­ku­men­te šau­tu­vus nu­ma­ty­ta per­duo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se de­šim­čiai me­tų. Gink­lai bus per­duo­ti par­en­gus ati­tin­ka­mą su­tar­tį tarp Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Šau­lių są­jun­gos.

Gink­lai bus sau­go­mi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Šau­lių są­jun­gos gink­li­nė­se.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga – sa­va­no­riš­ka, pi­lie­ti­nės sa­vi­gy­nos sa­va­veiks­mė vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­ja, stip­ri­nan­ti vals­ty­bės gy­ny­bi­nę ga­lią, ug­dan­ti pi­lie­tiš­ku­mą ir tau­ti­nį są­mo­nin­gu­mą, plė­to­jan­ti vals­ty­bės gy­ny­bos švie­tė­jiš­ką veik­lą, tei­kian­ti pa­gal­bą po­li­ci­jai bei ci­vi­li­nės sau­gos ir gel­bė­ji­mo sis­te­mos ins­ti­tu­ci­joms. Są­jun­ga yra su­ka­rin­ta or­ga­ni­za­ci­ja, in­teg­ruo­ta į Lie­tu­vos gy­ny­bi­nę sis­te­mą.

Šau­lių są­jun­ga tu­ri dau­giau kaip 8500 na­rių.