Šauliams duota užduotis integruotis į kariuomenę
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis bū­si­mam Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­dui ke­lia už­da­vi­nį di­din­ti šios su­ka­rin­tos or­ga­ni­za­ci­jos in­teg­ra­ci­ją į ka­riuo­me­nę ir stip­rin­ti ko­vi­nius bū­rius.

„Pir­mas da­ly­kas – (...) bū­ti­na stip­rin­ti Šau­lių są­jun­gos bend­ra­dar­bia­vi­mą ir in­teg­ra­ci­ją į ka­riuo­me­nę. Da­bar­ti­nė sau­gu­mo si­tua­ci­ja, ka­ras Ukrai­no­je, ki­tų ša­lių pa­tir­tis par­odė, kad in­teg­ra­ci­ja tarp to­kių vi­suo­me­ni­nių struk­tū­rų ir ka­riuo­me­nės tu­rė­tų bū­ti di­des­nė“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Jis nu­ro­dė be­si­ti­kin­tis nau­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo for­mų iš nau­jo­jo Šau­lių są­jun­gos va­do­vo pul­ki­nin­ko lei­te­nan­to Gin­tau­to Ko­ryz­nos, ta­čiau pats pa­brė­žė po­rei­kį stip­rin­ti or­ga­ni­za­ci­jos ko­vi­nius bū­rius.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu ko­vi­nių bū­rių stei­gi­mas bu­vo šiek tiek su­sto­jęs, nes Šau­lių są­jun­gos sta­tu­te bu­vo per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas dėl pra­di­nio ka­ri­nio ren­gi­mo“, – kal­bė­jo R.Ka­rob­lis.

Šau­lių są­jun­gos na­rių pri­sky­ri­mą į ko­vi­nius bū­rius li­be­ra­li­zuo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos sta­tu­to pa­tai­sos įsi­ga­lio­jo ge­gu­žės pra­džio­je.

Iki tol bū­si­miems ko­vi­nių bū­rių na­riams bu­vo ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas bū­ti įgi­jus pra­di­nį ka­ri­nį par­en­gi­mą, o nuo šiol ko­vi­niams bū­riams ga­lės bū­ti pri­skir­ti šau­liai, pra­ėję ren­gi­mą pa­čio­je Šau­lių są­jun­go­je.

Or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai sa­ko, kad tai ženk­liai pa­di­dins šau­lių skai­čių ko­vi­niuo­se bū­riuo­se.

„Šiuo me­tu for­ma­liai pri­skir­tas vie­nin­te­lis ko­vi­nis šau­lių sky­rius (iki 10 na­rių), ta­čiau no­rin­čių pri­klau­sy­ti ko­vi­niams bū­riams yra dau­giau nei 300 šau­lių“, – BNS sa­kė Šau­lių są­jun­gos at­sto­vė Do­vi­lė Rus­tei­kie­nė.

Pa­sak jos, šią sa­vai­tę Šau­lių są­jun­ga pa­tei­kė ka­riuo­me­nės va­dui Jo­nui Vy­tau­tui Žu­kui pir­mo­jo ko­vi­nio bū­rio šau­lių są­ra­šą iš maž­daug 50-ies žmo­nių, pa­gal nau­ją­ją tvar­ką bai­gu­sių ba­zi­nius mo­ky­mus ir at­li­ku­sius me­di­ci­ni­nę pa­ti­krą.

Svar­bu di­din­ti na­rių skai­čių ir kar­tu – imunitetą

Šeš­ta­die­nį Kau­ne vyks Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos su­va­žia­vi­mas, jo me­tu de­le­ga­tai tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti nau­ją or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vą.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis į šias par­ei­gas ge­gu­žės pra­džio­je pa­siū­lė bu­vu­sį Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ka­ri­nin­ką G.Ko­ryz­ną.

Jis šiuo me­tu yra Es­ti­jo­je vei­kian­čio Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­džo lek­to­rius. G.Ko­ryz­na anks­čiau va­do­va­vo Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų Vy­tau­to Di­džio­jo jė­ge­rių ba­ta­lio­nui.

Pa­sak kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro, Šau­lių są­jun­ga tu­ri iš­nau­do­ti po­ten­cia­lą sa­vo gre­to­se su­telk­ti įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tus.

Jo tei­gi­mu, nau­jo­ji va­do­vy­bė taip pat tu­ri tęs­ti sėk­min­gą dar­bą ug­dant jau­nuo­sius šau­lius.

„Tai yra vie­na sėk­min­giau­sių Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos veik­los pa­vyz­džių. Jau­nie­ji šau­liai įgi­ja pi­lie­tiš­ku­mo ir bend­ruo­me­niš­ku­mo pa­grin­dus, o ne­ma­ža da­lis jų pa­skui yra lau­kia­mi sa­va­no­rių, šauk­ti­nių ar ka­riū­nų gre­to­se“, – sa­kė R.Ka­rob­lis.

Pa­sak jo, nau­ja­sis or­ga­ni­za­ci­jos va­das taip pat tu­rė­tų siek­ti di­din­ti jos na­rių skai­čių, stip­rin­ti vi­daus struk­tū­rą ir im­uni­te­tą.

„Tai tam­pa ri­zi­ka, nes Šau­lių są­jun­gai ga­li bū­ti ski­ria­mas di­de­lis kai­my­ni­nės ša­lies spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dė­me­sys. Tu­ri­me ste­bė­ti, kad į šią or­ga­ni­za­ci­ją iš ti­krų­jų ei­tų Lie­tu­vos pa­trio­tai ir žmo­nės, ku­rie ti­krai stip­rin­tų ša­lies sau­gu­mą“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

1919 me­tais įkur­ta Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga yra su­ka­rin­ta vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ji sa­ko tu­rin­ti per 8 tūkst. na­rių. Šau­lių gre­tos ma­to­mai iš­au­go po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos.