Šauktinių pagrindu sudaroma brigada pradės veikti kitais metais
Šauk­ti­nių pa­grin­du su­da­ro­ma Mo­to­ri­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da „Že­mai­ti­ja“ ofi­cia­liai pra­dės veik­ti ki­tais me­tais, kai bus ak­ty­vuo­tas bri­ga­dos šta­bas Klai­pė­do­je.

„Per 2016 me­tus bri­ga­dą pla­nuo­ja­ma pa­pil­dy­ti tie­sio­giai jos šta­bui pa­val­džio­mis lo­gis­ti­kos, žval­gy­bos ir ry­šių kuo­po­mis, o 2017 me­tais pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti for­muo­ti ir du nau­jus ba­ta­lio­nus – pės­ti­nin­kų ir ar­ti­le­ri­jos. Kur jie bus dis­lo­kuo­ti, šiuo me­tu dar ver­ti­na­ma“, – BNS sa­kė ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Jo­no Vy­tau­to Žu­ko at­sto­vas spau­dai ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Pa­sak jo, bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ ka­rei­vių pa­grin­dą su­da­rys šauk­ti­niai, ta­čiau va­do­vau­jan­tis ir aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­lau­jan­tis per­so­na­las – ka­rei­viai, ser­žan­tai, pus­ka­ri­nin­kiai ir ka­ri­nin­kai – bus ski­ria­mas iš pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių.

Pla­nuo­ja­ma, kad nuo sau­sio bri­ga­dą su­da­rys šta­bas, ku­ris bus su­for­muo­tas Sau­su­mos pa­jė­gų va­do­vy­bės Ope­ra­ci­jų pla­na­vi­mo ir val­dy­mo cen­tro pa­grin­du, ir Klai­pė­do­je įsi­kū­ręs Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­nas bei Tau­ra­gės ra­jo­ne dis­lo­kuo­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­sis pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nas.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT) pa­va­sa­rį pri­ta­rė Lie­tu­vos gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­jai 2015–2021 me­tams, į šią kon­cep­ci­ją ir pa­ten­ka ku­ria­ma nau­ja bri­ga­da.

Kon­cep­ci­ja taip pat nu­ma­to di­di­na­mą fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai, be to, nu­spręs­ta pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ti į ka­ri­nės inf­ras­truk­tū­ros ir po­li­go­nų plė­trą, ki­ber­ne­ti­nio ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mą.

VGT taip pat pri­ėmė spren­di­mą dėl ka­riuo­me­nei bū­ti­nų įsi­gi­ji­mų 2016 me­tams – pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų, sa­vaei­gių hau­bi­cų, ki­tų gink­lų sis­te­mų ir ka­ri­nės įran­gos pir­ki­mų. Spren­di­mas dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mo bus pri­im­tas ar­ti­miau­siu me­tu, tuo me­tu vo­kiš­kos hau­bi­cos „PzH 2000“ Lie­tu­vą pa­sieks ki­tais me­tais.