Šauliams ir savanoriams leista namuose laikyti pusiau automatinius ginklus
Sei­mas pri­ėmė Gink­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, iš­plės­da­mas są­ra­šą as­me­nų tu­rin­čių tei­sę lai­ky­ti gink­lus. 

To­kiam spren­di­mui pri­ta­rė 60, prieš bal­sa­vo 7, su­si­lai­kė 28 Sei­mo na­riai, ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas pa­tiks­lin­tas, nu­sta­tant, kad A ka­te­go­ri­jai yra pri­ski­ria­mi ne­be snai­pe­ri­niai šau­na­mie­ji gink­lai, skir­ti ka­ri­niam nau­do­ji­mui , bet graižt­vi­niai šau­na­mie­ji gink­lai, ku­rių ka­lib­ras yra 12,7 mm ar­ba di­des­nis, iš­sky­rus se­no­vi­nius gink­lus ir se­no­vi­nių gink­lų ko­pi­jas.

Nu­sta­ty­ta, kad Ci­vi­li­nė­je apy­var­to­je drau­džia­mi la­ze­ri­niai tai­kik­liai, iš­sky­rus spor­tui ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos na­rio ar ka­rio sa­va­no­rio, ar ki­to ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rio tar­ny­bai nau­do­ja­mus la­ze­ri­nius tai­kik­lius.

Įsta­ty­me įtvir­tin­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nuo­la­ti­niai gy­ven­to­jai ir Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įre­gis­truo­ti ju­ri­di­niai as­me­nys ga­li įsi­gy­ti ir tu­rė­ti gink­lus, šaud­me­nis šau­lio ar ka­rio sa­va­no­rio, ar ki­to ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rio tar­ny­bai.

Da­bar šau­liai bei ka­riai sa­va­no­riai įsi­gy­tą gink­lą ga­lės nau­do­ti tar­ny­bo­je, o esant rei­ka­lui pa­nau­do­ti ir ša­lies gy­ny­bai.

„Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga (LŠS) yra su­ka­rin­ta vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios na­riai no­ri iš­mok­ti gin­ti Tė­vy­nę, val­dy­ti gink­lą bei su­si­pa­žin­ti su ka­ry­bos pa­grin­dais. Ta­čiau šian­dien si­tua­ci­ja to­kia – jiems ne­lei­džia­ma įsi­gy­ti gink­lo. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM), ku­ri fi­nan­suo­ja LŠS, šiuo me­tu nė­ra pa­jė­gi ap­rū­pin­ti šau­lių rei­kia­mu kie­kiu gink­lų. Tai­gi esant grės­mei, ne vi­si šau­liai tu­rės kuo gin­ti ša­lį“, – sa­ko Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Nu­sta­ty­ta, kad šau­lio tar­ny­bai B ir C ka­te­go­ri­jų gink­lus, jų šaud­me­nis ga­li įsi­gy­ti ir tu­rė­ti ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų šau­liai, iš­lai­kę eg­za­mi­ną ir ga­vę lei­di­mą. Ka­rio sa­va­no­rio ar ki­to ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rio tar­ny­bai B ir C ka­te­go­ri­jų gink­lus, jų šaud­me­nis ga­li įsi­gy­ti ir tu­rė­ti ka­riai sa­va­no­riai ar ki­ti ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­riai, iš­lai­kę eg­za­mi­ną ir ga­vę lei­di­mą.

„Tai tik da­lis sau­gik­lių, ku­rie už­ti­krins, jog gink­las bū­tų tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas ir ne­kel­tų pa­vo­jaus ap­lin­ki­niams. Pa­vyz­džiui, šau­liai bei sa­va­no­riai ka­riai, ku­rie pla­nuo­ja įsi­gy­ti šau­na­mą­jį gink­lą ir šaud­me­nis, pri­va­lės įsi­gy­ti ir sei­fą jiems sau­go­ti. Sa­vo šau­liams gink­lus įsi­gy­ti lei­džia Nor­ve­gi­ja, o Es­ti­ja, Da­ni­ja ar Šve­di­ja gink­lą na­muo­se lei­džia lai­ky­ti ir ka­riš­kiams. To­kia pra­kti­ka – da­lis ša­lies gy­ny­bos sis­te­mos, nes ki­lus pa­vo­jui, mo­bi­li­zuo­ti ka­riai jau yra ap­si­gink­la­vę ir pa­si­ruo­šę at­rem­ti bet ko­kią grės­mę“, – tei­gia Sei­mo na­rys.

Taip pat nu­sta­ty­ta, kad ma­to­mo­je vie­to­je dėk­le gink­lą ga­li ne­šio­tis ne tik uni­for­muo­tas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos par­ei­gū­nas, ar as­muo, tu­rin­tis gink­lą pro­fe­si­nei veik­lai vyk­dy­ti, bet ir uni­for­muo­tas šau­lys, ka­rys sa­va­no­ris ar ki­tas ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rys, vyk­dy­da­mi tar­ny­bi­nes funk­ci­jas.

A. Pa­ulaus­ko ma­ny­mu, lei­dus šau­liams ir ka­riams sa­va­no­riams iš sa­vo as­me­ni­nių lė­šų įsi­gy­ti B ir C ka­te­go­ri­jos gink­lus bei jų šaud­me­nis, bus tau­po­mos ir vals­ty­bės lė­šos.

„Šian­dien Sei­mas pri­ėmė tei­sin­gą spren­di­mą ir šau­liams, ku­rie no­ri iš­mok­ti šau­dy­ti, ne­be­rei­kės fik­ty­viai sto­ti į me­džio­to­jų są­jun­gą ar spor­ti­nio šau­dy­mo bū­re­lius, kad ga­lė­tų na­muo­se lai­ky­ti gink­lą. Ki­taip ta­riant, si­tua­ci­ja bu­vo ku­rio­ziš­ka – me­džio­to­jai ar spor­ti­nin­kai to­kius šau­tu­vus ga­lė­jo įsi­gy­ti ir lai­ky­ti, o štai šau­liai, ka­riai sa­va­no­riai, ku­rie yra svar­bi da­lis mū­sų ša­lies sau­gu­mo, bu­vo pa­lie­ka­mi be to­kios tei­sės. Tai­gi lin­kiu šau­liams at­sa­kin­gai vyk­dy­ti šį įsta­ty­mą ir ne­pa­mirš­ti, jog gink­las yra skir­tas ša­lies gy­ny­bai“, – sa­ko NSGK pir­mi­nin­kas A. Pa­ulaus­kas.

Fi­zi­nio as­mens, tu­rin­čio gink­lą šau­lio ar ka­rio sa­va­no­rio, ar ki­to ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rio tar­ny­bai, lei­di­mas lai­ky­ti gink­lą ir lei­di­mas ne­šio­ti gink­lą bus pa­nai­ki­na­mas ne­te­kus na­rys­tės Lie­tu­vos šau­lių są­jun­go­je ar­ba nu­trau­kus (nu­trū­kus) ka­rio sa­va­no­rio ar ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rio su­tar­tį.

Pa­tai­sos įsi­ga­lios 2016 m. rug­sė­jo 1 d.