Šauliai pakliuvo į mokesčių pinkles
Lė­šas nuo ka­ro nu­ken­tė­ju­siems ukrai­nie­čiams ren­kan­ti Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga da­lį pi­ni­gų ati­de­da mū­sų ša­lies biu­dže­tą pil­dan­čiam pel­no mo­kes­čiui, nes ki­taip esą elg­tis ne­ga­lin­ti. Tuo me­tu po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai aiš­ki­na pir­mą­kart gir­din­tys apie to­kias šau­lių prob­le­mas.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga (LŠS) skai­čiuo­ja per ke­le­rius me­tus par­amai at­sei­kė­ju­si 12,5 tūkst. eu­rų, tad pel­no mo­kes­čiui at­si­dė­jo 15 proc. mi­nė­tos su­mos – apie 1900 eu­rų. LŠS ne­pa­ten­ka į ati­tin­ka­mus par­amos ga­vė­jų ar tei­kė­jų są­ra­šus Ukrai­no­je, o par­amos ga­vė­jai, par­amą pa­nau­do­ję ne įsta­tuo­se nu­ma­ty­tai veik­lai, ap­mo­kes­ti­na­mi pel­no mo­kes­čio 15 proc. ta­ri­fu.

Ky­la klau­si­mas, ar Lie­tu­vos po­li­ti­kai, nuo­lat dek­la­ruo­jan­tys vi­so­ke­rio­pą par­amą Ukrai­nai, pa­da­rė vis­ką, kad par­amos tei­ki­mo pro­ce­sas bū­tų sklan­des­nis.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja nepagelbėjo

Į tre­čią, kaip pa­tys sa­ko, mi­si­ją Ukrai­no­je ne­tru­kus iš­vyk­sian­čių šau­lių par­amos ukrai­nie­čiams gru­pės va­do­vas Ha­rol­das Daub­lys LŽ ap­gai­les­ta­vo, kad par­amos ap­mo­kes­ti­ni­mo klau­si­mas – keb­lus. Jo žo­džiais, LŠS iki šiol da­lį pi­ni­gų ati­de­da mo­kes­čiams, mat anks­čiau ar vė­liau par­ama ga­li bū­ti pri­pa­žin­ta kaip ne pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­tos lė­šos. To­kiu at­ve­ju nuo ati­tin­ka­mos su­mos tek­tų mo­kė­ti pel­no mo­kes­tį.

„Lė­šos, už ku­rias per­ka­me par­amą, jau ap­mo­kes­tin­tos – jas su­ren­ka­me iš fi­zi­nių as­me­nų. Su­pran­tu mo­ty­vus. Griež­ta tvar­ka rei­ka­lin­ga, kad įmo­nių pi­ni­gai ne­bū­tų plau­na­mi per par­amą. Krei­pė­mės į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją, kad mums bū­tų pa­da­ry­ta iš­im­tis, ta­čiau bu­vo­me in­for­muo­ti, jog ji ne­ga­li to pa­da­ry­ti, nes mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos Ukrai­no­je esan­čia­me įmo­nių, ku­rios ga­li įsi­vež­ti hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, są­ra­še nė­ra“, – aiš­ki­no H. Daub­lys.

LŠS at­sto­vo ti­ki­ni­mu, Ukrai­no­je par­amos im­por­tas su­griež­tin­tas. Nors par­amos ga­vė­jų daug, pa­gal­bai iš už­sie­nio tai­ko­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai. „Y­ra ofi­cia­lus są­ra­šas, o ja­me mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos nė­ra“, – sa­kė H. Daub­lys.

Jis pri­dū­rė, kad pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus par­amą ga­li­ma teik­ti tik Eu­ro­pos Są­jun­gos su­bjek­tams, tu­rin­tiems par­amos ga­vė­jo sta­tu­są, o par­ama, su­teik­ta tre­čio­sioms ša­lims, pri­pa­žįs­ta­ma kaip ne pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­tos lė­šos.

„Tai­gi da­bar ati­de­da­me 15 proc. par­amos ver­tės, ir kai at­eis pa­ti­kri­ni­mo me­tas, tu­rė­si­me su­mo­kė­ti. Štai to­kia tvar­ka, ka­dan­gi dir­ba­me pa­gal įsta­ty­mus, pa­ja­muo­ja­me vi­sas gau­tas lė­šas, vyk­do­me le­ga­lią veik­lą. Lau­kia ga­na ne­ma­ži pa­pil­do­mi mo­kes­čiai“, – dės­tė LŠS at­sto­vas.

Po­li­ti­kas ban­dy­tų aiškintis

Į pir­mą­ją mi­si­ją LŠS at­sto­vai vy­ko per­nai ba­lan­dį – vie­nai ukrai­nie­čių bri­ga­dai bu­vo pri­sta­ty­tas šar­vuo­tas au­to­bu­siu­kas. Prieš sa­vai­tę gru­pė an­trą kar­tą iš­vy­ko į Ukrai­ną – nu­ga­be­no par­amą, skir­tą krau­jo cen­trų įran­gai at­nau­jin­ti. Ry­tų Ukrai­nos Lu­hans­ko ir Do­nec­ko sri­čių krau­jo cen­trus pa­sie­kė trys krau­jo vamz­de­lių už­ly­dy­mo įren­gi­niai ir pen­ki svars­tyk­lių-mai­šyk­lių vie­ne­tai.

Konf­lik­tas Ukrai­no­je tę­sia­si il­gus me­tus, to­dėl LŠS at­sto­vui keis­ta, kad po­li­ti­kai par­amos ap­mo­kes­ti­ni­mo niuan­sų ne­ban­dė pa­to­bu­lin­ti. „Ir tai se­na prob­le­ma, o juk ir su pa­čia par­ama nė­ra pa­pras­ta“, – ap­gai­les­ta­vo H. Daub­lys.

Vie­nas par­amos Ukrai­nai stra­te­gi­jos au­to­rių, Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Aud­ro­nius Ažu­ba­lis LŽ ti­ki­no apie to­kias prob­le­mas gir­din­tis pir­mą kar­tą. „Tie­siog esa­ma kaž­ko­kio ne­su­sior­ga­ni­za­vi­mo. Ir kai į Lie­tu­vą bū­da­vo at­ve­ža­ma lab­da­ra, kil­da­vo daug dis­ku­si­jų, ko­dėl ji ap­mo­kes­ti­na­ma. Taip yra, to­kia tvar­ka. Bet jei­gu yra nu­ma­ty­ti ko­kie nors fon­dai ar­ba le­ga­lūs bū­dai, kaip ne­mo­kė­ti, tie­siog rei­kia tvar­ky­tis. Ma­nęs nie­kas apie tai ne­in­for­ma­vo. Ger­biu ini­cia­ty­vą, tad jei­gu šau­liai kreip­tų­si, pa­ban­dy­čiau iš­siaiš­kin­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Kar­tu jis tvir­ti­no, kad par­amos tei­ki­mas Gru­zi­jai esą bu­vo ne­ap­mo­kes­ti­na­mas. „Va­di­na­si, ge­rų no­rų ne­už­ten­ka, rei­kia ir or­ga­ni­za­ci­nių ge­bė­ji­mų – žmo­nės ne­ži­no bū­dų, kaip ga­li­ma tin­ka­mai įfor­min­ti kro­vi­nį, ir dėl to nu­ken­čia. Ban­dy­si­me pa­dė­ti. LŠS ak­ty­vis­tai kvie­čia rink­ti par­amą ir au­ko­ti ukrai­nie­čiams, o dėl mo­kes­čių man nie­kas ne­sis­kun­dė“, – kal­bė­jo A. Ažu­ba­lis.

Dar 2014 me­tų ru­de­nį Sei­mo Už­sie­nio ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tai pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos par­amos Ukrai­nai stra­te­gi­ją, tarp ku­rios prie­mo­nių – ir hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba nuo ka­ro veiks­mų nu­ken­tė­ju­siems ka­riams bei jų šei­moms, par­ama jau­ni­mo švie­ti­mui ir t. t.

Tu­rė­tų kreip­tis į VMI

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) at­sto­vas Da­rius Bu­ta LŽ aiš­ki­no, kad LŠS dėl par­amos ap­mo­kes­ti­ni­mo rei­ka­lų de­rė­jo kon­sul­tuo­tis su VMI, o ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. „Jei ten lab­da­ra ir par­ama, jei ji ati­tin­ka stan­dar­tus, ins­pek­ci­ja va­do­vau­ja­si tu­ri­nio prieš for­mą pri­nci­pu ir jo­kių mo­kes­čių ga­li ne­reik­ti mo­kė­ti“, – ti­ki­no jis.

VMI at­sto­vas svars­tė, kad gal­būt LŠS ga­lė­tų ieš­ko­ti ki­tų bū­dų teik­ti par­amą, kad ne­rei­kė­tų gal­vo­ti apie pa­pil­do­mas iš­lai­das, – pa­vyz­džiui, Ukrai­no­je ieš­ko­ti par­tne­rių, įra­šy­tų į šau­lių mi­ni­mą spe­cia­lų są­ra­šą.

„Spe­cia­lūs są­ra­šai tam ir yra, kad par­ama ne­bū­tų pikt­nau­džiau­ja­ma ir ją tei­kiant su­kčiau­ja­ma. Jei­gu bet kas pra­dės rink­ti par­amą, lab­da­rą, ga­li su­si­da­ry­ti to­kia si­tua­ci­ja, kai ko­kia nors or­ga­ni­za­ci­ja ją pa­siims sau ir tie­siog nu­ro­dys, kad iš­ve­žė ki­tai or­ga­ni­za­ci­jai. O ta­da gau­dyk vė­ją lau­kuo­se“, – kal­bė­jo D. Bu­ta.

VMI duo­me­ni­mis, per­nai ša­lies gy­ven­to­jai, sky­rę 2 proc. gau­na­mų pa­ja­mų, LŠS par­ėmė per 14 tūkst. eu­rų su­ma. Tai yra ke­tu­ris­kart dau­giau nei par­ama, gau­ta už­per­nai.