Sauliaus Skvernelio atkirtis prezidentei
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis penk­ta­die­nį at­si­kir­to pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, ap­kal­ti­nu­siai Vy­riau­sy­bę aro­gan­ci­ja ir re­for­mų vyk­dy­mu ne­įsik­lau­sant į kri­ti­ką.

Tie­sio­giai ne­mi­nė­da­mas D.Gry­baus­kai­tės pa­var­dės, S.Skver­ne­lis par­eiš­kė, kad „pas­ta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius me­tus bu­vo pa­si­rink­ta po­zi­ci­ja ste­bė­ti iš ša­lies, ver­tin­ti, kri­ti­kuo­ti – ta­čiau rea­liai nie­ko iš es­mės ne­da­ry­ti“.

Lie­pą su­ei­na aš­tuo­ne­ri me­tai, kai D.Gry­baus­kai­tė ei­na pre­zi­den­tės par­ei­gas.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, re­for­mos, ku­rias įgy­ven­di­na jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma, Lie­tu­vai yra gy­vy­biš­kai bū­ti­nos ir rei­ka­lin­gos.

„Ne­bent ir to­liau mes no­ri­me bū­ti ki­tų ci­vi­li­zuo­tų vals­ty­bių už­nu­ga­ry­je, pa­čia­me dug­ne, be jo­kios vil­ties pa­kil­ti. Ne­bent to­liau no­ri­me tik be­jė­giš­kai dū­sau­ti ir skės­čio­ti ran­ko­mis dėl to, kad vis­kas vals­ty­bė­je ap­leis­ta ir iš­kreip­ta, kad ve­ši ne­po­tiz­mas, ko­rup­ci­ja, pro­tek­cio­niz­mas, dvi­gu­bi stan­dar­tai, ne­ūkiš­ku­mas, ne­efek­ty­vus val­dy­mas, ne­le­ga­lūs su­si­ta­ri­mai, pro­ce­sų im­ita­vi­mas, gry­nų­jų pi­ni­gų ne­šio­ji­mas al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo dė­žu­tė­se ir puo­kštė ki­tų blo­gy­bių“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ par­ašė prem­je­ras.

Jo tei­gi­mu, re­for­mas, ku­rių ėmė­si ši Vy­riau­sy­bė ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma, rei­kė­jo pra­dė­ti jau prieš du de­šimt­me­čius, bet „anks­čiau nie­kas ar­ba ne­si­ry­žo, ar­ba ne­pa­jė­gė jų pa­da­ry­ti“.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ti­ki­no, kad dia­lo­gas su vi­suo­me­ne vyks­ta vi­sais svar­biais klau­si­mais.

„Mes kal­ba­mės ir kal­bė­si­mės su žmo­nė­mis. Kal­bė­jo­mės to­bu­lin­da­mi Dar­bo ko­dek­są – Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je žmo­nėms at­sto­va­vo pro­fe­si­nės są­jun­gos, ku­rios pri­ta­rė ko­dek­so pa­kei­ti­mams. Kal­bė­jo­mės ir te­be­si­kal­ba­me su vi­sų be iš­im­ties aukš­tų­jų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­mis, urė­di­jų va­do­vais ir miš­ki­nin­kais“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Jo tei­gi­mu, pa­si­rink­tas urė­di­jų pert­var­kos mo­de­lis yra komp­ro­mi­si­nis.

„Miš­ki­nin­kų in­te­re­sai ap­sau­go­ja­mi – gi­ri­nin­kams, ei­gu­liams ir ki­tiems miš­ku tie­sio­giai be­si­rū­pi­nan­tiems at­lei­di­mai ne­gre­sia. Prieš­in­gai, nu­ma­ty­ta di­din­ti jų at­ly­gi­ni­mus. Bet ne­be­ga­li­me to­le­ruo­ti 42 at­ski­rų „ku­ni­gaikš­tys­čių“ ne­ūkiš­kiš­ku­mo ir sa­vi­va­lės“, – ra­šo prem­je­ras.

Jo tei­gi­mu, dis­ku­tuo­jant dėl aukš­to­jo moks­lo re­for­mos ne­rei­kia ap­si­me­ti­nė­ti, jog ne­pas­te­bi­ma, kaip žlun­ga da­bar­ti­nis tink­las.

„To­kia be­vil­tiš­ka si­tua­ci­ja, kai aukš­to­jo moks­lo sis­te­ma tar­nau­ja tik pa­ti sau, o ne vi­suo­me­nės at­ei­čiai, kai uni­ver­si­te­tai pri­vers­ti gal­vo­ti ne apie ko­ky­bę, o apie iš­gy­ve­ni­mą lau­ki­nės „rin­kos“ są­ly­go­mis, su­si­da­rė dėl vi­sų iki šiol Lie­tu­vai va­do­va­vu­sių ne­veik­lu­mo ir ne­ryž­tin­gu­mo. Spren­di­mus rei­kė­jo pri­im­ti lai­ku, tuo­met da­bar ne­tek­tų des­pe­ra­tiš­kai gel­bė­ti si­tua­ci­jos“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

„Su kuo dia­lo­gas yra ti­krai ne­įma­no­mas ir ne­pras­min­gas – tai su žmo­nė­mis, ku­rie il­gus me­tus ne­bau­džia­mi vyk­dė ne­skaid­rią veik­lą ir iš jos pel­nė­si. Ku­rie tai da­ro iki šios die­nos. Ku­rie bi­jo ne­tek­ti ne­le­ga­lios as­me­ni­nės „ge­ro­vės“. Su to­kiais mū­sų kal­ba bus trum­pa. Šių as­me­nų pa­sip­rie­ši­ni­mas ir ne­pri­ta­ri­mas re­for­moms nė kiek ne­ste­bi­na, ta­čiau to­kie žmo­nės mū­sų ti­krai ne­sus­tab­dys“, – įra­šą bai­gė pre­mej­ras.

Ke­lio­mis va­lan­do­mis anks­čiau pre­zi­den­tė par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bė vyk­dy­da­ma re­for­mas de­mons­truo­ja po­li­ti­nę aro­gan­ci­ją, ir par­agi­no tai­sy­ti Dar­bo ko­dek­są dar­buo­to­jų nau­dai.

„Tai yra po­li­ti­nė aro­gan­ci­ja, ku­rią de­mons­truo­ja tiek Vy­riau­sy­bė, tiek val­dan­čio­ji dau­gu­ma“, – žur­na­lis­tams sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, svars­tant Dar­bo ko­dek­są vy­ko tik de­ry­bų im­ita­ci­ja, o pa­ža­dai ge­riau ap­sau­go­ti dar­buo­to­ją li­ko ne­įgy­ven­din­ti.

„Kai ne­kal­ba­me su žmo­nė­mis, kai pa­lie­ka­me dar­buo­to­jus prieš stip­res­nį – tai yra vers­lo at­sto­vus – be pa­gal­bos Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, kai po­li­ti­kai mė­gi­na pa­sis­lėp­ti ir pa­slėp­ti sa­vo at­sa­ko­my­bę už Tri­ša­lės ta­ry­bos nu­ga­rų – tai koks pa­si­ti­kė­ji­mas ga­li bū­ti to­kiu Dar­bo ko­dek­su? Aiš­ku, jis tai­sy­ti­nas ir jį rei­kės tai­sy­ti“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas įsi­ga­lio­ja šeš­ta­die­nį. Jo rė­mė­jai sa­ko, kad lanks­tes­ni dar­bo san­ty­kiai pa­ska­tins in­ves­ti­ci­jas ir dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Kri­ti­kai pers­pė­ja, kad žmo­nės bus ma­žiau ap­sau­go­ti, nes ko­dek­sas pa­leng­vi­na dar­buo­to­jų at­lei­di­mą iš dar­bo.

BNS už­sa­ky­mu ge­gu­žę ty­ri­mų bend­ro­vės RAIT at­lik­ta apk­lau­sa par­odė, kad Dar­bo ko­dek­sui pri­ta­ria tik 10 proc. res­pon­den­tų. 45 proc. apk­lau­sos da­ly­vių tei­gė re­for­mai ne­pri­ta­rian­tys, li­ku­sie­ji ne­tu­rė­jo tvir­tos nuo­mo­nės.

D.Gry­baus­kai­tės ver­ti­ni­mu, dar­bo san­ty­kių, aukš­to­jo moks­lo bei urė­di­jų pert­var­kos bu­vo pra­dė­tos klai­din­gai ir su­kė­lė gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą „ne tik dėl tu­ri­nio ele­men­tų, bet ir dėl to, kaip tai bu­vo da­ro­ma“.

„Da­rant bet ko­kias re­for­mas pir­miau­sia bū­ti­na ži­no­ti, ko no­ri. An­tra, įti­kin­ti vi­suo­me­nę ir su ja kal­bė­tis, gir­dė­ti, ką sa­ko ki­ti. Tik ra­dus kon­sen­su­są ir komp­ro­mi­są ei­ti su rim­to­mis re­for­mo­mis. Da­bar da­ro­ma at­virkš­čiai“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Ji sa­kė ma­tan­ti spren­di­mų pri­ėmi­mą „bul­do­ze­riu“ ir pers­pė­jo, kad „ne­ra­dus pri­ta­ri­mo vi­suo­me­nė­je, vi­sos re­for­mos yra pa­smerk­tos“.

„Toks vaiz­das, kad val­dan­čia­jai dau­gu­mai ir Vy­riau­sy­bei kar­tais at­ro­do, jog už­ten­ka, kad jie ži­no, ko no­ri, kad ki­tų nuo­mo­nė ne­svar­bi, įti­ki­nė­ti ki­tų ne­rei­kia“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.